Reacciones orgánicas y sus intermedios (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Química - 1º curso
Asignatura Introducción a la química orgánica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 03/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

j-e.no 5' t R<icr". on SeS otnry 5'Reacc\ones gr-ec, ,n\qcooQi.
os j , q.Off\O €OloC,.arn€.f bQ.
ot{aoc-.o I Sus aR Pcod-cts , -{> P451"\do ( <}e (io<Cic:r I + f { I L 5-.
It 5 2..
_ CrfOC\e[r\",Co-s Q61.xe. dq i14, R - L\(P\' K@c\""ro-\^ * uoo's cs'O'' c-ioces "rnc\'codat dR " n\c\otQc L]ra. ceocd,cjn Qr\:*-ce Cov'o.\Q$q i x.+'Y fuiCcic,.".
the"of({',Csr Rod',co-\er upl*rcq hoolor A\aed.
i{,co de\ eo\o'Ce x?y ft.r21-SA t- 6glero\i{'.co &\ g^\CICe ,4 Y.O d> fucc'.cn Itetse lf'{'.@.
Vcccrbu\c^rrEr Nuc\edfito, g.
tI^ qab.ce (Gc'Oo & dE, R€acc-,oner cno:s e .pdo- S,n* (euj.s,) ' l$rr,o aeplc,Q.*Q Qil e- $t e^ ( bGJ€ oe te*:.s-J "re 6\ec{ccfl;(o 5.
Ah*o +re. P"d" darc'- ur\ ecr o.cegtbn ._,n ?.
de bcirrcoos ( 3) Adi ci cln 6l rrnimci& Stx'\i{uc.',olr 6.2.1 Ad\cion : B A ir -(o-\ ) ./ cot'np€- Se do^ \ + A-B *-+> ^q- e\ €<r\5CQ c).
h6ot lor Ti qr^hcqs d ce hL)SJOs I C\ (-)G >(fftO rls\\ Oos en\oce (f pob, G A s13 At3 ll - c1t gc" A{3.
c- "(oroo --s> L1r. qlNhce Tf A-B C lll ?*o tr t5s- o. oo 6.uQrcr <oor.vg-e.r'l O 5.3, Z. Sssl',{oc'd"' J oA L -Cflu t D-C-rf, +*_ I ' Boslse{o d.u= Gcu?o so\e^\e' L rcry.a e.=.9) 5. Lt" -InlqccnQd'er^ de c€uccidn r - e sf9C'iet o\!rn'eo'r Corde- q-\ Ci'\oo.o qle qerbo"o 'l *er.e- *q\arclor * \'.do Cor{o il ( ie.
'euoloC.ancr.
Qo\{o un hqciq cno r€q'\os coor Q-s\q bter orhir\q\ s) -{. CrUoCo+icoes :o f< * CH'P 4, Ra6\(}a\€s \rb(es -=D R-CH.
e,.Gbc.rirsn€s :c> lR_ Cu.Q Q.
Grt €nor =D .
tot" 6. q. I . cqrtooq\toner : -lc"grrur g\aror..
do s1" Cp"0iX..soi'o..
T. e",e To\o , 'Fo c \o 3\rQ- s e\ecfsd(l\a ' (*e{l\o' e\'h'-') . Se. os{a\e.\',Eol '?c5. (q gx€se'c'rQ c3e $5a' a\Er h" q\ oc1:i-lc"\ n^,,g).an{e- \cr. cion&cre,n CP- dans'.doJ e\€c\sdrr''eo . Gs $n ? lnclo CG,, hibq', .r.Ari,dr, 6rr * \s]H P,srgg"jtgse@ re, N ^d ,--t Eu''Ca "{&fr-'nr (Lan .Pot & \q gJ-t=^C.o . llc.b're^ se. er-bt, \'.<s trr B."F* + (b.
J- \e,ftdo 'ird.:d rvo do.oc.Ccf ^st' @\ L- € d) 3 '\o-rnLjri" /P c€lser(re\o.
, es\o.b', \''dqd Cceclectkz ,? H (He{i lo 65 uc\ ccsrf-- @ CO , hibc'.
{odor )..' RR Sec^r,fu'-o Pr,rnqr',o 6-q.l- cecbarioftQ'r .
o A RR J, Tqtc-'qc:.o *+ip do S..:$ \3 sg , Ar"{i5"sqc'cio lc'5ono\ g\rum.&\, \\e^or.
or\o.{O\e5 Es rl.-ere-oQi la , Et^ e^ s$ ao.so.
uo\qrdo., o b\ epeclo qesoro^'rp- erJo^hj,\\Eq I e\ e{eost oaaQ} (* \) \o rree\,re \oe$\o\cR.
G Bs ,-lolo.. bose Cc,11*:egdo \J \) dg !"'6ocs-b.sq , S.-, es\qb\ t e^ lcr ?Yo det ds.ds {o. h\FerqoojrXoC..or- \o Oeces\ctri t'<t b e\ ebu" Od r<.
kroff , €,s \'r,*-cii.*: (- t) \o {qb\\,,€\ *.
5. q. A. Rqa\orer, , g-{ifrno a,r&x de eslq\c-.\',. dao) q*-e en.. esr[.oestt'.d"r U" $e o\ r$ss'\ q.le- e{{e \e Qe.\{o. { e^ pe/o. {<r.+ s.-> Q^Pq <}e 1s(e-rc."o ec,*"etq{o 5. i{. Q" CqcloeAob . #5 H.\ H ,c, dCr*,d.cdn q:a}a^n* s-\:{er*H' s]{#tj"}c-,} cor{'e-"q L'\ i+erro' € C rne$\-ci^ " d{o tgc.-i o. q-e a e. '(\o eemq:qlr\'.dorCcN \q\€^C.q & U . &n cndf, rner'hLa\€s-,dQ ,'.$& G.rrdi orQc lY\$f, e+yeC.otet .
Grlq q J Oe. ai:s<r-,es' -tr\ Sing\e{e "-u s?'n e\qc\ron"to <r$o-wr} *l'*.o M * ttal -' ' I / -*.rPd. *' :pin de'oPeoso L ...

Tags: