10 Analgèsics Opioids (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 TEMA 10: POTENCIACIÓ DE LES VIES INHIBIDORES: ANALGÈSICS OPIOIDS. USOS TERAPÈUTICS PÈPTIDS OPIOIDS ENDÒGENS (OPIOPEPTINES) • Encefalines; precursor pro-encefalina A. Receptor δ • Metionina-encefalina • Leucina-encefalina • Dinorfines; precursor pro-encefalina B (=pro-dinorfina). Receptor k • Dinorfina Endorfines; precursor pro-opiomelanocortina. Receptor µ • • β-endorfina L’activació dels receptors µ, k i δ disminueix la percepció física del dolor; els més importants en el camp de l’analgèsia són els receptors µ, que mesuren l’analgèsia anatòmicament més àmplia MECANISME DE TRANSDUCCIÓ Tots els receptors anteriors són metabotròpics associats a proteïnes Gi/Go, i actuen: • Reduint l’activitat bioelèctrica: obrint els canals de K+ • Reduint l’alliberament de neurotransmissors, activadors o inhibidors: tancant canals de Ca2+ (entra menys calci a la cèl·lula, de forma que redueixen la hiperpolarització responsable de la transmissió nerviosa de la sensació de dolor) CLASSIFICACIÓ DELS ANALGÈSICS OPIOIDS 1. Agonistes purs o totals, selectius del receptor µ 2. Agonistes-antagonistes mixtes 3. Agonistes parcials 4. Antagonistes dels receptors opioids AGONISTES PURS Selectius del receptor µ, l’activen amb activitat intrínseca alta. Mai administració en associació • Morfina • Oxicodona • Metadona: pauta de desintoxicació en heroïnòmans • Fentanil, sulfentanil, remifentanil • Meperidina (petidina) • Tramadol: suau • Codeïna i dihidrocodeïna: suaus • Loperamida i defenoxilat: no presenten activitat analgèsica, no creuen BHE! AGONISTES-ANTAGONISTES MIXTES Actuen sobre els receptors µ i k. No s’associaran mai amb agonistes purs • Nalorfina • Nalbufina • Butorfanol • Pentazocina: admin via parenteral, contraindicada en angina de pit o infart AGONISTES PARCIALS Actuen sobre receptors µ, però amb menor activitat intrínseca que els agonistes purs • Buprenorfina ANTAGONISTES DELS RECEPTORS OPIOIDS Fàrmacs amb elevada afinitat pels receptors opioids, però nul·la activitat intrínseca • Naloxona, naltrexona • Nalmefè 1 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 CARACTERÍSTIQUES FARMACOCINÈTIQUES GENERALS • Bona absorció a través de mucoses. BD variable segons el fàrmac • Metabolisme per glucuronoconjugació al fetge. Elevat efecte de 1r pas hepàtic 
 • Acumulació en teixits • Creuen BHE amb dificultat ACCIONS SOBRE EL SNC • Disminució de la percepció del dolor: per acció sobre les vies talàmic-espinals i les vies corticals, mesoencefàliques i bulbar • Reacció modificada al dolor: deprimeixen els reflexos relacionats amb el dolor. Acció sobre el sistema límbic i cortical • Eufòria (receptors µ) o disfòria (receptors k): depenen de l’entorn i les experiències prèvies • Sedació-hipnosi (receptors µ) • Depressió respiratòria • Depressió del centre de la tos • Depressió vasomotora: hipotensió • Nucli del nervi oculomotor (receptors µ, k): miosi • Nàusees i vòmits • Alteracions endocrines: modulen l’alliberament de la CRH, disminuint la resposta a l’estrès ACCIONS SOBRE EL SNP • Sistema cardiovascular • Vasodilatació • Disminució de la resistència perifèrica i del to venós • Hipotensió ortostàtica • Augment de la pressió intracranial • TGI • Constipació i espasmogènesi • Musculatura llisa • Broncoconstricció • Contracció del conducte biliar • Retenció urinària • Relaxació de la musculatura uterina Alliberament d’histamina • • Hipotensió postural • Urticària, picors APLICACIONS CLÍNIQUES 1. Dolor • Molt més eficaços que els AINEs • Recomanació segons l’OMS: seguir l’escala analgèsica del dolor 2. Anestèsia • Ús en processos anestèsics locals (epidurals, intratecals) o generals (fentanil i sulfentanil) • VO, IV, pegats transdèrmics 3. Edema agut de pulmó • Redueixen la pressió intrapulmonar que apareix en aquesta malaltia • S’aprofita la seva capacitat depressora respiratòria en pacients que estan connectats a màquines ventilatòries artificials. Els opioids anul·len la capacitat intrínseca i faciliten la feina a la màquina, fent que l’experiència sigui menys traumàtica i més efectiva 2 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 4. Altres • Tos: codeïna, dextrometorfà • Diarrea: només els que no creuen la BHE; loperamida, difenoxilat APLICACIONCS CLÍNIQUES DELS ANTAGONISTES OPIOIDS 1. Tractament de la sobredosificació per opioids, tant fàrmacs com heroïna • Situació d’urgència • Naloxona IV 2. Tractament de desintoxicació per opioids (i heroïna) • Naloxona IV, o bé naltrexona VO 3. Tractament de deshabituació tabàquica i l’alcoholisme • Naltrexona VO 4. Tractament de l’alcoholisme • Nalmefè REACCIONS ADVERSES • 50% nàusees i vòmits; disminueixen ràpidament per l’aparició de tolerància • Miosi, restrenyiment i retenció urinària: no aparició de tolerància • Depressió respiratòria, hipertensió intracranial i hipotensió postural: en dosis elevades o casos particulars (pacients grans, amb traumes cranials, problemes respiratoris…) • Sobredosificació: profunda depressió respiratòria, estat de coma i acidosi metabòlica.
Possible mort del pacient provocada per la depressió respiratòria INTERACCIONS I CONTRAINDICACIONS • Opioids agonistes o antagonistes mixtes amb agonistes purs • Lesions intracranials: els opioids incrementen la pressió intracranial i empitjorarien el pronòstic de la lesió • Gestació i moments propers al part: poden deprimir la respiració del fetus alhora que provoquen relaxació de la musculatura uterina, dificultant el part • Precaució en pacients amb MPOC o malaltia hepàtica crònica • Depressors del SNC: especial vigilància (evitar alcohol) 3 de 3 ...