Tema2 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 3º curso
Asignatura Analisis de costes
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 09/10/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: COSTOS, CONCEPTES, TERMINOLOGIA I CLASSIFICACIÓ 1. El concepte econòmic i comptable de Cost 1.1 El concepte econòmic de cost Cost à Des del punt de vista econòmic, és el valor d’un bé expressat en termes monetaris. S’ha d’identificar amb la idea de sacrifici, és a dir, l’esforç necessari que s’ha de realitzar per obtenir alguna cosa. No tots els costos són despeses. 1.2 El cost d’oportunitat Cost d’oportunitat à Benefici al que renunciem per fer l’altre, sempre davant d’una presa de decisions, és a dir, renunciar a una cosa, per fer una altra. La millor alternativa econòmica mesurada com el benefici que es planteja amb dues o mes alternatives. No és una dada que trobem als registres comptables. De fet, s’ha de determinar cada cop, ja que depèn en cada situació de les alternatives considerades. 1.3 El concepte comptable de cost Cost à Des del punt de vista comptable, és el valor monetari del recursos empleats per l’empresa en la realització de la seva activitat ordinària durant un exercici econòmic, amb la finalitat d’obtenir beneficis presents o futurs. Quan les dades dels costos es refereixen al resultat de l’empresa à Benefici operatiu = Ingressos operatius – costos necessaris per obtenir aquests ingressos. Benefici operatiu =! Benefici net à s’obté en la Comptabilitat Financera (inclou ingressos i despeses extraordinaris i financers) i altres registres per complir amb el PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). 2. Classificació de costos: 3 grups 2.1 Costos per a la valoració econòmica de l’activitat de l’empresa Objecte de costos à Qualsevol element subjecte de valoració econòmica, és a dir, qualsevol element que vulguem valorar. Exemple: Volem saber quan ens costa el servei de vigilància de la UAB, un alumne, una titulació, la fabricació d’una cadira, etc. Classificació dels costos: • Costos directes i indirectes: Pretenen valorar l’activitat econòmica de l’empresa. o Cost directe à És aquell que es pot identificar i quantificar clarament amb l’objecte de costos. o Cost indirecte à Tot al contrari. La identificació i la quantificació no són clares. Exemple d’un cotxe: directes à rodes, indirectes à electricitat que farem servir. • • Per funció: Industrials, Comercials (d’Administració). Costos de producte, inventaraibles (de període) à Respon a la pregunta: Quins recursos dels consumits per l’empresa durant l’exercici econòmic composen el cost del producte? à Per valorar els inventaris de mercaderies en una empresa comercial s’acostumen a prendre els costos de les mercaderies que s’entreguen als clients, mentre que la resta de costos (costos operatius) es salden directament al compte de resultats. o o Costos inventariables = costos de les mercaderies Costos operatius = costos del període El compte de resultats analític: El Marge Brut Els conceptes de cost del producte i cost de període tenen sentit si els relacionem amb el compte de resultats analític. • • • • • Ingressos: Import monetari net rebut dels client per les vendes realitzades. Cost de la venda: Cost de les unitats venudes. Flux econòmic entre el magatzem de productes acabats i els clients. (Unitats venudes * cost unitari) Marge brut: Ingressos – Cost de venda Costos operatius: Costos del període (costos de funcionament). Benefici operatiu: Marge brut – Costos operatius Comptabilitat interna en una empresa comercial Empreses comercial à Venen productes, que prèviament han adquirit dels seus proveïdors, sense modificar les seves característiques físiques. En el flux econòmic intern d’una empresa comercial trobem 2 etapes: 1. S’agrupen els recursos empleats per la organització 2. Determinació del resultat. Benefici = Ingressos – (Cost de la venda o costos operatius). Esquema comptable intern d’una empresa comercial L’equació bàsica de la comptabilitat En qualsevol “T” d’un exercici econòmic, sempre s’ha de complir la igualtat: • • Entrades + Ei = Sortides + Ef “T” no susceptible de tenir existències à Entrades = Sortides “T” susceptible de tenir existències à Entrades – Sortides à diferència reflectida en la variació d’existències del propi compte. Podem valorar les sortides d’un producte a través de 3 mètodes: • FIFO à Primer que entra, primer que surt. • LIFO à Últim que entra, primer que surt. • PMP à Preu mig ponderat: Exemple: La Zapatilla Voladora, S.A. se ha especializado en la comercialización de un único producto: zapatillas de atletismo para corredores de larga distancia. En el primer trimestre de 20x3 la empresa adquirió 230 pares de zapatillas a 40 €el par. El coste del transporte fue de 1 €por par. A principio de ese trimestre las existencias eran de 60 pares a 36 €el par. Las ventas del trimestre fueron de 240 pares a 85 €el par. Los costes operativos de ese período fueron 6.000 €. Se pide: Utilizando el FIFO, confeccionar el esquema contable incluyendo en él las partidas siguientes: • Coste de la venta • Valor de las existencias finales • Beneficio operativo Hem de calcular les partides necessàries per completar l’esquema comptable El compte de resultats analític ampliat: els marges de producte Quan una empresa comercialitza diferents productes i serveixi a diferents clients i mercats, amb costos Comercials i d’Administració directe a aquests productes, clients i mercats. Marge net à Idea més precisa de la rendibilitat obtinguda per cada producte, mercat i client. Exemple: La Zapatilla Voladora, S.A. II ha ampliado el negocio y además de zapatillas ha decido comercializar bicicletas todo terreno (BTT). Los datos correspondientes al segundo trimestre de 20x3 han sido los siguientes: Además, la empresa ha tenido durante ese período unos gastos generales de 7.500 €. Se pide: Utilizando el FIFO, 1. Determinar el valor de las existencias finales. 2. Confeccionar la cuenta de resultados analítica. Hem de calcular les partides necessàries per completar el valor de les existències finals i el del compte de resultats. 2.2 Costos per a les decisions econòmiques A part del cost d’oportunitat, hi ha altres costos útils per obtenir informació per facilitar les decisions econòmiques, que són: • Fixos / Variables: Fixos i variables: quan pretenem obtenir una informació adequada per la presa de decisions o o Fixos à En un període determinat, es mantenen constants encara que l’activitat de l’empesa pugi o baix. Exemple: factura llum, aigua, gas, etc. (considerat també com a semi-variable). Variables à Com varia el benefici en funció de la seva activitat. Varia proporcionalment (augmenta o disminueix) al mateix temps que l’activitat econòmica. Exemple: Fàbrica de taules. A l’augmentar l’activitat augmenta el consum i per tant el cost. I = D à benefici = 0 “Rango relevante” És l’interval entre dos nivells d’activitat. Els costos fixos romanen constants a nivell unitari i els variables canvien proporcionalment a l’activitat a nivell total. Costos fixos i el Rang rellevant Costos variables i el Rang rellevant • Unitaris / Totals: Comportament costos fixos i variables: (mirar exemple pàgina 18) • Propis / Comuns: o o Propis à Estan dins la categoria dels costos fixos. Són fàcils d’identificar. Apareixen i desapareixen amb l’objecte de costos. Exemple: La publicitat d’un model de cotxe de SEAT. Apareixerà en el moment que surti al mercat però quan ja no ho estigui, la publicitat desapareixerà. Comuns à Costos que l’empresa ha de suportar com organització, per exemple, la publicitat. Exemple: la publicitat de SEAT com empresa. • Rellevants / Irrellevants: Rellevants (o diferencials) à Decisió concreta. Consum de recursos que es produirà tan sols si portem a terme aquell decisió. Costos futurs que estan en una alternativa o altra. o Irrellevants à Costos aliens a la decisió. Estan en les dues alternatives. “Hundidos” o Inevitables à Degut a despeses ja realitzades i que no es poden recuperar. Exemple: Cost d’una màquina ja adquirida o stock d’una mercaderia que no s’ha venut. En cada exercici pot decidir si fer-los o no. o • 2.3 Costos per a la planificació, el control i l’avaluació del rendiment NO EXAMEN • Històrics / Futurs: Els històrics són costos passats i els futurs quan es planifica l’activitat futura. • Controlables / Incontrolables: En els controlables el responsable pot gestionar-los o no i als incontrolables no es pot decidir sobre ells. ...