Tipologia d'organizacions educatives (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Educació i contextos educatius (ECE)
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tipologia d’organitzacions educatives Ens situem a la perspectiva de la CONSTRUCCIÓ SOCIAL.
Complexitat de la societat vinculada a la complexitat de les organitzacions. Les taxonomies (o classificacions) són instrumental i...
   Serveixen per a comprendre el funcionament de la realitat.
Tenen un sentit didàctic.
Però no poden reduir tota la realitat i diversitat institucional.
Organitzacions educatives: Classificació    La diversitat d’ORG educatives és elevada, per això han estat molts els esforços per esquematitzar la pluralitat d’alternatives.
Les taxonomies sobre tipus d’ORG són molt diverses.
Les diferents classificacions responen a criteris més o menys generalitzables.
Tipologies (1): estructura simple     Mínima diferenciació d’unitats i pocs nivells jeràrquics Presa de decisions centralitzada Flux d’informació a nivell informal Facilitat per adaptar-se a noves situacions   Alta dependència d’algunes persones Poden convertir-se en autocràtiques Tipologies (2): màquina burocrática  Alta diferenciació d’unitats i nivells jeràrquics i de presa de decisió.
 Organització racional dels processos.
 Canals de informació establerts.
 Útils en contextos estables.
   Inflexibles davant situacions diferents o no previstes.
Dificultats per a resoldre problemes sobrevinguts.
Despersonalització.
Tipologies (3): burocràcia personal  Alta diferenciació d’unitats i nivells jeràrquic.
 La decisió recau sobre l’expert.
 Enfocada a resoldre problemas.
 Professionals amb coneixements.
 Classificació i categorització dels usuaris.
  Els directius destinen gran part del temps a resoldre conflictes.
Pot ser difícil saber què passa dins de l’organització.
Tipologies (4): FORMA DIVISIONADA  Descentralització vertical de poder.
 Distribució d’objectius entre les divisions.
 Adaptació a contextos diversos.
 Estandardització dels resultats i controls.
  Dificultats per a introduir innovacions.
Superposició de rols entre direcció central i les regionals.
Tipologies (5): ADHOCRÀCIA  Estructura orgànica, divisió de poder i presa de decisions.
 Especialització dels membres.
 Útils en contextos de innovació i canvi.
 Inestabilitat dels grups de treball que generen inseguretat a persones.
 Elevats costos, doncs treballen en contextos inestables.
les Organitzacions Informals  Sense estructures establertes.
 Organitzades a partir de vincles.
 Associades a la socialització primària.
 Grups primaris o Famílies o Grups d’amics o Agrupaments informals Organitzacions Informals  Procés no intencional: continu i espontani.
 No necessàriament té objectius.
 Sense estructura.
 Vinculades a la socialització primària.
 Conviuen dins de les organitzacions formals i no formals.
 Pot oposar-se al que marca l’organització formal.
Els gestors organitzatius poden afavorir l’aparició d’aquest tipus de grups: - Habilitant espais d’interacció - Creant grups de treball - Utilitzant TIC - Organitzant activitats conjuntes Conèixer com s’organitzen permet intervenir sobre ells.
Permet adquirir i acumular coneixements, habilitats i actituds per la relació amb el medi.
Organitzacions Formals      Amb finalitats i metes explícites Amb estructures establertes Associades a la socialització secundària Grups secundaris De caràcter o Cultural o Econòmic o Sanitari o Educatiu Educació reglada Oficialment reconeguda i graduada Supervisió externa  Distribució de les responsabilitats i l’autoritat.
 Jerarquies.
 Especialització dels seus membres i unitats.
 Divisió del treball Característiques específiques de les organitzacions educatives: implicacions pragmàtiques, repercussions a la pràctica        Complexitat de l’entorn Indefinició de metes Immaterialitat dels seus elements Pluralitat de centres i alumnat Escassa autonomia Direcció no Professional Inestabilitat dels recursos ...