Respostes autoavaluació respiratori (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 74
Subido por

Vista previa del texto

Indiqui quin dels següents factors no afectarà la PO2 alveolar a. La taxa de consum d'oxigen tissular.
b. La PO2 de l'aire inspirat.
c. La humidificació de l'aire inspirat a les vies aèries de conducció.
d. La ventilació alveolar.
Una persona que les seves cèl·lules alveolars de tipus II sintetitzin menys substàncies tensioactives.....
a. Tindrà uns pulmons amb menor capacitat de distendir-se durant la inspiració.
b. Tindrà uns pulmons amb menor capacitat de retrocés durant l'expiració (menor elastància).
c. Tindrà uns pulmons amb major capacitat de retrocés durant l'expiració (major elastància).
d. Tindrà uns pulmons amb major capacitat de distendir-se durant la inspiració.
L'afinitat de la hemoglobina per l'oxigen disminueix si : a. disminueix la temperatura corporal.
b. disminuyen los niveles de 2,3-DPG eritrocitarios.
c. disminueix el pH arterial.
d. disminueix la PCO2.
Entenem per respiració interna: a. El transport d'O2 i CO2 en sang.
b. L'intercanvi de gasos entre els capil·lars tissulars i els teixits.
c. L'intercanvi de gasos entre els pulmons i els capil·lars.
d. L'intercanvi de gasos entre l'atmosfera i els pulmons La quantitat d'oxigen dissolt en el plasma (PO2) depèn dels següents factors EXCEPTE: a. de la difusió d'oxigen entre el alvèols i la sang.
b. de la composició de l'aire inspirat.
c. del % de saturació de l'Hb.
d. de la ventilació alveolar.
Quan els nivells de pCO2 estan elevats de forma crònica ___________________ a. els quimiorreceptors perifèrics i centrals s'han adaptat i sols responen a la disminució de H+.
b. els quimiorreceptors perifèrics s'han adaptat i no responen a l'augment de pCO2.
c. els quimiorreceptors centrals s'han adaptat i sols responen a la disminució de H+.
d. els quimiorreceptors centrals s'han adaptat i no responen a l'augment de pCO2.
Què passarà amb el flux sanguini d'una àrea pulmonar en la qual ha disminuït la seva ventilació? a. Hi haurà vasoconstricció arteriolar generalitzada.
b. Hi haurà vasodilatació de les arterioles pulmonars d'aquesta àrea per afavorir el flux cap aquesta regió del pulmó.
c. Hi haurà vasoconstricció de les arterioles d'aquesta regió pulmonar.
d. Hi hauria vaconstricció de les arterioles sistèmiques i vasodilatació de les arterioles pulmonars d'aquesta àrea.
En relació al transport del diòxid de carboni, indiqui la resposta correcta: a. El diòxid de carboni es converteix ràpidament en HCO3- en el plasma gracies a la enzima anhidrasa carbònica.
b. El 23% del CO2 es transporta dissolt en el plasma.
c. La hemoglobina actua com a amortidor del pH perquè s'uneix als H+.
d. L'ió HCO3- surt de l'eritòcit gracies a la presència d'una proteïna contratransportadora de iodurs.
A nivell local, si disminueix la pCO2 de l'aire expirat, els bronquiols ___________ a. es dilaten.
b. no es modifiquen.
c. es contrauen.
El "coyote" queda molt cansat després de bufar, té una FR de 20 rpm, un volum corrent de 500 ml, quin serà el volum d'aire que li arriba als alvèols (suposant que el té el mateix volum d'espai mort que els humans)? a. 6.780ml/min.
b. 7.450ml/min.
c. 7.000ml/min.
d. 8.250ml/min.
En una situació d'anèmia, el nombre d'hematies està disminuït però la ventilació pulmonar és normal. Per això, la PO2 arterial (Oxígen dissolt en plasma) estarà ______________ i el contingut total d'oxigen a la sang arterial estarà _______________.
a. normal - disminuït.
b. normal - normal.
c. disminuïda - normal d. disminuïda - disminuït.
Per tal d'igualar les tensions superficials dels alvèols de diferents tamany....
a. Els alvèols més petits tenen una concentració més elevada de substàncies tensioactives que els alvèols grans..
b. Tots els alvèols són del mateix tamany.
c. Tots els alvèols tenen la mateixa quantitat de substàncies tensioactives.
d. Els alvèols més petits tenen una concentració més baixa de substàncies tensioactives que els alvèols més grans grans El factor més important que regula el percentatge de saturació de la hemoglobina és: a. pH plasmàtic b. la PCO2 c. la temperatura corporal d. La PO2 Quin és l'estímul químic més important dels quimioreceptors centrals per el control de la ventilació? a. pCO2 b. pO2 c. H+ d. pH En relació a la difusió de l'oxigen a través de la membrana respiratòria indiqui l'afirmació FALSA: a. La presència de líquid a l'espai intersticial disminueix la difusió.
b. L'engruiximent de la membrana alveolar disminueix la pO2 alveolar.
c. La destrucció d'alvéols per enfisema pulmonar disminueix la superfície d'intercanvi.
d. L'augment de la resistència a les vies aèries disminueix la pO2 alveolar.
Un recipient de gas amb un pistó mòbil té un volum de 500ml i una pressió de 60mmHg. Es mou el pistó i la nova pressió és de 150mmHg. D'acord amb la Llei de Boyle, quin és el nou volum del recipient? a. 350ml b. 100ml c. 200ml. Correcte d. 250ml En relació al transport de gasos per la sang indiqui l'afirmació CORRECTA: a. La afinitat de la hemoglobina per l'O2 disminueix amb l'alcalosi respiratòria.
b. El 98% del O2 es transporta dissolt en el plasma.
c. Una proteïna contratansportadora dels ions Cl- i HCO3- participa en el transport de CO2 d. El 23% del CO2 es transporta dissolt en el plasma.
Com varia la pressió intrapleural durant la respiració? a. Només hi ha una petita variació durant la inspiració.
b. No varia.
c. Durant la inspiració disminueix, i durant l'expiració augmenta d. Durant la inspiració augmenta, i durant l'expiració disminueix.
En relació a la regulació de la ventilació, indiqui l'afirmació FALSA a. Si disminueix la pO2 arterial a valors inferiors a 60 mmHg s'estimularan preferentment els quimioreceptors centrals.
b. L'augmento de la pCO2 arterial desplaça la corba de dissociació de la hemoglobina cap a la dreta.
c. L'augment de la pCO2 arterial és l'estímul més important per als quimioreceptors centrals per a controlar la ventilació.
d. Al iniciar exercici físic augmenta la freqüència respiratòria i la profunditat de la respiració degut a les aferències dels propioceptors i mecanorreceptors.
En relació al transport del diòxid de carboni, indiqui la resposta FALSA: a. La hemoglobina pot transportar CO2 i H+ quan la pO2 és baixa.
b. La carbaminohemoglobina es un amortidor del pH extracel·lular.
c. Si la pCO2 de la sang arterial és anormalment elevada, disminuirà l'afinitat de l'hemoglobina per l'oxigen.
d. L'ió HCO3- surt de l'eritòcit gracies a la presència d'una proteïna contratransportadora de clorurs.
El "coyote", personatge de dibuixos animats està inflant un globus com a part d'un nou invent per atrapar al "correcaminos". Inicialment, inspira tant d'aire com pot i després bufa tant com li és possible dins el globus. El volum d'aire del globus és igual a ------- del "coyote".
a. Capacitat vital b. Capacitat pulmonar total c. Volum de reserva expiratòria d. Volum de reserva inspiratòria En relació a la hipòxia crónica, indiqui la resposta FALSA: a. Disminuiex l'afinitat de l'hemoglobina per O2.
b. Pot observar-se en situacions d'anèmia.
c. Es desplaça la corba Hb-O2 cap a l'esquerra.
d. S'incrementa la producció de 2-3 DPG en els eritròcits.
Relaciona el següents ítems amb la seva resposta: Augment de dióxid de carboni (PCO2)a l'aire expirat BRONCODILATACIO Histamina Adrenalina acetilcolina BRONCOCONTRICCIO Agonista colinérgic BRONCOCONSTRICCIO Salbutamol (agonista receptors Beta 2 adrenèrgics) BRONCODILATACIO Una persona proba de practicar submarinisme respirant a través d'un tub d'un metre de llarg. Al cap d'una estona nota que s'ofega. Això és degut a que al respirar a través d'un tub tant llarg li AUGMENTA el seu volum CORRENT, el que li ocasiona DISMINUCIÓ de la PO2, un/a AUGMENT de la PCO2 i DISMINUCIÓ del pH arterial.
Indiqui quina de les següents situacions ocasionaria un desplaçament cap a la dreta de corba de dissociació de l'Hb-O2.
a. disminució de la temperatura.
b. disminució de la pCO2.
c. augment del pH.
d. augment de la concentració de H+.
En relació a la ventilació, indica l'opció FALSA: a. La inspiració implica, entre d'altres la contracció del diafragma.
b. L'expiració normal depèn de la relaxació dels músculs expiratoris.
c. Perquè es produeixi l' expiració és necessari que la pressió alveolar sigui superior que la pressió atmosfèrica.
d. Perquè es produeixi l' inspiració és necessari que la pressió alveolar sigui menor que la pressió atmosfèrica.
El diòxid de carboni es transporta a la sang majoritariament en forma de: a. ions HCO3- dissolts en el plasma.
b. H+ unit a la hemoglobina (Hb·H).
c. CO2 dissolt en el plasma.
d. compostos carbamínics.
De quina manera es veuria afectat el volumcorrent si hi ha una dimsminucio de la distensibiitat? a) aumentara b)No hi ha cap correlacio entre la distensibilitat i el volum corrent c)Disminuira d)No variarà Durant la practica d'una espirometria li diem al pacient: Ara despres de fer una inspiracio tranquil·la , inspiri tot l'aire adiccional que pugui. Quin volum pulmonar estarem mesurant? a) volum corrent maxim b)volum residual inspiratori c)volum de reserva inspiratoria d)volum residual ...