Implicacions metodològiques del treball per competències (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria - 3º curso
Asignatura CBC
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

RESUM- CBC llengües Implicaciones metodológicas del trabajo por competencias Actualment han sorgit molts canvis en la percepció del coneixement, que fan que cada cop es presenti més fragmentat. Per això, cal plantejar noves formes de gestió i de pensament per seleccionar la informació necessària per poder resoldre un problema en els diversos contextos de la realitat. S’han de poder incorporar estratègies i metodologies noves per afavorir que l’alumnat sigui competent al llarg de la seva vida.
La noció de competència En el món educatiu es va incorporar el concepte de competència durant la LOE per poder garantir un domini i accés al coneixement. Podem dir que una persona és competent quan pot fer una feina de manera correcta, eficient i adequada.
Competència: Capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diversos sabers. (LOE) Allò que necessita saber qualsevol persona per poder donar resposta als problemes amb els que s’enfrontarà al llarg de la vida. (Zabala i Arnau, 2007) D’aquestes dos definicions subratllem la concepció de competència com una eina que forma part de l’individu i l’ajuda a afrontar i resoldre problemes. En l’àmbit escolar, s’ha de tenir en compte:     Anar més enllà de la transmissió exclusiva de coneixements.
Donar sentit al treball escolar.
Respondre a les necessitats de la societat.
Definir quina ha de ser la informació essencial i necessària.
Competències bàsiques Les competències que s’escullen es consideren fonamentals per l’aprenentatge, i l’alumnat les ha de poder desenvolupar durant el seu aprenentatge, de forma integrada i eficient.
Competències transversals Competències comunicatives Competències metodològiques Competències personals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2.Competència artística i cultural.
3.Tractament de la informació i competència digital.
4.Competència matemàtica.
5.Competència d’aprendre a aprendre.
6.Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 7.Competència en el coneixement i la interacció del món físic.
8.Competència social i ciutadana.
RESUM- CBC llengües Dividim les competències en dos grups: transversals i específiques centrades en conviure i habitar el món.
  Transversals: Bàsiques per el desenvolupament personal i la construcció del coneixement. Hi torbem les competències comunicatives, les metodològiques (organització del temps, estratègies d’aprenentatge, resolució de problemes...), i les personals (aspecte més individual i social).
Específiques centrades en conviure i habitar el món: Es relacionen amb la diversitat i la multiculturalitat, la comunicació interpersonal, el treball en equip...
Característiques de les competències       Les competències es desenvolupen a partir de continguts.
Els continguts canvien quan ho fa el referent científic i cultural. Les competències són més estables i possibiliten aprendre alguna cosa al llarg de la vida.
S’han de prioritzar aprenentatges estratègics.
Les competències contenen continguts procedimentals, actitudinals i conceptuals de manera interrelacionada.
Les competències es van modificant i millorant al llarg del temps.
Les competències es manifesten en accions i feines en una situació o context determinat.
Com actuen les competències? L’ensenyament per competències comporta que l’alumne haurà de mobilitzar una sèrie de processos cognitius complexos en poc temps: 1.Analitzar la realitat presentada.
2.Valorar els esquemes d’actuació.
3.Aplicar els esquemes d’actuació o pensament.
4.Movilitzar tots els components d’una competència de manera interrelacionada.
Les realitats de les persones són diferents entre sí, l’escola ha de ser una eina més en el correcte desenvolupament de les respostes competencials.
Canvis metodològics que implica el treball de les competències     Transversalitat Funcionalitat i que tinguin significat Autonomia Complexitat Respecte als continguts: Ensenyar basant-nos en el saber actuar.
Respecte al mestre: Canviar la visió del docent, que és el gestor dels continguts estratègics i de les metodologies.
RESUM- CBC llengües Respecte al alumne: Potenciar que l’alumne construeixi els seus coneixements a partir dels propis i de la seva activitat.
Respecte a la organització: Presentar activitats de reconstrucció compartida dels coneixements.
Respecte a l’escola: Connectar les escoles amb altres xarxes ( família, medis, etc.).
Respecte a l’aprenentatge: Perspectiva on s’inclogui la interacció i el context.
Respecte al context: Donar al context una importància destacable.
Respecte a la gestió de l’aula: Gestionar de manera flexible el temps, l’espai i els recursos.
Criteris per la selecció de mètodes pedagògics susceptibles de desenvolupar competències S’ha d’intentar començar sempre per un procés inductiu per arribar després al deductiu:      Començar sempre que sigui possible, per un fet de la vida real.
L’alumnat ha de ser tan actiu com sigui possible.
Dur a terme activitats significatives.
El retorn metacognitiu és indispensable per que l’alumne prengui consciència dels seus aprenentatges.
El desenvolupament de les competències comporta més temps que la transmissió de coneixements. S’hauria de reduir la densitat dels currículums i gestionar el desenvolupament de les unitats didàctiques, i s’haurien de preveure les diverses variables del procés com l’espai, temps, avaluació, relacions interactives... Per això es presenten tres moments per la programació d’una unitat de programació: -Contextualització: l’exercici s’emmarca en el context de la competència.
-Descontextualització: anàlisi de les dificultats que es troben per els alumnes.
-Recontextualització: Es transfereixen els sabers que s’han adquirit.
El desplegament del currículum: El àmbit de les llengües El currículum actual ha estat molt concebut des del punt de vista de la sociologia i la pedagogia. Podem trobar vuit competències.
A la LOGSE trobem que la llengua és al mateix temps objecte i mitjà d’ensenyament. També es parla per primer cop del PIL (Programa de Immersió Lingüística) a primària i a secundària.
El català es treballa als centres, però també el castellà i una llengua estrangera, com a conseqüència de la competència plurilingüe i multicultural. En una societat cada cop més heterogènia fa falta que totes les llengües siguin valorades. També apareix la competència audiovisual.
COMPETÈNCIES DE L’ÀREA DE PRIMÀRIA (àrees lingüístiques):   Competència comunicativa: oral, comunicativa escrita i comunicativa audiovisual.
Competència plurilingüe i multicultural.
RESUM- CBC llengües  Competència literària Primer de tot trobem als objectius que apareixen redactats en forma de capacitats. A continuació trobem desglossats els continguts de les àrees, després les dimensions i els continguts.
Hi ha continguts que es mantenen estables al llarg de tota la etapa i altres que progressen i es compliquen a mesura que avancen els cursos.
Finalment trobem els criteris per avaluar.
...