Test de prova (Temes 1 i 2) (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicofisiologia
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 133
Subido por

Vista previa del texto

Psicofisiologia 2016 Examen de prova (Tema 1 i 2) Preguntes extretes a partir dels meus apunts 1.
Per quin aspecte es diferencien els tres tipus de cons que trobem a l’ull? a. Per números b. Per colors c. Per grandària d. Per funció 2.
En què consisteix l'hipotiroidisme? a. Persones primes i molt altes b. Persones amb un retard mental i amb tendència a l'obesitat c. Persones amb un retard mental i molt altes d. Persones primes amb retard mental 3.
Quins receptors del sistema somatosensorial no es troben a la pell? a. Mecanoreceptors b. Propioceptors c. Termoreceptors d. Cap resposta és correcta 4.
Quantes neurones formen la via del sistema vestibular? a. 2 b. 1 c. 4 d. 3 5.
Des d'on és alliberada l'hormona del creixement? a. Adenohipòfisi b. Neurohipòfisi c. Glàndula suprarenal d. Pàncrees 6.
Com s'anomenen els estímuls que provoquen les sensacions olfactives? a. Estímuls olfactoris b. Olorants c. Estímuls olfactius d. Odorants 7.
Què es produeix si l’endolimfa empeny el cinocili contra els esterocilis en el sistema vestibular? a. Despolarització b. Hiperpolarització 8.
Què són les cèl·lules basals? a. Són l'origen de les cèl·lules de suport b. Són l'origen de les cèl·lules ciliades c. Són l'origen de les cèl·lules mare Psicofisiologia 2016 d. Són l'origen de les cèl·lules secretores 9.
Què és la transducció d'un estímul? a. El canvi en el número d'estímuls b. El pas de DNA a RNA c. El canvi d'energia de la naturalesa del estímul d. El canvi d'informació 10.
a.
b.
c.
d.
11.
Amb què es relaciona l'hipocamp i l'amigdala? a. En la formació de records i en les emocions, respectivament b. En les emocions i la formació de records, respectivament 12.
a.
b.
c.
d.
13.
a.
b.
c.
d.
14.
Quants tipus de sabor diferenciem? 4 3 5 7 Quina funció te la vasopressina? És l'encarregada de contraure l'úter És l'encarregada d'estimular les glàndules mamàries durant la lactància És l'encarregada del balanç hídric del cos Està relacionada amb les funcions socials, com la pèrdua de por o l'augment de la confiança.
Olorem per tot el nas? a. Sí b. No 15.
a.
b.
c.
d.
16.
a.
b.
c.
d.
17.
Quina de les vies dels següents sentits no passa pel tàlem? Oïda Olfacte Vista Gust Què succeeix quan una persona comença a donar voltes constants? Que les cèl·lules ciliades s’exciten Que els receptors del sistema vestibular s’adapten Que les cèl·lules ciliades moren (apoptosi) Que les cèl·lules ciliades descarreguen electricitat Quina de les següents respostes NO és una funció de la testosterona? Manteniment del desig sexual masculí i femení Inici del desig sexual masculí Desenvolupament de les característiques sexuals primàries masculines i femenines Resposta de la conducta sexual masculina On està situada la segona neurona de la via gustativa? a. Al tàlem b. Al paladar c. A la llengua Psicofisiologia 2016 d. Al bulb raquidi 18.
a.
b.
c.
d.
Quines estructures són les encarregades de fer la transducció en la visió? Els bastons i la coroides La màcula i els cons Les cèl·lules ciliades i els fotoreceptors Els bastons i els cons a.
b.
c.
d.
Com s'anomena la malaltia relacionada amb la falta del gust? Hipogust PIT (Papilar Increase of Taste) Agèusia PDT (Papilar Decrease of Taste) a.
b.
c.
d.
Per què està composta l'oïda mitja? Timpà, canal auditiu i trompa d'Estaqui Canal auditiu, timpà i còclea Canal auditiu, trompa d'Estaqui i còclea Timpà, finestra oval i cadena dels tres ossets a.
b.
c.
d.
Què és el reflex d'atenuació? És la contracció dels tensors del timpà i l'enclusa És un reflex ràpid de protecció a l'oïda És la relaxació dels tensors del timpà i l'enclusa És el reflex que davant una font sonora forta protegeix el timpà a.
b.
c.
d.
Quina de les següents series és la correcta? Cèl·lula receptora gustativa > Corpuscle gustatiu > Papil·la gustativa Papil·la gustativa > Corpuscle gustatiu > Cèl·lula receptora gustativa Papil·la gustativa > Cèl·lula receptora gustativa > Corpuscle gustatiu Corpuscle gustatiu > Papil·la gustativa > Cèl·lula receptora gustativa 19.
20.
21.
22.
23.
Es troba l'enclusa (estructura de la cadena dels tres ossets de l'oïda) immersa en líquid aquós? a. Sí b. No 24.
a.
b.
c.
d.
Per quines parts està estructurada la hipòfisi? Hipòfisi posterior i Hipòfisi superior Hipòfisi posterior i Adenohipòfisi Adenohipòfisi i Hipòfisi superior Hipòfisi anterior i Adenohipòfisi a.
b.
c.
d.
On es troben les cèl·lules receptores del sistema vestibular? A l’oïda mitja Al nucli olivar A la màcula A la membrana de Resnier 25.
26.
Quina de les següents és una correspondència fisicoquímica entre la substància que composa l'aliment i el gust: a. Clorur de Sodi - Salat Psicofisiologia 2016 b. Sucres - Umami c. Glutamat - Àcid 27.
a.
b.
c.
d.
28.
a.
b.
c.
d.
Què segrega l’hipotàlem? Neurones Cèl·lules ciliades Hormones Leucòcits a.
b.
c.
d.
Com s’anomenen també les freqüències baixes que escoltem? Ultrasons Freqüències disminuïdes Tons greus Tons aguts a.
b.
c.
d.
Quants conductes semicirculars trobem al laberint del sistema vestibular? 2 5 3 4 a.
b.
c.
d.
Quin fotoreceptor respon a la llum escotòpica (l’obscuritat)? La coroides La màcula Els bastons Els cons a.
b.
c.
d.
Quina és la funció dels ossets de l’oïda? Amplificar el so Reduir el so Modificar l’energia de l’ona sonora Disminuir la intensitat del so a.
b.
c.
d.
On es troba la perilinfa? Totes són incorrectes No es troba en el ésser humà A l’escala vestibular A l’escala mitja 29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
On decusaran les cèl·lules ganglionars de la visió? Decusaran totes al quiasme òptic Només decusaran les que provenen de la meitat temporal (més externa) al quiasme òptic Les cèl·lules ganglionars de la visió no decusen, pugen ipsilateralment.
Decusaran les cèl·lules ganglionars que es trobin en la meitat interna al quiames òptic.
Són les cèl·lules receptores del sistema auditiu neurones? a. Sí b. No Quins sentits reben energia mecànica? Psicofisiologia 2016 a.
b.
c.
d.
Gust i visió Vestibular i olfacte Olfacte i gust Audició i tacte a.
b.
c.
d.
On es troba la sensibilitat gustativa (on hi ha receptors gustatius)? Llengua Epiglotis Totes les respostes són correctes Faringe a.
b.
c.
d.
Què és l’helicotrema? És la punta de la llengua És la primera cèl·lula de la via olfactiva És el vèrtex de la membrana basilar Forma part de la capa interna de l’ull 36.
37.
38.
En què trobem immers el laberint del sistema vestibular? a. En endolimfa b. En perilimfa 39.
a.
b.
c.
d.
Què succeeix quan el fotoreceptor de la visió entra en contacte amb la llum? El fotoreceptor es despolaritza i deixa d’alliberar el neurotransmissor (Glutamat) El fotoreceptor es despolaritza i allibera el neurotransmissor (Glutamat) El fotoreceptor s’hiperpolaritza i deixa d’alliberar el neurotransmissor (Glutamat) El fotoreceptor s’hiperpolaritza i allibera el neurotransmissor (Glutamat) 40.
Un nen està jugant a pilota i mou el cap cap a la dreta. Quin conducta semicircular del sistema vestibular li donarà aquesta informació? a. El conducte vertical b. El conducte horitzontal c. El conducte anterioposterior d. Cap dels anteriors 41.
Són les cèl·lules receptores gustatives neurones? a. Sí b. No 42.
a.
b.
c.
d.
On es troba el soma de les terceres neurones de la via del sistema vestibular? Al gangli d’Scarpa Al bulb raquidi Al tàlem A l’escorça vestibular a.
b.
c.
d.
Per quines estructures està formada la capa externa de l’ull? Teixit conjuntiu i coroides Escleròtica i còrnea Iris i pupil·la Retina i iris 43.
Psicofisiologia 2016 44.
a.
b.
c.
d.
Quina via segueixen la testosterona, la progesterona i l'estradiol? Hipotàlem - Neurohipòfisi - Glàndula diana Neurohipòfisi - Hipotàlem - Glàndula diana Hipotàlem - Adenohipòfisi - Glàndula diana Hipotàlem - Glàndula diana a.
b.
c.
d.
Com s’anomenen les segones neurones de la via de la visió? Cèl·lules ganglionars Cèl·lules horitzontals Cèl·lules amacrines Cèl·lules fotoreceptores a.
b.
c.
d.
Què és la esterognòsia? Reconeixement facial Quan el fotoreceptors de l’ull es s’aturen i s’inhibeixen Reconeixement global tàctil d’un objecte Quan es dóna el reflex d’atenuació 45.
46.
47.
a.
b.
c.
d.
Què és el mecanisme d’inhibició lateral? Quan l’energia es concentra en una part del tàlem Quan s’activa una cèl·lula ganglionar, aquest mecanisme fa que les altres cèl·lules del voltant s’inhibeixin És quan el reflex d’atenuació s’activa protegint el timpà Cap de les respostes anteriors és correcta 48.
Quina via seguiran els axons de les cèl·lules ganglionars de la visió, si passen pel mesencèfal – tàlem –àrees visuals secundàries? a. Via tectopulbinar b. Via geniculoestriada 49.
a.
b.
c.
d.
50.
Quines hormones allibera l'hipotàlem? Oxitocina i Vasopressina Oxitocina i Serotonina No allibera cap hormona Vasopressina i Serotonina Ens permet l’àrea visual primària identificar els objectes del camp visual? a. Sí b. No 51.
a.
b.
c.
d.
Des d'on és alliberada la insulina? Adenohipòfisi Neurohipòfisi Glàndula suprearenal Pàncrees a.
b.
c.
d.
On es troba el sistema vestibular? A l’oïda A l’ull A la boca Al nas 52.
Psicofisiologia 2016 53.
a.
b.
c.
d.
Quines vies comprenen les dues àrees multimodals de la visió? Via ventral i dorsal Via temporal-anterior i temporal-superior Via del lòbul parietal i del lòbul temporal Via occipital-anterior i occipital-superior a.
b.
c.
d.
Quins tipus d’energia captaran els receptors del sistema somatosensorial? Energia mecànica, química i tèrmica Energia elèctrica, química i electromagnètica Energia elèctrica, tèrmica i electromagnètica Energia mecànica, energia tèrmica i elèctrica 54.
55.
Una nena estava jugant a la pilota quan de sobte s’ha caigut al terra, rascant-se els genolls i li ha començat a sortir sang. Quin sistema es posa alerta respecte a la ferida i quins receptors? a. Sistema somatosensorial, dermoreceptors b. Sistema somatosensorial, propioceptors c. Sistema somatosensorial, nociceptors d. Sistema somatosensorial, mecanoreceptors 56.
Què és la fòvea? a. Gran concentració de cons b. Gran concentració de bastons 57.
Es troba la 2ª neurona de la vies posterior i anterior del sistema somatosensorial a la mateixa zona? a. Sí b. No 58.
I la 3ª neurona? a. Sí b. No 59.
a.
b.
c.
d.
Quin és l’energia que estimula la vista? Energia electromagnètica Energia tèrmica Energia química Energia mecànica Respostes 1 2 3 4 5 6 7 8 B B D D A D B B 9 10 11 12 13 14 15 16 C B A C C A B C 17 18 19 20 21 22 23 24 D D C D D B B B 25 26 27 28 29 30 31 32 C A D C C C C A 33 34 35 36 37 38 39 40 C B D C C A C B 41 42 43 44 45 46 47 48 A C B C A C B A 49 50 51 52 53 54 55 56 A D B A A A D A 57 58 59 B A A ...Comentario de bonce en 2016-06-12 20:04:22
Los exámenes me parecen muy buenos en cuanto a información, pero si la información estuviera bien... He hecho una prueba estudiando del libro de Bear y he comprobado algunas respuestas que están mal. Corrígelo ya que mucha gente está estudiando con respuestas incorrectas.
Ahora no recuerdo todas, pero por ejemplo la de: "Olorem per tot el nas?" la respuesta es si, y en el examen dices que no. Sacado del libro de Bear dice: No olemos con la nariz, más bien olemos con una fina capa de células localizada en la parte superior de la cavidad nasal demoninada Epitelio olfatorio.
No es una crítica, sólo un consejo para futuras pruebas. Porque es un gran marrón llegar al examen con respuestas equivocadas. :)
Comentario de bonce en 2016-06-12 20:57:32
Vale, ya me he terminado de convencer... FATAL!
Comentario de bonce en 2016-06-12 20:25:55
test 1. Des d'on es alliberada la insulina? pancrees.
Segons la teva resposta: Neurohipofisis...

Hostia ahora si que esto baja en fiablidad..
Comentario de bonce en 2016-06-12 20:05:07
Perdón, quería decir que en el examen dices que si, pero Bear dice que no. jaja
Comentario de mavilagomez en 2016-05-23 01:01:19
Moltes gràcies!
Comentario de atost en 2016-05-23 18:35:26
de resss:)
Comentario de eperez9624 en 2016-04-30 01:18:03
Genial el test! Espero que pongas más!!
Comentario de atost en 2016-05-01 23:11:08
Sii, ahora estoy haciendo de los otros temas! hahaha
Comentario de lmartinez54 en 2016-04-29 12:19:12
Moltes gracies!! Amb això m'anirà molt bé per estudiar:)

PD: En faràs dels altres temes?
Comentario de atost en 2016-04-29 12:20:15
Sí!!! Però com han sortit 60 preguntes, ho he volgut separar, sinó seria un lio! hahahaha
Però sisi, en faré dels altres temes també:)