GCS Examen edafologia aplicada (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Gestió i Conservació dels sòls
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

EDAFOLOGIA APLICADA Curs 2005-2006 1.
La cartografia de sòls és una font d’informació essencial en diferents aspectes relacionats, entre altres, amb l’estudi del medi natural i la planificació territorial. Malauradament, a Catalunya, el mapa de sòls es troba en una fase de desenvolupament encara molt inicial. Indica breument quins passos seguiries per tal de realitzar el mapa de sòls d’una comarca.
2.
L’anàlisi química dels continguts totals de metalls pesants en un sòl agrícola del Vallès ha demostrat que s’hi troben concentracions de Cr, Zn, Cd i Ni que doblen les recomanades com a màximes per a sòls agrícoles. El sòl és de textura franco-argilosa, presenta un contingut baix de matèria orgànica (0,9% en 20 cm), un elevat nivell de carbonats (48%) i un pH de 8,42. Et sembla que la utilització que se’n fa pot implicar algun tipus de risc per a la salut? Quines mesures o recomanacions donaries a l’administració, en relació a la gestió d’aquesta finca 3.
Després de la construcció de la via del TGV, en uns talusos propers a la ciutat de Lleida s’ha mesurat l’erosió laminar mitjançant tècniques microtopogràfiques. A la taula següent es donen els resultats mitjans acumulats de gruix de sòl perdut en els cinc anys següents a la construcció del talús. Coneixent la densitat aparent del sòl (1280 kg m-3), calcula per cada any la taxa de pèrdua de sòl per erosió, i la taxa mitjana en el període de cinc anys. Expressa els resultats en Mg ha-1 any-1.
Et sembla que cal alguna intervenció addicional per a frenar l’erosió? Any 0 1 2 3 4 5 4.
Gruix (mm) 0,00 2,10 3,00 3,40 3,50 3,52 Esquematitzeu en una taula la vulnerabilitat del sòl a la degradació segons el seu ús. Suposeu un escenari de clima mediterrani i que els diferents usos estan localitzats en les mateixes condicions mediambientals. A la primera columna poseu els processos de degradació del sòl que creieu més importants. A cada casella heu de posar tres ítems: a. valoració de l’ordre d’importància del procés de degradació per aquell ús respecte als altres processos (1, 2, 3,...); b. el grau d’intensitat de la degradació (baixa, moderada, alta, molt alta), I c. l’extensió de l’impacte (puntual, general).
Procés de degradació Pastures Conreu Secà Conreu Regadiu Bosc Plantació forestal Tria un ús de sòl i proposa breument pràctiques per prevenir i mitigar els processos de degradació, i de conservació i restauració del sòl.
EDAFOLOGIA APLICADA Curs 2005-2006 1. La pèrdua de matèria orgànica dels sòls es considera, cada dia més, com un factor de degradació del sòl. Indica, a la regió mediterrània, quines pràctiques et semblen més adequades per tal de conservar o incrementar la matèria orgànica del sòl.
2. La utilització de residus orgànics és de gran utilitat en l’estabilització de talusos de carreteres i d’altres obres públiques lineals. Podries esmentar d’altres mesures efectives en el control de l’erosió d’aquestes àrees? 3. En la rehabilitació d’un espai afectat per una activitat extractiva a cel obert de calcàries destinades a la fabricació de ciment situada al Garraf s’ha previst la integració de l’àrea dins del paisatge natural de la zona. El pla de restauració preveu, a més de l’adeqüació geomorfològica, la disposició dels estrats margosos i argilosos al damunt de l’àrea restaurada i la sembra de gramínies i lleguminoses de creixement ràpid. Comenta els punts forts i febles d’aquest projecte.
4. Compara les diferències que s’han de tenir en compte en la gestió de l’aigua de dos sistemes agrícoles al Mediterrani: un conreu de secà i un conreu de regadiu, per tal d’assegurar l’aigua per al conreu, la conservació del sòl i de les aigües, i evitar processos de degradació.
...