Tema 3.2 - Control microbiològic. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Análisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris
Profesor X.
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 23/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ANÀLISI I CONTROL DELS MEDICAMENTS I PORDUCTES SANITARIS GEMMA CARTES TEMA 3.2- ANÀLISI I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL MEDICAMENT: - Els processos de treball estan a la Real Farmacopea Espanyola, 5a Edició (2015).
QUALITAT MICROBIOLÒGICA DE LES PREPARACIONS FARMACÈUTIQUES: - Qualsevol producte farmacèutic segueix la ruta següent: - En les quatre processos és essencial garantir la qualitat microbiana.
- Es classifiquen seguint uns criteris segons el tipus de preparació farmacèutica.
Categoria 1: - preparació obligatòriament estèrils.
- Es fa un assaig d’esterilitat.
Categoria 2: - Són preparacions d’ús tòpic i per al tracte respiratori (EXCEPTE quan han de ser estèrils) i pegats transdèrmics.
- S’ha de fer el recompte de microorganismes aerobis totals.
- És important que hi hagi absència de Pseudomona aeruginosa i staphylococcus aureus.
- En pegats transdèrmics, ha d’haver absència d’enterobacteris i altres bacteris gram negatiu.
Categoria 3: a) Preparacions per l’administracions oral i rectal: o S’ha de fer un recmopte de microorganismes aerobis viables totals.
o Ha d’haver-hi absència de E. Coli.
b) Administració oral i matèria prima natural: o No és factible un pretractament antimicrobià.
o S’ha de fer un recompte de microorganismes aerobis viables totals.
o Limitació en el nombre d’enterobacteris i altres bacteris gram negatius.
o Ha d’haver-hi absència de: Salmonella, E. Coli, Staphylococcus aureus.
ANÀLISI I CONTROL DELS MEDICAMENTS I PORDUCTES SANITARIS GEMMA CARTES Categoria 4: - Plantes medicinals compostes d’una o més drogues vegetals.
a) Plantes medicinal en les que s’afegeix aigua bullint abans del seu ús: o S’ha de fer un recompte de microorganismes aerobis viables totals.
o Limitació en el nombre de E. Coli.
b) Plantes medicinals en les que no s’afegeix aigua bullin abans del seu ús: o S’ha de fer un recompte de microorganismes aerobis viables totals.
o Limitació en el nombre de enterobacteris i altres gram negatius.
o Absència de: Salmonella i E. Coli.
ASSAJOS BIOLÒGICS: ESTERILITAT.
- S’aplica als compostos de categoria 1.
Consideracions prèvies: - Comprovació de que la zona de treball sigui asèptica. Comprovació regular de la zona de treball amb els controls adequats.
- Tots els envasos d’un lot han de donar el mateix resultat.
- S’analitza el primer i últim envàs del lot, o després d’una intervenció significativa.
- Hi ha un número mínim a analitzar segons la mida del lot (existeixen taules en funció del producte farmacèutic).
- Incloure control positiu i control negatiu.
Assaig d’esterilirar: 1. Escollir el medi de cultiu adequat: - Medi líquid de tioglicat: principalment bacteris anaerobis (però també aerobis) - Medi amb peptones de caseïna i soja: bacteris aerobis i fongs.
2. Assaig d’esterilitat: a) Filtració de membrana: mida de porus ≤ 0,45 μm.
o Preparacions aquoses filtrables.
o Preparacions alcohòliques o olioses.
o Preparacions miscibles o solubles en dissolvents aquosos o oliosos (sense efecte antimicrobià en les condicions de l’assaig.
b) Sembra directa del medi de cultiu amb el producte a examinar: o Transferir directament al medi de cultiu la quantitat de preparació a examinar (segons taules) .
o El volum del producte no ha de superar el 10% del volum del medi.
3. Anàlisi de resultats: - Durant la incubació (temps determinats) i al final de l’assaig (14 dies).
- Si el producte analitzat dóna terbolesa: nova incubació durant 4 dies.
- Assaig d’esterilitat NO vàlid: o Creixement microbià (als 14 dies o 14 + 4 dies).
o Control microbiològic de les instal·lacions on s’ha realitzat l’assaig d’esterilitat presenten anomalies.
o Anàlisi del procediment experimental de l’assaig d’esterilitat amb anomalies.
o Creixement bacterià en els controls negatius.
o Materials o tècnica de l’assaig d’esterilitat incorrectes.
4. Assaig de validació: - S’ha de fer sempre que es fa un assaig ‘esterilitat a un nou producte i quan es realitzen modificacions en les condicions experimentals de l’assaig.
- Mateixos mètodes que l’assaig d’esterilitat però amb modificacions.
- Pot fer-se alhora que l’assaig d’esterilitat.
5. Precaucions davant la contaminació microbiana: - Campana de flux laminar de classe A en una sala neta de tipus B.
- Aïllament.
ANÀLISI I CONTROL DELS MEDICAMENTS I PORDUCTES SANITARIS GEMMA CARTES CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ MICROBIANA EN PRODUCTES NO OBLIGATÒRIAMENT ESTÈRILS: RECOMPTE MICROORGANISMES AEROBIS VIABLES TOTALS 1. Quantificació de bacteris mesòfils i fongs que creixen en condicions aeròbies.
2. Consideracions prèvies: - Assajos útils per: o Determinar l’eficàcia de la conservació antimicrobiana.
o Determinar la qualitat microbiològica de les preparacions farmacèutiques.
- Evitar qualsevol risc de contaminació del producte a examinar.
- Neutralitzar les propietats antimicrobianes, si en té. Ús d’inactivadors amb eficàcia demostrada i sense toxicitat contra els microorganismes.
- Determinar el recompte de microorganismes aerobis viables totals mitjançant: o Mètode de filtració a través de la membrana.
o Mètode de recompte en placa.
o Mètode del Número Més Probable (NMP), quan cap altre mètode és possible.
3. Preparació de la mostra: - Pla de mostreig: utilitzar 10 g o 10 mL de la mostra. Depèn de: o Mida del lot: selecció aleatòria de la mostra.
o Risc per la salut: associat a uns productes excessivament contaminats.
o Característiques del producte: productes hidrolosubles, de naturalesa no lipídica insolubles en aigua, de naturalesa lipídica o pegats transdèrmics.
o Nivell de contaminació esperat.
4. Examen del producte: - Mètode de filtració a través de la membrana: diàmetre del porus és de 0,45 μm. El tipus de membrana s’escull de manera que no s’afecti pels components de la mostra a investigar: o Nitrat de cel·lulosa: dissolucions aquoses, olioses i dèbilment alcohòliques.
o Acetat de cel·lulosa: dissolucions fortament alcohòliques.
- Mètode de recompte en placa: o Mètode de dilució en massa: mostra diluïda i després solidificat.
o Mètode d’extensió en superfície: medi solidificat i després s’afegeix la mostra.
- Mètode del Número Més Probable (NMP): o Menor precisió i exactitud.
o Es reserva per a la quantificació de microorganismes quan cap altre mètode és adequat.
o Es fan dilucions en sèrie d’un cultiu de bacteris en un medi de creixement i rèpliques de cada dilució.
5. Interpretació dels resultats: - Recompte de microorganismes aerobis viables totals  recompte de bacteris + recompte de fongs.
- Si el recompte es fa amb el NMP  recompte de bacteris.
ASSAIGS PER MICROORGANISMES ESPECÍFICS: 1.
2.
3.
- Utilització de medis selectius.
Si hi ha activitat antimicrobiana cal neutralitzar-la.
Microorganismes analitzats: Enterobacteris i altres bacteris gram negatius (Aeromonas i Pseudomonas).
Escherichia coli.
Salmonella Pseudomones aeruginosa.
ANÀLISI I CONTROL DELS MEDICAMENTS I PORDUCTES SANITARIS GEMMA CARTES - Clostridium: dos tipus d’assaig.
o Assaig de Clostridium: per a productes en els que és essencial eliminar la contaminació per Clostridis.
o Assaig semiquantitatiu de Clostridium perfringens: per a productes en els que els nivells de contaminació amb aquesta soca és índex de qualitat.
EFICÀCIA DE LA CONSERVACIÓ ANTIMICROBIANA - - Poden afegir-se conservants antimicrobians, en particular a les preparacions aquoses, per a impedir la proliferació microbiana o limitar la contaminació amb microorganismes.
No han d’utilitzar-se com a substituts de les bones pràctiques de fabricació.
L’eficàcia d’un conservant antimicrobià pot venir alterada per: o Principi actiu de la preparació.
o Altres components de la formulació.
o Envàs i tancament.
Avaluació de l’activitat antimicrobiana de la preparació: o En la preparació farmacèutica definitiva. Durant el període de validesa, per demostrar que l’activitat antimicrobiana no resulta alterada per la conservació.
o Durant la fase de desenvolupament.
ASSAIG D’EFICÀCIA DE LA CONSERVACIÓ ANTIMICROBIANA 1er. Contaminació expressa de la preparació amb un inòcul establert de microorganismes.
2n. Manteniment a una temperatura adequada.
3er. Presa de mostra en intervals de temps concrets.
4rt. Valoració de propietats conservants segons el tipus de preparació i segons el grau de protecció que es desitgi: descens significatiu del nombre de microorganismes o no hi ha hagut increment.
5è. Recompte de microorganismes.
INDICADORS BIOLÒGICS PER A LA VERIFICACIÓ DE PROCESSOS D’ESTERILITZACIÓ - - Preparacions normalitzades de microorganismes seleccionats que pretenen valorar l’eficàcia dels procediments d’esterilització.
Composició: o Població de bacteris sobre suport inert (tira de paper filtre, portaobjectes de vidre, tub de plàstic...). Ha d’estar cobert per evitar el deteriorament o contaminació, però ha de ser possible el contacte amb l’agent esterilitzant.
o Més d’un tipus de bacteri.
o Informació:  Nom espècie bacteriana de referència.
 Codi numèric de la soca.
 Número d’espècies viables.
 Valor D  valor d’un paràmetre d’esterilització necessari per a reduir els organismes viables a un 10% del valor original.
 Medi de cultiu i condicions d’incubació.
o Permet l’emmagatzematge, ja que posa la data de caducitat.
Ubicació: en els espais menys accessibles a l’agent esterilitzant. Rapidesa per transferirho al medi de cultiu, sense que hi hagi contaminació.
ANÀLISI I CONTROL DELS MEDICAMENTS I PORDUCTES SANITARIS GEMMA CARTES - - Criteri d’elecció: o Resistència de la soca d’assaig al mètode d’esterilització previst ha de ser elevada, en comparació amb la resistència de tots els microorganismes patògens i dels que es poden trobar com a contaminants en el producte.
o La soca d’assaig no ha de ser patògena, i s’ha de poder cultivar amb facilitat.
Sistemes d’esterilització: mètodes físics.
o Esterilització per vapor.
o Esterilització per calor sec.
o Esterilització per radiació ionitzant.
o Esterilització per gasos.
...