Xuletari parcial 1 (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Estructures 1
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

CÀLCUL DE INÈRCIA, CDG, RADI DE GIR I MÒDUL RESISTENT ∑ CENTRE DE GRAVETAT ∑ MOMENT D’INÈRCIA D’UN RECTANGLE Tª DE STEINER MÒDUL RESISTENT RADI DE GIR √ √ CARGOLS, REBLONS I PERNS/PASSADOR PERN 3 SECCIONS dóna com a resultat 4 seccions per tallant llavors F/4 PERN 2 SECCIONS dóna com a resultat 2 seccions per tallant llavors F/2 ( √ √ √ ) √ el diàmetre corresponent t’ho dirà l’enunciat XAPA comprovar el nombre de xapes Nomenclatura 1r PAS COMPROVCIÓ TRACCIÓ La força queda dividida per el nombre de platines que hi ha. F/ne platina 2n PAS COMPROVACIÓ AIXAFAMENT Coeficient seguretat Tensió tangencial Força tallant Tensió tangencial admisible Tensió normal admisible Coeficient de majoració Força normal Tensió normal el profunditat corresponent t’ho dirà l’enunciat 3r PAS CIZALLA per normativa b ≥ 2.5Ø √ 4t PAS DIST X TRACCIÓ PÈSSIMA ESTRUCTURA ISOESTÀTICA TIPUS D’ENLLAÇ Encastament Articulació Recolzament lliscant Rótula Trobada 2 bigues 90º CONDICIONS D’EQUILIBRI ∑ {∑ ∑ PROCEDIMENT 1r Resoldre equacions d’equilibri 3r Diagrama axial, diagrama de tallant i diagrama de flectors 5è Trobar equacions d’axial, tallant i flector 7è Buscar condicions de contorn 2n Partir la barra en llocs crítics per calcula esforços 4t Dibuixar la deformada 6è Trobar equació de gir i desplaçament 8è Trobar constants a partir de les condicions de contorn EQUACIONS DE GIR I DESPLAÇAMENT ∫ ∫ ∬ ∬ En aquestes equacions trobarem C que les tindrem que buscar a partir de les condicions de contorn esmentades avans COM HA DE SER LA SECCIÓ? √ ∬ ∬ E=2.100.000 kg/cm2 // E=210.000 N/mm2 TEORIES ELÀSTICA I DEFORMADA LLEI DE HOOKE MÒDUL DE YOUNG (E) MÒDUL DE POISSON (μ) EFECTE ZUNXAT/ENCAMISAT S’utilitza en construcció per millorar les característiques resistents d’una peça a compressió axil. El ‘zuncho’ de les accions transv.
{ ∑ ∫ [ ] PANDEIG Descentrament de la càrrega que produeix flexió -> (dóna corvatura) -> (excentricitat) -> ...