Examen Final Bloc 1 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura Sistemes de Comunicació
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 28/10/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

NOM I COGNOMS: NIA: ´ EXAMEN SISTEMES DE COMUNICACIO PART CRIPTOGRAFIA CURS 2013/2014 PRIMER TRIMESTRE DATA: 16 DE DESEMBRE 2013 HORA: 14:00-15:30 - No es pot lliurar l’examen en llapis.
- No es pot utilitzar cap tipus de material durant l’examen ni calculadora.
- Raoneu les vostres respostes, tot fent lletra clara.
- Temps total: 1h 30 min.
1 [1,25p + 1,25p] (a) Describiu en qu`e consisteixen: (i) xifra de substitucio´ (ii) una xifra de transposicio´ (b) Si un atacant sap quina e´ s la xifra que s’esta` utilitzant per a xifrar certs missatges, quin text en clar triaria (si pogu´es) per a fer un atac de text en clar escollit en ca´ dels seguents ¨ dascun casos? (i) xifra de substitucio´ (ii) una xifra de transposicio´ Expliqueu com s’obtindria la clau secreta en cada cas.
2 [1,25p + 1,25p] Recordeu els dos modes d’operacio´ CBC i CT R per a una xifra de bloc: (a) Descriu per als dos modes anteriors com es desxifra.
(b) L’Al´ıcia vol enviar missatges xifrats al Bob, amb el qual comparteix una clau AES. Com creu que la xarxa local on s’executa el seu programari de xifrat e´ s completament ¨ insegura, decideix enmascarar el missatge de la seguent manera: tria un bloc a l’atzar (li direm B) del missatge en clar m, i fa un XOR de cadascun dels blocs del missatge amb B. A continuacio´ envia el missatge al programari de xifrat per a que el xifri utilitzant el mode CRT .
Un cop t´e el text xifrat li agradaria desenmascarar el missatge abans d’enviar-li al Bob per a que aquest no hagi de saber res del que ha fet. Qu`e hauria de fer l’Al´ıcia? 3 [0,75p + 0,5p + 1,25p] (a) Describiu qu`e e´ s i com es calcula la funcio´ ϕ d’Euler.
(b) Calculeu ϕ(484).
(c) Un lloc web de subastes utilitza la xifra RSA (versio´ llibre de text) per a garantir el secret de les subastes que es fan.
´ El lloc web t´e clau publica RSA (N, e). Suposem que un ´ missatge cont´e unicament un valor enter, que representa el valor de la subasta.
L’Al´ıcia fa una proposta de preu enviant el missatge xifrat corresponent, pero` l’Eva l’intercepta, i creu que el valor ´ que ha xifrat e´ s un multiple de 10. Mostreu que, si el que asumeix l’Eva e´ s cert, ella e´ s capac¸ de proposar un valor que sera` un 10% m´es gran que el de l’Al´ıcia.
4 [1,25p + 1,25p] (a) Descriviu en qu`e consisteix el problema del logaritme discret.
(b) Descriviu de manera raonada com generalitzar el protocol de Diffie-Hellman per a l’intercanvi de claus quan els ´ tres, l’Alicia, el Bob i la Carolina.
participants son FINAL EXAMEN ...