Modul 1. Introducció al disseny de bases de dades (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Disseny de Bases de Dades
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 02/10/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Modul  1.  Introducció  al  disseny  de  bases  de  dades     1. Procés  de  disseny  d’una  base  de  dades     El  disseny  d’una  base  de  dades  és  el  procés  en  què  es  defineix  l’estructura  de  les  dades  que   ha  de  tenir  la  base  de  dades  d’un  sistema  d’informació  determinat.   Les  etapes  del  disseny  de  bases  de  dades:     a) En  primer  lloc  tenim  la  recollida  i  anàlisi  de  requisits.  Aquesta  etapa  ha  de  permetre  obtenir   els  requisits  i  les  restriccions  de  les  deades  del  problema.       b) A  continuació  s’inicia  el  disseny  conceptual.  En  aquesta  etapa  es  crea  un  esquema   conceptual  d’alt  nivell  a  partir  de  les  especificacions  i  els  requisits  obtinguts  en  l’etapa   anterior.   c) La  tercera  etapa:  disseny  lògic.  S’ha  de  determinar  el  tipus  de  bases  de  dades  que  s’utilitzarà   (No  és  necessari  encara  escollir  un  SGBD  concret,  però  sí  el  tipus  de  bases  de  dades).   L’esquema  conceptual  es  converteix  en  un  esquema  lògic.   d) Abans  d’iniciar  l’etapa  de  disseny  físic,  cal  escollir  un  SGBD  concret  sobre  el  qual  es  pretén   implementar  la  base  de  dades.  L’eta  de  disseny  físic  adapta  l’esquema  lògic  a  les  necessitats   específiques  d’un  SGBD  concret   e) La  darrera  etapa  és  la  implementació  i  optimització  de  la  base  de  dades.  Aquesta  etapa   permet  carregar  les  dades  i  ajustar  alguns  paràmetres  del  model  físic  i  de  la  base  de  dades   per  a  optimitzar-­‐net  el  rendiment.                             2. Fases  del  disseny  d’una  base  de  dades     Fase  1.  Recollida  i  anàlisi  de  requisits   La  primera  fase  en  el  disseny  d’una  base  de  dades  consisteix  a  conèixer  i  analitzar  amb  detall  les   expectatives,  les  necessitats  i  els  objectius  dels  futurs  usuaris  de  la  base  de  dades.  Aquest  procés   s’anomena  recollida  i  anàlisi  de  requisits.     La  fase  de  recollida  i  anàlisi  de  requisits  es  pot  dividir  en  tres  subfases  seqüencials:  la  recollida  de   requisits;  l’estructuració  i  el  refinament  dels  requisits,  i  la  formalització  dels  requisits.       Fase  2.  Disseny  conceptual   La  fase  de  disseny  conceptual  té  com  a  objectiu  crear  un  esquema  conceptual  d’alt  nivell  i   independent  de  la  tecnologia  a  partir  dels  requisits,  les  especificacions  i  les  restriccions  que  s’han   recollit  en  la  fase  anterior.     Un  esquema  conceptual  és  una  descripció  concisa  dels  requisits  de  dades,  que  s’expressa   mitjançant  conceptes  proporcionats  per  un  model  de  dades  d’alt  nivell,  fàcil  d’entendre  i  que  no   conté  detalls  d’implementació.     En  aquesta  fase  del  disseny  encara  no  es  té  en  compte  el  tipus  del  base  de  dades.     Fase  3.  Disseny  lògic   En  la  fase  de  disseny  lògic  es  transforma  el  model  conceptual,  independent  del  tipus  de  tecnologia,   en  un  model  lògic  dependent  del  tipus  d’SGBD  en  el  quan  es  vol  implementar  la  base  de  dades.   En  el  disseny  lògic  es  poden  veure  tres  subfases  o  parts  independents,  que  s’apliquen  de  manera   seqüencial:   -­‐ Reconsideracions  del  model  conceptual.  Es  realitza  un  anàlisi  acurada  del  model  conceptual   obtingut  en  la  fase  anterior,  amb  intenció  de  detectar  i  corregir  alguns  errors  que  se  solen   produir  en  les  models  conceptuals.   -­‐ Transformació  del  model  conceptual  al  model  lògic.  En  aquests  materials  ens  centrarem  en   el  disseny  lògic  de  BD  relacionals.     -­‐ Normalització.  La  teoria  de  la  normalització  aplica  la  teoria  de  conjunts,  la  lògica  i  l’àlgebra   relacional.       Fase  4.  Disseny  físic   El  disseny  físic  és  una  fase  del  procés  de  disseny  de  dades  que  adapta  l’esquema  lògic  obtingut  en   lafase  anterior  a  l’SGBD  concret  on  caldrà  desplegar  el  sistema  d’informació.     Fase  5.  Implementació  i  optimització   Consisteix  a  realitzar  la  càrrega  de  les  dades,  i,  posteriorment,  ajustar  alguns  paràmetres  relacionats   amb  el  model  físic  de  la  base  de  dades  per  a  optimitzar-­‐net  el  rendiment.       ...

Tags: