Promoció i eduació per la salut (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura inf comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 28/11/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER LA SALUT EPS OMS: Qualsevol combinació d'activitat d' informació i educació que porti a una situació on la població desitji estar sana, sàpiga assolir la salut, faci el que pugui de forma individual o col·lectiva per mantenir la salut i busqui l'ajuda quan la necessiti. (Alma-Ata, 1983) Conferències per l' EPS • • L' eduació sanitària hauria de ser el complement de altres programes de tipus social, econòmic, sanitari o educatiu.
Conferències: ◦ Ottawa (1986): va definir el concepte de promoció de la salut, permetent augmentar el control sobre la salut de cada persona i millorar-la. La més important.
◦ Adelaida (1988): desenvolupar polítiques publiques favorables a la salut.
◦ Sundsvall (1991): va parlar d' entorns de salut.
◦ Jakarta (1997): adaptació de promoció de salut al segle XXI.
◦ Mèxic (200): reduir desigualtats socials en salut.
◦ Bangkok (Tailandia 2005): lema " major participació en els esforços per millorar la salut mundial ".
Legislació relacionada amb l' EPS a Espanya • • Dret a l' eduació: " Ley Orgánica 9/1985,3 de julio, reguladora del Derecho a la Eduación – LODE – y proyecto de Ley General de Sanidad " Dret a salut: ( article 27 i 43 constitució del 1978 ).
Evolució històrica i paradigmes de l' EPS (I) La conceptualització de l' EPS s' ha basat en tres enfocaments: • EpS com a transmissió d' informació: ◦ El professional de la salut és l'únic que posseeix el coneixement sobre la salut.
◦ Les persones accepten les indicacions professionals.
• EpS basada en el canvi de conducta: ◦ Intervencions sobre la conducta i els estils de vida.
◦ L'objectiu és aconseguir comportaments saludables i proporcionar informació.
◦ Els models més representatius d'aquest enfocament són: També es poden considerar representatius de l' enfocament 3 Models amb orientació individual: – Model de les Creences en Salut (Rosentock et al, 1950) – Model Transteòric (Porchaska i Di Clemente, 1984 – 1992) La més important – Model Promoció de la Salut (Pender et al, 2011) smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro • EpS basada en el reconeixement de la influència dels factors socials i ambientals: ◦ EpS és considerada com un recurs que no només afecta les qüestions pedagògiques sinó socials, económiques i polítiques.
◦ Sorgeix el concepte de l'eduació per a la salut participativa.
◦ L' objecte de la intervenció no és la conducta individual sinó l'estructural social.
◦ Els models més representatius d'aquest enfocament són: Model amb orientació comunitària: • Model pragmàtic o multifactorial (OMS, 1997) • Model PRECEDE / PROCEDE (Green, 1981; Green & Kreuter, 2005) Objectius de l' educació per la salut Els objectius de l' EpS estan dirigits a la medicació de conductes en els següents aspectes: • • • • • • • • • • Fomentar i protegir la salut individual i col·lectiva.
Utilitzar de forma adequada els serveis disponibles.
La rehabilitació i reinserció social.
Recolzar campanyes sanitàries.
Afavorir el desenvolupament de la personalitat i la formació en nous hàbits.
Apropar als individus i a la comunitat solucions científiques.
Fer de la salut un patrimoni.
Modificar conductes negatives i promoure conductes positives Promoure canvis ambientals favorables.
Capacitar als individus per pendre descisions; formar i motivar als individus pel canvi.
Activitats de l'educació sanitària • • • • • • • Informar a la població sobre la salut, per a millorar-la i protegir-la.
Motivar a la població per realitzar pràctiques i hàbits saludables.
Ajudar a la població a adquirir coneixements i capacitats per adoptar hàbits i estils de vida saludables.
Procurar canvis en el medi ambient que facilitin una vida saludable.
Promoure l'eduació, la formació i la capacitació dels agents d' educació sanitària de la comunitat.
Incrementar mitjançant la investigació els coneixements sobre hàbits de vida i entorn saludable.
Reducció de desigualtat i potenciar la participació, tenir en conte la cultura i la avaluació.
smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro Consideracions en l' EpS • • • • • • La persona ha de tenir el control i la responsabilitat de la seva pròpia cura.
Només es poden adoptar aquelles pràctiques i comportaments que la vida l’entorn que cadascú permet.
Perquè un pla educatiu tingui èxit ha d’adaptar-se als objectius, prioritats i estil de vida de la persona.
Hi ha dificultat per valorar els beneficis a llarg termini d’un canvi de comportament, especialment quan no hi ha percepció de risc.
Si les conseqüències del canvi són negatives de manera immediata, és probable que la conducta no es mantingui.
La informació és necessària però no suficient per a educar.
Agents de l' EpS • Totes les persones de la comunitat que contribueixen a que els individus i grups adoptin conductes positives de salut -Professionals sanitaris -Professionals no sanitaris: -Professors -Pares -Mitjans de comunicació Els professionals de la salut son considerats educadors des de una doble perspectiva: 1) Conscient e intencionada 2) Inconscient o modèlica El paper de la infermera en la EpS • La infermera de Salut Pública és el professional del equip que més esta en contacte amb la comunitat, coneix a fons la població i les seves necessitats individual i col·lectives per dur a terme una correcte educació per la salut.
• Tipus d’intervenció: ◦ Consell: intervenció breu (informació+ proposta motivadora) (Es donen a gent que no té consciència del problema; etapa precontemplativa, de 2 a 3 minuts) ◦ Educació individual ◦ Educació col·lectiva o grupal (menys cost i major cobertura) La més adient per l' estat.
smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro Àmbits de desenvolupament de l' EpS • • • • • Centres de salut Centres educatius Llocs de treball Associacions: culturals, esportives, sanitàries.
Mitjans de comunicació.
Camp d'acció de l' educació sanitària • Els camps d’acció es classifiquen en: ◦ Segons l’estat de salut del individu o grup al que s’adreça l’activitat ( persona sana o malalta) ◦ Segons l’etapa del cicle vital en la que es troba ( nen, adolescent, adult o ancià) ◦ Segons el mitjà o lloc on es desenvolupa l’acció educativa: escola, treball, domicili.
La comunicació en l'EpS • La comunicació en l’educació sanitària és: -Transmetre, emetre o rebre informació -Conèixer com el receptor compren i utilitza la informació • Els elements de la comunicació són: -Emissor -Receptor -Missatge -Canal de comunicació ( directe o indirecte) -Efecte -Entorn smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro Funcions de la comunicació en l' EpS • • • • Informar Estar informat Ensenyar Aprendre • Per comunicar-nos hem de tenir en conte tres factors: FUNCIONS 1.Aspectes psicològics ( context sociocultural del receptor i una actitud favorable) 2.Aspectes tècnics (missatge simple, pertinent, estructurat) 3.Aspectes estratègics ( aspectes ambiental o estructura: distribució de la sala...) • • La comunicació pot ser verbal, no verbal o simbòlica L’EPS es dur a terme mitjançant la comunicació ( l’individu rep un missatge) Utilitat de l' EpS • L’EPS imparteix coneixements amb el objectiu final de que les persones cuidin de sí mateixes, de la seva família o de la comunitat arribant a modificar conductes i adquirint nous hàbits per conservar el seu estat de salut.
Concepte de Protecció de la salut “Conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi” (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública).
Concepte de promoció i prevenció de la salut • Concepte de Promoció de la salut : “Conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitària” (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública).
• Concepte de Prevenció : “Conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a reduir la incidència de malalties específiques i dels seus factors de risc per mitjà d’accions individuals i col·lectives” (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública).
smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro Nivells d' EpS • Com instrument de promoció de la salut: Hàbits per augmentar la salut • Com instrument de prevenció primària: modificar hàbits insans. Informa sobre risc, immunitzacions i causes de problemes de salut. (Persones sanes) • Com instrument de prevenció secundaria: informa sobre malalties i primers signes d’alarma • Com instrument de prevenció terciària: Evitar possibles complicacions i rehabilitació del pacient L' EpS va dirigida a persones sanes i malaltes smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro PROGRAMA D' EDUCACIÓ PER LA SALUT Concepte de programa d’educació per la salut: • Un programa d’educació per la salut és el conjunt organitzat d’ activitats i recursos destinats a ajudar a l’adquisició d’estils de vida saludables a una persona o grup, a través d’objectius concrets, en un temps determinat per fer front a un o més problemes de salut.
Tipus de programes d' EpS • Els programes poden ser de diferents àmbits com la família, les escoles els centres de treball, CAP, hospital...
• • • • • Poder estar dissenyats per la població en general o per col·lectius com: Infància Dones Adolescents Gent gran Fases d' un programa d' EpS • Fases: 1. Anàlisi del problema 2. Programació i posada en marxa de les activitats educatives 3. Avaluació Algoritme d' un programa d' EpS No entra en el progra ma smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro Fase 1 o anàlisi del problema • Identificació del problema ( necessitats de la població i problemes de salut • Identificació de factors de risc (segons diferents models de detecció; ex: model PRECEDE).
• Identificació del grup diana (població que volem cribar) • Identificació de determinants cognitius: -Actituds e influencies socials -Expectatives d’autoeficàcia -Capacitats personals Fase 2 o programació i posada en marxa La programació contempla la confecció i el desenvolupament de una sèrie de elements: 1) Justificació del problema a) Exposició general sobre el problema b) Raons de priorització d’aquest problema 2) Anàlisis de situació a) Conèixer la situació inicial b) Conèixer informació sobre la població diana (valors, creences…) c) Elecció i captació de la població d) Establiment de objectius 3) Desenvolupament de la intervenció Fase 2.1: Objectius • Han de respondre a les necessitats del grup i no del educador.
• L’EPS s'interessa particularment en objectius d’aprenentatge. (Es fan amb verbs de taxonomia de BLOOM) • Han de ser clars, pertinents i realitzables • A la seva formulació han de tenir en compte les tres àrees del aprenentatge.
1.àrea cognitiva 2.àrea emocional o afectiva 3.àrea de habilitats: psicomotrius, personals y socials.
Àreas d'aprenentatge smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro • Són indispensables en les activitats i programes educatius.
• Constitueixen els indicadors per a l’avaluació dels resultats de l’activitat i del programa.
• Hi ha diverses taxonomies.
• Hi ha diversos graus de concreció: ◦ Objectius generals ( són objectius de salut) ◦ Objectius intermedi (té un nivell de concreció menor que els d'aprenentatge, però engloba els d'aprenentatge).
◦ Objectius d’aprenentatge a) descriuen els resultats que s’han de demostrar al final del període d’aprenentatge.
b) Descriuen conductes que la persona o grup en un context concret.
Fase 2.2: Anàlisi de la situació i motivació • Permet conèixer els problemes prioritaris i definir la població diana • Identificar el comportament a modificar • Conèixer la motivació pel canvi • Valorar: -L’actitud que la persona te sobre el tema i la salut en general -Opinions positives i negatives que la persona te sobre el tema -L’autoestima.
-Quins coneixements te sobre el tema i de quin tipus són ( correctes o erronis) -Quines són les seves capacitats cognitives, recursos, capacitats físiques i socials per dur a terme el canvi desitjat.
Fase 2.3: Característiques dels objectius d' aprenentatge • • • Han de ser factibles: han de descriure el que la persona sigui capaç de realitzar en el temps i els recursos disponibles.
Han de ser avaluables i, per tant, mesurables i precisos (evitar verbs interpretables de diverses maneres: saber, apreciar) i usar verbs observables: escriure, identificar, classificar) Es formulen en termes de canvis esperats, d’acord amb les necessitats detectades i descrivint: ◦ Qui (persona, grup, població) ◦ Capacitat (verb): Què (tasca concreta, acció observable, respecte de coneixements, habilitats i actituds (CHA) ◦ Condició (recurs): Amb què ◦ Criteri : Com (de quina manera es farà, en quines condicions) i quan (temps) smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro Exemple objectiu d' aprenentatge Objectiu general Disminuir la incidència de les malalties cardiovasculars Objectiu intermedi ( el que et diu la jefa ) Augmentar en un 30% el nivell d’activitat física de la persona Objectius d’aprenentatge: àmbits ( el que tu has d' elaborar ) OBJECTIU DE CONEIXEMENT (àmbit cognitiu) •Descriure els beneficis físics de l’exercici per al manteniment de la funcionalitat OBJECTIU D’ACTITUD (àmbit afectiu) •Clarificar el propis valors respecte de la pràctica d’activitat física per al manteniment de la salut OBJECTIU CONDUCTUAL / HABILITAT (àmbit psicomotor) •Passejar un cop al dia, durant 45’ a pas ràpid (sudoració), durant el pròxim mes Fase 3: Avaluació • • • • És un procés sistemàtic de recollida d’informació, dissenyat intencionalment durant la fase de planificació.
Està orientat a valorar els resultats del projecte, per tal de poder prendre decisions de millora.
Consisteix a emetre un judici, basat en criteris o normes, sobre un resultat o activitats.
Ha de ser un procés continu, que es realitza al llarg del temps.
Fases del procés d'avaluació • Fase PREACTIVA Durant el disseny del programa o l’activitat (AVALUACIÓ DEL DISSENY) • Objectiu: comprovar la validesa i consistència del programa.
Necessitats educatives dels participants.
Contingut.
Model educatiu previst.
• Instruments d’avaluació: valoració per experts externs.
smartiro Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smartiro • Aspectes a analitzar: ◦ Si els objectius són coherents amb les necessitats i amb el grup ◦ Si els continguts i la metodologia són els adequats per a l’assoliment dels objectius i per a les característiques de la persona o grup.
◦ Si l’educador és la persona indicada per desenvolupar el programa formatiu.
◦ Si els recursos són adients.
◦ Si l’avaluació està ben dissenyada.
• Fase d’EXECUCIÓ Just després de finalitzar el programa o activitat (AVALUACIÓ DEL PROCÉS) • Objectiu: a)Comprovar els aprenentatges: - Objectius d’aprenentatge (coneixements, habilitats, actituds).
– Necessitats i expectatives dels participants.
b)Comprovar el procés: - Objectius educatius intermedis.
- Continguts.
- Metodologia.
- Educadors.
• • Instruments: exàmens, casos escrits, demostracions, simulacions, pràctica real supervisada, diaris reflexius de camp.
Fase POSTACTIVA Després d’un temps de finalitzat el programa o l’activitat (AVALUACIÓ DE L’IMPACTE) • Objectiu: mesurar l’impacte de l’activitat o programa en relació amb els objectius intermedis i generals.
• Instruments: indicadors epidemiològics relacionats amb l’objectiu ◦ Registres de morbiditat.
◦ Registres de mortalitat.
◦ Percepció de qualitat de vida.
◦ Percepció de l’estat de salut.
◦ Indicadors epidemiològics relacionats amb la promoció i la prevenció: estils de vida.
◦ Indicadors específic del programa.
...