Resumen de electroterapia (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura electroterapia
Año del apunte 2015
Páginas 23
Fecha de subida 10/01/2015
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Electroteràpia Resum Electroteràpia Corrent galvànic Corrent elèctric continu, ininterromput, unidireccional i constant.
- Aplicacions - Polaritat: Pol positiu Pol negatiu terapèutiques: ànode càtode Galvanisme, Iontoforesi, electròlisi vermell negre.
L’elèctrode actiu serà l’elèctrode terapèutic més eficaç.
- Efectes polars Sota l’ànode (+) Reacció àcida Oxidació pH baix Lliurament de protons Acumulació d’ions Perill de cremades tipus àcid Coagulació Anaforesi Vasoconstricció Sedació, analgèsia Activitat metabòlica baixa Absorció de calor En processos de itis - Sota el càtode (-) Reacció bàsica Reducció pH alt Lliurament de grups hidroxil Acumulació d’ions + Perill de cremades tipus alcalí Liqüefacció Cataforesi Vasodilatació (eritema) Irritació, acció excitant Activitat metabòlica alta Alliberació de calor Processos de ossis Efectes físics-químics i fisiològics: Fisícs-químics Producció de calor Dissociació Iontoforesi Endosmosi Acció estimulant - Fisiològics Efectes polars Efectes interpolars Precaucions:  Diagnòstic precís de la patologia a tractar 1 quirúrgica.
Electroteràpia                  - No tenir contraindicacions al tractament.
Col·locar al pacient còmodament.
Deixar al descobert la zona a tractar, examinant l’estat de la pell.
Test de sensibilitat.
Advertir al pacient de la sensació que tindrà.
Controlar l’estat del material a fer servir.
Fer servir elèctrodes i esponges de mida adequada.
Tenir humides les esponges.
Subjectar i acoplar correctament els elèctrodes a la zona a tractar.
Augmentar la intensitat lents i progressivament.
Controlar el temps de tractament.
Fixar la dosi en funció de la tolerància del pacient i evitar sensacions desagradables.
Preguntar al pacient pel desenvolupament del tractament.
En acabar, baixar la dosi lentament fins a cero.
Desconectar i treure elèctrodes.
Preguntar al pacient com li ha anat.
Tota cremada galvànica es pot evitar si es realitza una tècnica correcta en el tractament.
Indicacions i contraindicacions Indicacions Lesions traumatològiques i reumatològiques Lesions vasculars perifèriques Alteracions neurovegetatives cutànies Paràlisis flàccides Paràlisis espàstiques Parèsies neurítiques i polineurítiques Lesions nervioses perifèriques Insuficiència estàtica Trastorns vasculars Acció hiperemiant i tròfica. Capacitat de rebaixar el llindar d’excitació del sistema neuromuscular.
- Perills -  Shock elèctric.
 Cremades electrolítiques.
 Al·lèrgies cutànies.
Tècniques d’aplicació 2 Contraindicacions Pèrdua de la sensibilitat termoalgèsica Lesions cutànies Presència de material de osteosíntesi Marcapasos Zones on el gruix muscular és escàs Neoplàsies i tumors Embarassades Trombosi i tromboflebitis Proximitat de glàndules enddocrines Electroteràpia    - Banys galvànics Galvanització Iontoforesi.
Dosificació Dosi habitual = 0,05 A 0,06 mA/cm2 Iontoforesi Introducció de radicals medicamentosos en l’interior de l’organisme a través de la pell, per mig del corrent galvànic continu.
- Tècnica d’aplicació Conèixer Precaucions del corrent galvànic Material necessari Aparell de baixa freqüència que permeti l’aplicació de corrent galvànic.
Elèctrodes especials per aplicar iontoforesi Polaritat dels ions a aplicar Dissolució del medicament - Indicacions i contraindicacions Indicacions Es fa servir en patologies que interessa crear un dipòsit subcutani de llarga evolució Àlgies localitzades de l’aparell locomotor.
Estovament de teixits cicatricials Reumatisme articular agut u lesions periarticulars traumàtiques.
Osteoporosi superficial Lesions traumàtiques agudes Edema post-traumàtic Tendinitis i tenosinovitis.
Cel·lulitis Migranyes Micosis 3 Contraindicacions Les general de la galvanització Al·lèrgia al medicament Sobredosi Electroteràpia Corrents excitomotors Corrents variables que constitueixen un excitant o impuls per al sistema nerviós .
- Efecte excitomotor L’efecte visible de l’excitació produïda sobre un nervi o múscul és la contracció muscular.
La contracció és la resposta a l’estímul, el corrent variable, es a dir l’impuls.
- Factors que influeixen en la contracció muscular.
     - Intensitat Durada del impuls Pendent del impuls Freqüència del impuls Polaritat.
Punts motors Aquell en que el múscul presenta una major excitabilitat i que habitualment coincideix, en un múscul no denervat, amb l’entrada del nervi en el múscul per formar la placa neuromuscular - Indicacions i contraindicacions Indicacions Contraindicacions Afecció del sistema neuromuscular que es Zones amb implants metàl·lics.
tradueixen en: - Hipotonia - Atonia - Atròfia - Parèsies i paràlisis motores Processos dolorosos, siguin d’origen Àrea cardíaca nerviós, muscular o articular Abdomen en cas d’embaràs Afeccions viscerals agudes.
Electrodiagnòstic Examen de la sensibilitat i motricitat, la tonicitat muscular i la coordinació de moviments, mitjançant el corren elèctric. Prova funcional dels sistemes perifèrics nerviós i muscular.
4 Electroteràpia - Objectiu: Obtenció d’informació sobre el grau d’excitabilitat de l’aparell neuromuscular, cosa que ens pot indicar el grau de innervació del teixit muscular.
- Proves d’electrodiagnòstic:  Corba I/T o corba de impulsos rectangulars: Representació gràfica de la intensitat i el temps del impuls amb impulsos rectangulars.
 Corba normal: queda molt a l’esquerra i no comença a pujar fins a valors del temps de impuls inferiors a 1 o 2 mseg. És una corba de nervi i indica la innervació intacta del múscul.
 Corba de denervació total: La corba puja molt aviat i queda en la meitat dreta de la gràfica. Es una corba de múscul, que indica que el nervi ha degenerat.
 Corba de denervació parcial: És una corba mixta amb un component de nervi (a l’esquerra) i un component de múscul denervat (a la dreta).
 Corba homogènia: Significa que totes les fibres musculars estan igual, o totes denervades, per tant denervació total o que totes estan ben innervades i el múscul esta ben innervat.
 Corba heterogènia : significa que hi ha en el mateix múscul fibres sanes ben innervades i també fibres denervades, per tant hi ha una denervació parcial o que hi ha procés de reinnervació.
o o Reobase: Intensitat mínima necessària per produir una contracció llindar, utilitzant impulsos rectangulars d’un segon de durada.
Cronàxia: Menor temps d’impuls capaç de produir una contracció llindar amb una intensitat doble de la reobase.
Grau d’excitabilitat Múscul normal Denervació parcial Denervació total o Valor de la cronàxia <1 mseg 1 – 10 mseg >10 mseg Punt d’articulació Punt>12 mseg Escurçament branca reobàsica hipoexcitabilitat Allargament branca reobàsica hiperexcitabilitat Múscul normal Punt<1 mseg Punt entre 1 i 12mseg 5 Electroteràpia  Corba A/T o corba de impulsos exponencials: Representació gràfica de la intensitat i el temps del impuls amb impulsos exponencials.
En els músculs denervats parcialment o recentment la corba s’aixeca menys, més tard i amb freqüència fa una inflexió, disminuint el valor de la intensitat en els temps molt llarg. En els músculs totalment denervats la corba quasi no s’aixeca o inclús baixa en augmentar els temps, s’ha perdut la capacitat d’acomodació. Poden fer-se servir temps llargs pel tractament L’evolució és favorable qua la forma de la corba i els seus paràmetres tenen tendència cap a la normalitat.
L’evolució és desfavorable quan la forma de la corba i els seus paràmetres s’allunyen de la normalitat.
A través de les corbes I/T i A/T podem veure l’estabilitat de les lesions i seguir els processos de denervació i reinnervació .
 Proves d’excitabilitat faràdica Permet fer una valoració ràpida i veure si hi ha alguna alteració d’un nervi amb denervació parcial en el seu territori.
Es fa servir per la prova, corrent faràdica amb trens de impulsos d’un segon de durada i intervals de dos segons.
o Interpretació  Neuropràxia: Disminució o absència de resposta proximal al nervi i resposta normal distal al nervi.
 Axonotmesi parcial: Resposta brusca però poc potent.
 Axonotmesi total o neurotmesi: Manca de resposta muscular.
 Múscul normal: Resposta clara i brusca del múscul.
Corrents exponencials Són aquells en que la variació de pendent presenta forma exponencial.
S’aprofita per estimular selectivament els músculs veïns normalment innervats.
També permeten estimular selectivament la musculatura de fibra llisa, com la visceral (intestinal o vesical) i de la paret arterial.
- Triangle terapèutic La duració del impuls exponencial més eficaç per estimular un múscul denervat varia amb l’evolució del cas i és precís determinar-la periòdicament i determinar la corba d’acomodació.
6 Electroteràpia Per determinar aquesta durada del impuls ens fixarem en l’anomenat triangle terapèutic.
- Paràmetres a tenir en compte per una correcta aplicació.
     - - - Un impuls exponencial és un estímul selectiu per un múscul paralitzat.
Els estímuls han de ser tolerats pel pacient.
Haurem d’aconseguir contraccions musculars suficients.
Evitarem la fatiga muscular; ajustant bé la intensitat i suspenent la sessió als primer símptomes.
Determinarem el temps de impuls, el temps d’interval i el valor de la intensitat. Cada 15 sessions revisarem aquest valors.
Tècnica de tractament  Monopolar: Ànode a zona indiferent Càtode a punt motor.
Es fa servir per estimular músculs petits o quan són varis músculs a estimular.
L’elèctrode indiferent és de major tamany que l’actiu.
 Bipolar: Ànode proximal.
Càtode distal.
Només es mou de lloc l’elèctrode actiu.
Els dos elèctrodes són del mateix tamany.
Indicacions  Són corrents selectius de les paràlisis perifèriques, incloses les facials.
 També en arteriopaties de tipus espasmòdic.
Contraindicacions Patologia a tractar amb exponencials Paràlisi de budells Atonia vesical Contraindicacions Embaràs, DIU, abdomen agut, osteosíntesi Infecció urinària, abscés perineal, embaràs, DIU Isquèmia als dits, hipoestèsia Isquèmia, gangrena = corrent galvànic Malaltia de Raynaud Malaltia de Bürger Paràlisis perifèriques en general 7 Electroteràpia Corrents faràdics i compensats Corrent variable, constituït per impulsos que duren entre 0,1 ms i 1 ms: amb freqüències entre 20 i 250 Hz, utilitzant-se principalment freqüències de 50 Hz. Es fa servir per estimular la fibra muscular normalment innervada.
- Utilitat del corrent faràdic Impulsos aïllats: fins diagnòstics.
Aplicació en trens: fins terapèutics.
- Biofísica de la contracció muscular.
  - Estimulació muscular indirecta: estímul elèctric sobre tronc nerviós (contracció muscular de tots els músculs innervats pel tronc nerviós).
Estimulació muscular directa: estímul elèctric sobre el propi múscul (contracció selectiva del múscul estimulat).
Efectes fisiològics o biològics Fisiològics Estimulació de les fibres nervioses sensitives.
Vasodilatació superficial Estimulació de les fibres musculars, a través de la seva placa motora.
Estimulació del tronc nerviós, provocant la contracció dels músculs que innerva Millora de l’arc articular per mitjà de la contracció muscular.
Biològics Augment del metabolisme Augment del flux sanguini Augment de l’aport de nutrients i oxigen a les fibres musculars.
Augment de producte residuals.
L’efecte de bombeig produït per les contraccions musculars sobre els vasos sanguinis de retorns i limfàtics afavoreixen aquestes circulacions.
Disminució de l’osteoporosi - Indicacions i contraindicacions Indicacions Atròfia muscular Transplantaments musculars Inhibició de l’espasticitat Reconstrucció d’un patró motor perdut 8 Contraindicacions En paràlisis espàstiques, no aplicar sobre la musculatura espàstica.
Trombosi i tromboflebitis Osteosíntesi.
Infeccions Tumors Embaràs (no en zona abdominal) Electroteràpia - Tècniques d’aplicació  Tècnica bipolar En l’estimulació muscular directa, s’apliquen els elèctrodes d’acord a la zona a tractar (origen i inserció) coincideixen amb els punts motors dels músculs.
Quan el pacient porta varies sessions demanarem que realitzi una contracció muscular voluntària simultàniament al impuls elèctric, és el que s’anomena electrogimnasia.
 Tècnica monopolar En l’estimulació muscular indirecta. Es col·loca sobre l’arrel nerviosa.
Generalment l’elèctrode indiferent és el positiu i l’actiu és el negatiu.
- Fase d’una sessió amb corrent faràdic.
 Fase de calentament: o o o o  Fase de treball muscular: o o o o o  Impulsos aïllats rectangulars 5 minuts <10 Hz Ti=cronàxia Trens de impulsos 30 minuts 50 Hz Ti=cronàxia Tots els músculs tenen diferents tipus de fibres, utilitzarem freqüències diferents per estimular els diferents tipus de fibres.
Fase de relaxació o o o o Impulsos aïllats 5 minuts <10 Hz Ti=cronàxia 9 Electroteràpia - Determinació de la cronàxia Estimulació Russa Aplicació de corrent altern interromput de mitja freqüència, constituït per trens d’impulsos de 10 ms de durada seguits de 10 ms de pausa.
- Tècnica  Sobre ventre muscular  Tècnica bipolar  Sessions de 5 minuts  10-15 dies  Relació estímul-interval 1:1 (30 segons de contracció:30 segons de interval) Relació estímul-interval 1:5 (10 segons de contracció:50 segons de interval)  Si s’utilitza una intensitat elevada, amb poques repeticions aconseguirem un augment de la força muscular i una hipertròfia.
 Si utilitzem poca intensitat i moltes repeticions (series de 10 contraccions), durant al menys 3 setmanes augmentarem la resistència - Indicacions Per augmentar la força muscular  Seqüeles de lesions musculars o òssies  Pèrdua de l’estabilitat articular  Per millorar el rendiment físic (esportistes).
- Riscs de l’electroestimulació Les intensitats altes poden produir lesions  Per sobreesforç i sobre entrenament.
10 Electroteràpia  Per bloqueig dels receptors de Golgi i dels receptors nociceptius.
Corrents interferencials Fenomen resultant de l’aplicació de 2 més oscil·lacions simultànies en un mateix punt o sèrie de punts d’un medi.
Es fan servir 2 corrents alterns de mitja freqüència que s’interaccionen entre si.
- Tècniques d’aplicació  Tècnica bipolar o 2 elèctrodes o Dos corrents alterns se superposen dins l’aparell (senyal modulat al 100%) o Avantatges  Profunditat de modulació 100%  Fàcil col·locació dels elèctrodes  Tècnica tretrapolar o 4 elèctrodes o 2 corrents alterns no modulats. La interferència es produeix quan els dos corrents se superposen en els teixits. La M depèn de la direcció del corrent i pot variar de 0 a 100% o Avantatges  Zona més amplies  Menys efectes sobre la pell  Tècnica tetrapolar amb rastreig de vector automàtic.
Tècnica per augmentar la regió d’estimulació efectiva o Avantatges  Àrees més amplies - Elecció de paràmetres AMF Analgèsia - - Freqüència portadora Hz 400 Hz 75-100 processos aguts.
50-100 Hz subaguts i crònics 11 Col·locació elèctrodes Bipolar.
Tetrapolar Rastreig dels Electroteràpia Potenciació - - - - - 30-30 Hz 2000 Hz fibres tòniques.
50-50 fibres II 65-65 Hz fibres fàsiques.
120-120 Hz força màxima 150-150 Hz força màxima en atletes Bipolar +++ Tetrapolar.
Indicacions i contraindicacions Indicacions En quadres dolorosos Per augmentar potència muscular En contractures musculars Contraindica nbbbbbbcions Febre Tumors Infeccions Inflamació local Trombosi o tromboflebitis Embaràs Marcapassos Implants metàl·lics Si s’experimenten sensacions desagradables Electroanalgesia i Tens T.E.N.S = Transcutaneos electrical nerve stimulation Tècnica analgèsica que es basa en l’aplicació local d’impulsos elèctrics mitjançant elèctrodes sobre la superfície cutània.
- Tècniques o tipus d’estimulació Estimulació convencional o d’alta freqüència Temps d’estímul Estimulació de Estimulació baixa breu i intensa freqüència Temps Temps d’impuls llargs d’impuls 12 Estimulació Estimulació burst o trens modulada d’impulsos Temps de d’impuls de Electroteràpia baix(40 a 200 (150 a 250 µs) µs) Freqüència alta Freqüència (50 a 150 Hz) baixa (1 a 5 Hz) 100 a 220 µs 100 a 250 µs.
Freqüència de Freqüència de Variació cíclica 150 Hz 50 a 150 Hz de la freqüència Sensació de Sensació: Intensitat: la Intensitat Sensació de parestèsia o contracció màxima que segons el tipus parestèsia formigueig muscular ben toleri el de dolor. Evita vibració. Reduir tolerada pacient l’acomodació.
l’acomodació.
Dolor agut i Dolor crònic Dolor articular Dolor crònic crònic S’aplica varies Aplicar de 20 a Aplicar de 20 a Ràfegues vegades al dia 30 min. (2 o 3 30 min (2 o 3 d’impulsos ( de vegades/dia) vegades/dia) 1 a 5 trens per segon) Analgèsia per Analgèsia Analgèsia Contracció “Control gate d’inici lent d’aparició muscular System” però llarga lenta i llarga rítmica durada durada - Col·locació dels elèctrodes  Inspeccionar la pell.
 Col·locar els elèctrodes en la zona dolorosa.
o Sobre el dermatoma o Sobre el miotoma o En el trajecte nerviós o Sobre punts gatell o punts dolorosos o Sobre punts d’acupuntura o Sobre punts motors   - Elèctrode actiu – Es poden utilitzar 2 canals.
Indicacions i contraindicacions Indicacions Contraindicacions Dolor associat a alteracions del Marcapassos nervi perifèric Dolor muscular Elèctrodes en el sinus carotidi Dolor articular En alteracions de la pell Dolor agut En embarassades 13 Electroteràpia Punts Motors Triangle terapèutic Àrea d’impulsos adequat per estimulació del múscul denervat.
MEGAA Mioestimulador Generador d’Anestesia-Analgesia.
14 Electroteràpia Corrents de mitja freqüència, de 5000 Hz, alternes, despolaritzades, formades per impulsos sinusoïdals.
- - Corrents MEGAA  MEGAA continua I A 5000 Hz: Anestesia Local  MEGAA polsada: alternativa al tens  MEGAA compensada: alternativa a les corrents compensades Indicacions i Contraindicacions Indicacions Dolors aguts, neurogènics i localitzats Contraindicacions Les generals de l’aplicació del corrent elèctric i a més no aplicar en zona cardíaca, en cara anteroexterna del coll, en zona faringea.
Preparació per mobilització articulars, No aplicar en pacients inconscients, o adherències, retraccions, etc... puncions i sedats o en zones anestesiades.
infiltracions Ones de xoc Impulsos de pressió mecànica de molt curta durada que generen ones acústiques d’energia variable, que provoquen canvis de pressió en els teixits.
- Efectes fisiològics  Millora del metabolisme i la micro circulació.
 Dissol fibroblasts calcificat.
 Augmenta la producció de col·làgen.
 Disminueix la tensió muscular.
 Millor l’eliminació de la substancia P.
- Indicacions i Contraindicacions Indicacions Contraindicacions Les patologies a tractar es Tumor primaris o metastàtics poden dividí en dos grups: pseudoartrosis hipertròfiques i tendinopatiesentesonopaties cròniques amb o sense calcificació Tendinosis calcàries d’espatlla Marcapassos Tendinitis del colze Nens en fase de creixement Síndromes del vèrtex del Coagulopatías, per perill genoll d’hermatomes Esperò calcani Sistema nerviós central (columna, crani) 15 Efectes secundaris Augment de dolor en les primeres 2448 hores de l’aplicació.
Sincopes Migranyes Hematomes i envermelliment petèquies i Electroteràpia Punts interns dolorós muscular Grans vasos i nervis principals Cor Pulmons Intestins Infeccions agudes Epilèpsia Costelles (perill e fractures) Polineuropaties desmielinitzants Infiltraccions recent de corticoides (mínim 6 setmanes - Establiment dels paràmetres de tractament  Baix: 0.03 a 0.12 mJ/mm2 – Epicondiliris y tendinopaties perifèriques.
 Mig: 0.12 a 0.28 mJ/mm2 – Tendinitis calcárea y esperó calcani.
 Alts: 0.28 a 0.6 mJ/mm2 – Pseudoartrosis.
Magnetoteràpia Tècniques per imants. Tècnica basada en la inducció de camps magnètics dins del cos.
Mesura internacional = 1 tesla (T) = (1 volt/segon)/m2 Els parells de magnetoteràpia es dosifiquen en gauss: 1 gauss = 1 mT = 10 -4 T 1 Tesla = 10.000 gauss - Modalitats     - Les freqüències inferiors a 6 Hz generen camps magnètics que seran útils en processos inflamatoris aguts.
Les freqüències entre 25 i 50 Hz generen camps magnètics útils en processos crònics degeneratius.
Magnetoteràpia: quan es realitzen tractaments sobre teixits tous.
Magnetoosteogènia: quan els camps magnètics s’apliquen per reparar peces òssies amb falta de consolidació.
Indicacions  Tractament del retard de consolidació de fractures  Osteoporosi  Malalties inflamatòries i/o degeneratives articulars (artritis agudes i cròniques o degeneratives).
16 Electroteràpia  Patologia periarticular i muscular traumàtica en fase aguda o subaguda.
Corrent de Trabert Corrent variable i interromput.
També es coneix amb el nom de corrent ultra-Reiz o ultraexcitant Corrent de base galvànica.
- Efectes principals  Contracció musculars  Reducció del dolor  Estimulació del reg sanguini.
- Indicacions i contraindicacions Indicacions Contraindicacions Hipertonies i contractures musculars Són les mateixes que per al corrent galvànic Dolor per neuràlgia Molèsties posttraumàtiques Artrosis i condropaties Trastorns del reg sanguini en la relació a la hipertonia muscular o l’espame dels vasos.
- Col·locació dels elèctrodes En totes les localitzacions l’elèctrode positiu es col·loca proximal respecte a l’elèctrode negatiu, i l’elèctrode negatiu coincidirà, a més a mes, amb el punt més dolorós. Si el dolor és difús, s’han de realitzar canvis de polaritat.
Corrents diadinàmics de Bernard Corrents hemisinusoidals i de baixa freqüència, interromputs i modulars.
- Formes d’ona       Corrent diadinàmic difàsic fix (DF) Corrent diadinàmuc monofàsic fix (MF) Llargs períodes (LP) Curt període (CP) Curt període isodinàmic o isocinètic (Cpi) Ritme sincopat 17 Electroteràpia - Sensacions i efectes que produeixen Tipus DF Sensacions Picor, dèbil, formigueig Efectes Analgèsica i espasmolític (poca duració) Si augmenta molt la intensitat = contracció Forta vibració Contraccions musculars. Estimula la circulació Canvi lent de formigueig a Analgèsic i espasmolític (més vibració duració que DF) Canvi més enèrgic i ràpid de Estimula la circulació.
formigueig a vibració Efecte vasomotor menys dolor Igual que CP, però es nota molt Igual que CP però més més la fase DF per l’augment D’I intesament MF LP CP Cpid - Elecció de la forma d’ona  Tractament de nervis = DF i LP  Tractament de Sudeck = nomé DF  Tractament ganglionar = només DF  Tractament de traumatismes = DF i CP o CPid. LP en estadis menys aguts  Tractament d’herpes zòster = només CP - Indicacions      - Lesions post-traumàtiques agudes.
Reumatismes extra-articulars Síndromes àlgics del raquis Reumatismes degeneratius.
Afeccions diverses.
Tècniques segons les patologies  Electropalpació  Tractament de punts dolorosos  Tractament de nervis  Tractament ganglionar  Tractament circulatori  Tractament transversal 18 Electroteràpia  Tractament muscular Ultrasons o sonoteràpia Propagació d’ones sonores, de freqüències superiors a 20000 Hz, a través del cos amb fins terapèutics.
- Indicacions i Contraindicacions Indicacions Patologies de tendons i lligaments Fascies Teixit nerviós Periosti Capes musculars pròximes a l’os Massa muscular alterada per hematomes o teixit fibrós Contraindicacions Patologia osteoporótica Àrea cardíaca Àrea cardíaca Ulls Testicles, ovaris Teixit cerebral Epífisi en nens Embarassades Pròtesis Microones Corrent d’alta freqüència de longitud d’ona de 12 cm i freqüència de 2450 MHz.
- Efectes biològics i fisiològics Propietats òptiques Reflexió Refracció Difracció Efecte Tèrmic Profunditat limitada Homogeneïtat Vasodilatació sistema vascular Altres efectes Creixement anòmal en epífisi Cataractes Retarda a fatiga muscular Direcció Focalització Analgèsia sistema nerviós Cremades - Tipus d’irradiador o elèctrode:  De camp gran (1200cm2): per zones grans  De camps longitudinal: extremitats  De camp local (18 cm2): zones molt localitzades  De cavitat: anal o vaginal - Indicacions i contraindicacions Indicacions Contraindicacions 19 Electroteràpia Tindrem en compte que la zona optima a tractar es situa entre 3-4 cm de la pell Contractures musculars Atròfia muscular Rigidesa articular Artropaties inflamatòries Lumbàlgies, torticolis Neuràlgies Contusions, esguinços, hematomes, entorsis Fractures - Implants metàl·lics Zona genital DIU Marcapassos Tumors Ulls Embaràs Epífisis (nens) Zones hipoestèsiques En embenat funcional Precaucions Evitar cremades. Fixar-se en la sensació de calor del pacient. Distancia adequada 20 cm.
Ona curta Corrent d’alta freqüència de longitud d’ona de 1 a 30 metres.
- Efectes fisiològics i terapèutics  Dilatació  Augment de la permeabilitat capil·lar  Augment de l’activitat metabòlica  Augment del flux sanguini  Augment de l’aport d’oxigen  Millora del trofisme  Acció analgèsica  Acció antiflojística - Dosificació Dosi Sensibilitat I Subliminal Característiques No perceptible. Aguts inflmatoris II Liminal Percepció mitja. Subaguts i resolució de processos inflamatoris III Supraliminal IV Llindar tèrmic o límit de tolerància Forta percepció. Subaguts i resolució de processs inflamatoris Justament suportable. Crònics.
- Indicacions i Contraindicacions 20 Electroteràpia Indicacions Escalfament en profunditat de les articulacions Patologia degenerativa de tipus artròsic Processos inflamatoris fase subaguda Àlgies de l’aparell Locomotor Contraindicacions Implants quirúrgics osteoarticulars Malalties cardíaques i marcapassos Processos isquèmics Inflamacions agudes Tubercolosi Tumors Discràsies sanguínies Zones d’hipoestèsia Embaràs Ulls Epífisis en nens Les generals de la termoteràpia - Efecte Relaxació muscular, millora de la circulació sanguínia i una disminució de les rigideses articulars per millora de l’extensibilitat dels teixits.
- Ona curta pulsàtil. Indicacions i Contraindicacions Indicacions Malalties post-traumàtiques Malalties post-operatòries Inflamacions Patologia de circulació perifèrica sanguínia Patologia d’organs interns Injerts cutanis Osteoporosi Ferides Lesions nervioses perifèriques Contraindicacions Absolutes Tumors Marcapassos i audiòfons Embaràs Tubercolosi Febre Relatives Metalls implantats Perturbacions arterials venoses greus Problemes cardíacs Infecció aguda i inflamació aguda LÀSER - Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation, que vol dir “amplificació de la llum per emissions estimulades de radiació.
Efectes Bioquímics Bioelèctrics Indirectes Alliberació de substancies Normalització del Reabsorció de l’edema que activen la circulació potencial de membrana, que s’altera en les patologies que es poden tractar amb làser 21 Electroteràpia Augment de la producció d’ATP Regeneració cel·lular = millora del trofisme cel·lular Antiinflamatori Disminució de la producció de prosglandines Analgèsic i antiàlgic Estimulació cel·lular Augment de la producció d’ATP Augment de la funció mitocondrial Augment de la síntesi proteica Augment de la multiplicació cel·lular Modulació de l’activitat enzimàtica Estimulació Vascular Augment de la temperatura local Augment de l’aportació d’oxigen i principis immediats Augment de defenses Augment de llindar dol dolor Disminució de edema Millora de la conducció nerviosa - Indicacions i contraindicacions Indicacions Dolor Inflamació Edema Pèrdua del trofisme muscular Contraindicacions Absolutes Retina Mama fibroquística Epilèpsia Relatives Malatia de Basedow o goll exoftàlmic Cardiopaties Embarassades Processos malignes i processo inflamatoris aguts i infecciosos - Dosificació segons patologies Patologies Processos inflamatoris aguts i subaguts Processos circulatoris recents Processos inflamatoris en fase crònica Processos de desgast i efecte tròfic regeneratiu Efecte analgèsic en dolor radicular, post- 22 Densitat d’energia 2 a 4 joules/cm2 2 a 4 joules/cm2 7 a 8 joules/cm2 6 a 9 joules/cm2 3 a 6 joules/cm2 Electroteràpia traumàtic i reumàtic TEC Transferència Elèctrica Capacitat Produeix una hiperèmia profunda.
- Efectes fisiològics            - - Augment del reg sanguini en profunditat Augment de líquid circulant Augment de secrecions Augment d’oxigen i substàncies nutrients Disminució de CO2 Disminució d’acidosi tissular Disminució catabòlits tòxics, inclosos els radicals lliures Estimulació de les defenses naturals Pot mantenir actius els esdeveniments metabòlics de la vitalitat tissular Pot assegurar la presència d’una població cel·lular revitalitzada Millora els processos proliferatius i mitòtics que disminueixen amb l’edat Tècnica Diàmetre de l’elèctrode 3 cm 4 cm 5 cm 4 cm de diàmetre de doble gruix 5 cm de diàmetre de doble gruix Temps d’aplicació Mínim 10 minuts Mínim 5 minuts Entre 3 i 3,5 minuts 5 minuts 4 minuts Indicacions  Agne  AVC agut  Afonia i disfonies  Alopècia  Angiomes plans  Arteriosclerosi i esclerosi  Artritis reumatoide  Artritis traumàtica  Artrosi Etc...
23 ...