Tema 7.1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 1º curso
Asignatura Biología Celular y Genetica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 10/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7.1. CICLE CEL·LAR Quantitat de DNA: X Nº de cromosomes: 2n El cicle cel·lular és un cicle de duplicació i divisió. És una seqüència ordenada d’esdeveniments en els quals una cèl·lula duplica el seu contingut i després es divideix en dos.
El cicle cel·lular permet que la cèl·lula realitzi la transmissió de la seva informació genètica a la següent generació de cèl·lules.
Per a produir dues cèl·lules filles genèticament idèntiques, l’ADN s’ha de replicar generant dues còpies completes i després els cromosomes replicats han de ser distribuïts (segregats) amb exactitud a les dues cèl·lules filles, de manera que cada cèl·lula rebi una còpia del genoma complet.
divisió hipotètica d’una cèl·lula eucariota amb 2cromosomes per il·lustrar com es formen dues cèl·lules filles genèticament idèntiques en cada cicle. Freqüentment, cadascuna de les cèl·lules filles es divideix de nou passant a través de cicles cel·lulars addicionals.
En organismes pluricel·lulars el cicle cel·lular és necessari per a què l’organisme creixi, i quan arriba a l’edat adulta permet que les cèl·lules que s’han mort es regenerin (mamífers).
FASES: Les dues fases principals del cicle cel·lular són la fase S i la fase M.
Fase M Fase S (interfase) La fase G1 i G2 són fases de descans del cicle cel·lular. Són fases de duplicació i d’interval o creixement.
G1: maquinària ARNm G2: acaba de sintetitzar tot allò que falta per sintetitzar a la G1.
Entre la fase S i la M hi ha fases de descans o Gaps la duració de les quals és molt variable.
L’estat de repòs especialitzat s’anomena G0.
Punt de restricció SISTEMA DE CEL·LULAR CONTROL DEL CICLE - Red complexa de proteïnes reguladores (sèrie ordenada d’interruptors bioquímics) - Governa la progressió a través del cicle. Ho fa comprovant la progressió a través del cicle i retrassant els esdeveniment posteriors fins que s’hagin completat els previs.
- comprova les condicions exteriors de la cèl·lula regulant el número de cèl·lules dels teixits d’un organisme (càncer) - coordina el creixement cel·lular mantenint la mida de les cèl·lules.
Se han replicado todos los cromosomas? El sistema de control del cicle cel·lular desencadena els principals processos del cicle.
punts de control Hi ha un controlador central que inicia cada procés del cicle cel·lular seguint una seqüència determinada.
El sistema de control pot detenir el cicle cel·lular en punts de control específics.
Per exemple, s’impedeix l’entrada en la mitosi si la replicació de l’ADN no ha finalitzar, i es retrassa la separació dels cromosomes en la mitosi si alguns cromosomes no s’han unit correctament al fus mitòtic.
Fus: si estan els cromosomes alineats.
Els punts de control actuen generalment a través de senyals intracel·lulars negatives.
Un complex de CdK (quinasa dependent de ciclina) i ciclina actua com una proteïna quinasa desencadenant esdeveniments específics del cicle cel·lular.
El sistema de control del cicle cel·lular es basa en proteïnes quinasa (CdK) que s’activen ciclicament.
La ciclina es regenera a cada volta del cicle cel·lular.
TIPUS DE CICLINES, CdKs I ALTRES REGULADORS Ciclina G1 CdK associada CdK4, 6 G1/S CdK 2 S CdK 2 M CdK 1 Complex Funció A l’inici de la G1 controlen les activitats de les ciclines G1/S CdK de G1/S Al final de la G1 determinen l’entrada en el cicle cel·lular CdK de S Al final de la G1 provoquen l’inici (FPS) de la duplicació del DNA CdK de M Provoca l’inici de la mitosis (FPM) (APC) CdK de G1 Complex promotor de l’anafase (APC): desencadena events que permeten la separació de les cromàtides germanes i condiciona la degradació de ciclines mitòtiques.
FPS: factor promotor de la fase S. (punt de restricció) FPM: factor promotor de la fase M (provoca l’inici de la mitosi) G1 DNA en males condicions S Ambient extracel·lular desfavorable G2 DNA en males condicions o incomplet M Cromosomes incorrectament disposats en el fus APOPTOSIS Fase G0 REGULACIÓ SIMPLIFICADA DEL CICLE CEL·LULAR PER CICLINES ...