Bloc 2. Tema 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 3º curso
Asignatura Prehistòria Península Ibérica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 13/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

23/10/15 El procès de neolitització: un nou marc simbòlic La neolitització europea és un fenomen d'expansió des del Próxim Orient. La península Ibèrica es neolititza per una via d'expansió a través de la Mediterrània. Aquest procès implica sistema de difusió lenta (adaptació a les característiques regionals/locals) i a més trobem un procés de aculturació (adopció d'elements culturals d'altres grups per part dels grups indigenes, p.ex. la ceràmica).
Trobem diferents focus de neolitització. En els últims anys s'està començant a treballar molt amb les cronologies de Xina, Xina s'ha obert internacionalment, i s'està descobrint un neolític xinés que ens està donant unes cronologies molt més altes que al Próxim Orient. Hi ha dos focus de neolitització a Xina, un al nord i un al sud, ja que trobem diferents espècies animals i vegetals domesticades.
A América trobem tres focus segurs i un possible. Es proposen focus al sud est d'Àsia, a la zona de Nova Guinea, a l'Àfrica Occidental i a Etiopia. A partir d'aquests focus irradia tota la neolitització.
Al Próxim Orient trobem diferentds agrotips, que es van expandir segons la situació geogràfica i el canvi climàtic.
Les primeres evidències del neolític les trobem aprop de Kurdistan.
El naixement de les societats productores Van provocar un canvi econòmic, ja que començen a aprofitar tots els recursos del medi i utilitzen els recursos própis quan aquests no és poden aprofitar. Havien de mantenir un equilibri entre el que cultivaven i el que els hi propocionava el medi. Trobem un canvi tecnológic, començen a apareixer els molins (indica un procesament dels cerelas i dels grans), falç (per segar), a finals del neolític tenim objectes relacionats amb el tèxtil. Un dels elements més característics és la ceràmica, aquesta és generalitza, i ens ajuda a situar millor les diferents poblacions en el se horitzó cultural. El control del foc per dur a terme la ceràmica és el pas que donarà el desenvolupament de la metalúrgia.
Trobem uns canvis socials, s'organitzen de forma diferent, no tots els neolítics són sedentaris. Ja no hi ha petits grups de caçadors recol·lectors, normalment es tendeix a un augment demogràfic. A la vegada pot haver-hi un problema, sempre hi ha d'haver un equilibri entre població i recursos. Els excedents poden ser intercanviats entre altres poblacions (comerç primitiu), però quan augmenta l'excendent augmenta la propietat privada, això provoca un canvi de mentalitat, s'ha de protegir la propietat privada, defensar la població, el graner etc... de qualsevol amenaça.
Començen a apareixer els artesans especialistes, que poc a poc s'haurà d'anar coordinant. Evolució social que no es donaria en una societat caçadora recol·lectora.
Trobem canvis en les mentalitats, la forma de veure el món és totalment diferent, observació de la natura i dels seus procesos i comprensió d'aquests (domesticació). Trobem enterraments en diferents poblats. Hi han canvis biològics en l'espècie humana, el fet de la domesticació dóna diferents modificacions, patologies i enfermetats noves. Associades a la convivència entre els humans i els animals, p.ex. celíacs, malària etc... això canvia la forma de relacionar-se i la forma de veure el món.
Espècies vegetals: cereals, blat i lleguminoses.
Espècies animals: cabres, vaques i porc.
La domesticació té una sèrie d'implicacions: 1. Major seguretat, es deixa de dependre constantment de la nautra.
2. Comunitats al principi són autosuficients, accés immediat a aliments i matèries primeres.
3. Augment de la demografia.
4. Inici de l'idea de l'excedent.
5. Major grau de sedentarisme.
6. Aparició de noves patologies.
7. Canvi i evolució del paper de la dona.
Es desenvolupa l'idea de la casa quadrangular. Nou concepte simbólic, canvia el concepte religios i la relació amb el més enllà. Culte a la fertilitat de la terra. Els atributs feminins estan molt marcats= idea de fertilitat.
Els antecedents del Neolític a Orient és el Natufià (12.000-9.500/9.000 a.C. Aprox.) El neolític preceràmic A. Començen a apareixer en contextos arqueologics la predomesticació.
POWER POINT!!!!!!! A partir d'aquest nucli del Pròxim Orient es de expandint cap a est i oest, seguitn els curs dels rius.
En el cas d'Europa contra més allunyat estigui del Próxim Orient més recent és el procés de neolitització.
El neolític a la Península Ibèrica En aquest moment la PI està poblada, per tant hi ha d'haver una serie de conflictes, hi ha un procés de colonització i d'expansió demogràfica, i és du a terme un procés de difusió i d'aculturació.
En un primer moment tenim un Neolític pur (la ceràmica, utilització de recursos doméstics etc...) pero aquests processos es van fusionant amb les formes culturals epipaleolítiques finals. I trobem el neolític epicardial, és un neolític híbrid entre aquestes dues cultures.
Aportacions als models explicatius de la neolitització d'Europa des de la P.I.: L'art postpaelolític (APPAM), trobem tres tipologies de manifestacions: 1. Art Naturalista Llevantí, s'extèn des de la zona de Huesca a Lleida. Art bastant fidel a les representacions naturals.
1. Els seus colors són POWER POINT!!!!!! 2. Art Macroesquemàtic, molt més limitat a la zona del nord de València. Art de grans figures, que no són abstractes peró són figures aïllades.
3. Art Esquemàtic, el trobem molt per la zona mediterrània però té una difusió per tota la península. Art de traçat molt més simple amb representacions humanes i animals.
Els problemes que trobem en aquest art és la cronologia, és molt difícil de datar. Més o menys hi han unes cronolgies de 5.000-2.000 a.C. per les tres manifestacions. A més a més trobem que aquestes manifestacions moltes vegades les trobem en el mateix espai.
Es creu que aquest art és el reflex d'una nova mentalitat i de les comunitats productores.
Cronologia de l'art post-pelolític de l'Arc Mediterrani ...