Cicle Comptable (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

6. CICLE COMPTABLE 6.1. Definició de cicle comptable El cicle comptable està constituït pel conjunt d'operacions que es realitzen reiteradament en cada exercici econòmic amb la finalitat de determinar la situació econòmica i financera de l'empresa.
6.2. Fases del cicle comptable El cicle comptable, que engloba un exercici econòmic de l'empresa (un any econòmic), té tres fases: 1. Fase d'obertura A partir dels saldos inicials dels diferents comptes de l'empresa, aquesta obra els llibres diari i major.
En aquesta fase, on actiu, passiu i patrimoni net es denoten amb A0, P0, NP0, totes amb els valors que dels saldos inicials, En aquesta fase, el llibre diari també és anomenat assentament d'obertura.
2. Fase de desenvolupament En aquesta fase es van registrant els diferents fets comptables que es realitzen al llarg de l'exercici econòmic, i modificant, conseqüentment, els saldos inicials d'aquelles comptes que han sofert algun fet comptable.
3. Fase de conclusió o tancament Un cop finalitzada l'activitat econòmica en sí, l'empresa ha de comptabilitzar una sèrie d'operacions per a ajustar la situació econòmica i patrimonial, operacions que en general es centren en l'amortització de l'immobilitzat i la variació d'existències, tot i que hi ha altres ajustaments.
Amb els saldos finals de les comptes d'ingressos i despeses s'obté el resultat de l'exercici (compte resum dels anteriors), que pot ser benefici o pèrdua en funció de la diferència entre ingressos i despeses que ha obtingut l'empresa durant l'any econòmic. El compte "resultat de l'exercici" o "PiG" constitueix un dels elements del patrimoni net.
Comptabilitzades les operacions d'ajust i determinat el compte de PiG, s'obtenen els saldos finals de les diferents comptes d'actiu, passiu exigible i patrimoni net.
1 Es procedeix al tancament dels saldos de les comptes per a indicar que ha finalitzar un exercici econòmic i tenir dades comptables de la situació patrimonial de l'empresa per a l'inici del següent any.
Per a tancar els llibres diari i major es giren els comptes deutors a creditors i viceversa (actius a l'haver i passiu i p. net al deure).
Amb el tancament del cicle comptable s'obté el balanç de situació (final) i el compte de PiG de l'any econòmic per a poder treure conclusions sobre l'estat i evolució de l'empresa.
2 ...