Examen Biologia3 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 1º curso
Asignatura Biologia i genètica molecular
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

PRIMER EXAMEN BIOLOGIA 2012 1- Quina d'aquestes afirmacions es correcta? a) Totes les celules eucariotes tenen nucli.
b)Els bacteris tenen un nucli sense membrana.
c)Els virus no tenen membrana.
d)Els virus son procariotes.
e)L'os femur te celules al seu interior.
2- Quines de les seguents afirmacions es FALSA respecte al colagena? a)El colagena te els aminoacids, proteines i (...) hidroxilats a la seva estructura.
b)El colagena tipus N es troba a la lamina basal.
c)Al reticle endoplasmatic es formen fibres molt resistents de colagena.
d)Es la proteina mes abundant dels mamifers.
e)Te moltes glicines en la seva cadena de aminoacids.
3- Làcid hialuronic: a) Uneix les proteines al colagen I a altres completamen de la matriu extracelular.
b)No te disacarids amb grups sulfats.
c)Te ramificacions a la seva estructura.
d) Esta unit a proteines.
e)Es un component de la lamina basal.
4-Quina de les seguents afirmacions sobre les biomembranes es FALSA a) Les biomembranes estan formades per una bicapa lipidica amb proteines asociades formant un mossaic.
b) La proporcio de fosfoglicerids, esfingolipids i colesterol es variable entre les emebranes dels diferents compartiments celulars.
c) Els lipids tenen molta mobilitat tant lateral com transversal dins la bicapa.
d) Les membranes son estructures flexibles i estables.
e) El gruix de la membrana varia en funcio de la seva composicio.
5- Com un bacteri pot mantenir la fluidesa de la membrana plasmatica quan la temperatura passa de 30º a 10º? a) Augmentant la proporcio d'esfingolipids.
b) Disminuint la propircio d'esterols.
c) Produint fosfolipids amb àcids grassos mes llasgs i saturats.
d) Produint fosfolipids amb àcids grassos mes curts e insaturats.
e) No cal cambiar la proporcio de la membrana perq aquesta mante la mateixa fluidesa.
6- De les seguents proteïnes de membrana que participen en l'intercambi de molecules entre l'exterior i l'interior celular, identifica les que participen en el transport actiu (primari i secundari) de les les molecules.
a) Tan sols A pot fer transport actiu perq (...) energia en forma ATP.
b) Son proteïnes transportadores actives C, D i E, pero no A ni B.
c) A es un transportador actiu primari, i D i E son transportadors actius secundaris.
d) Totes excepte C, que fa difusio facilitada.
e) Totes les proteines representades son transportators actius.
7- El tipus d'unio celular en el que hi participen les cadherines unides als filaments d'actina mitjançant proteïnes adpatadores rep el nom de: a) b) Cinturo d'adhesio c) d) Contacte focal e) Unio estreta 8- El teixit adipos: a)Respon al glucago i (...) glucosa a la sang.
b)Acumula els lipids (...) d'una membrana de fosfolipids.
c)El teixit adipos blanc es multilocular.
d)El teixit (...) produeix hormones com la ¿heptina? e)La funcio principal del teixit adipos marro (...) per l'obtencio d'energia 22- Respecte la dineina i la kinesina podem dir que: a)La dineina es mou cap al extrem menys dels microfilaments.
b)La kinesina es mou cap a l'extrem mes dels microfilaments.
c)La dineina es mou cap al extrem mes dels microfilaments.
d)A i B son certes.
e) Cap es certa 23- Quina d'aquestes funcions NO es propia del citoesquelet: a)Forma celular b)Resistencia mecànica c)Metabolisme oxidatiu d)Migracio celular e)Transport intracelular 24- Quina d'aquests elements NO forma part del citoesquelet: a)Actina b)Tubulina c)Miosina d)Troposina? e) Clatrina 25- El taxol es una droga que es dona en quimioteràpia per que: a)Impedeix la polimeralitzacio dels microfilaments.
b)Impedeix la despolimeritzacio dels microfilaments.
c)Impedeix la mitosi de les celules.
d)A i C son certes e)B i C son certes.
26- Respecte als filaments intermedis podem dir que: a)Son especifics de tipus celular.
b)Son molt inestables.
c)Presenten extrem mes i extrem menys.
d)Uneixen GTP.
e)Totes son certes.
27- El peroxisoma a l'igual que el mitocondri: a)Consumeixen oxigen.
b)Realitzen el cicle de Krebs.
c)Te DNA.
d)Realiten la betaoxidacio.
e)A i D son certes.
28- Assenyala l'enunciat FALS sobre els porus nuclears i l'intercambi nucli/citoplasma: a)Els porus nuclears son complexes proteics que controlen el pas de diferents tipus de macromolecules a traves de l'embocall nuclear.
b)Les molecules de tamany menor a 5 (noseq) poden creuar els porus de l'embocall nuclaer per difusio simple.
c)L'entrada de proteines al nucli a traves dels porus es mediat per les importines i la GTPasa Ran.
d) Les proteïnes que han de ser (..) dins del (...) situen una sequencia NES que es reconeguda per els esfingolipids.
e)L'exportacio dels ARNm del nucli es fa a traves d'un mecanisme de la GTPasa Ran.
29- El splicing: a)Incrementa la capacitat codificadora d'un genoma.
b)Consisteix en agefir una sequencia de (...) al RNA.
c)Es producte al citosol.
d)S'eliminen els exons dels gens.
e)Consisteix en afegir 7-metil-guanina al extrem 5' al mRNA.
30-Señala quina de les seguents afirmacions dels ribosomes es verdadera: a)La subunitat petita (..) al RNA al nucli.
b)El tRNA carregat amb metionina s'uneix a la subunitat (...) c)La subunitat petita ribosomal te tRNAs.
d)Consisteix en la traduccio de (.....) e)Les dues subunitats dels (...) el mRNA ...