Examen Curs 2006 (respostes) (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Edafologia
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Examen d’Edafologia. Ciències Ambientals Curs 2005-2006 El següent perfil està descrit prop de Fraga (Baix Cinca). El clima és semiàrid amb precipitacions anuals de 318 mm i sequera estival llarga i molt pronunciada. La temperatura mitjana anual és de 15ºC, amb hiverns molt freds i estius molt calorosos. El sòl és agrícola amb cereals de secà. El relleu és bastant pla. Sòl desenvolupat sobre lutites carbonatades, moderadament pedregós en superfície.
Ap 0-38 cm B 38-54 cm K 54- Densitat aparent Estructura moderada, granular porosa. Presència de galeries de cucs de terra i turrícoles abundants. Rels abundants, fines i molt fines.
Porositat moderada-alta. Efervescència al HCl . Límit gradual.
Estructura dèbil, granular. Pedregós. Poques galeries de lumbrícids.
Poques rels fines. Porositat moderada, poca macroporositat.
Efervescència al HCl. Límit abrupte, net.
Crosta carbonatada de gran consistència, amb nòduls vermiformes.
Efervescència al HCl molt acusada. Aquesta crosta edàfica és molt antiga.
Ap 1.22 B 1.35 30 34.22 39,53 26.25 40 25,64 44,13 30.25 35 8.2 1.69 0.166 40 8.3 1.49 0.155 13.45 10.55 (g.cm-3) % Pedregositat % Sorra % Llim % Argila Classe Textural % CaCO3 pH % C orgànic %N C:N CIC cmolc·kg-1 1.
Explica com s’expressen els diferents factors formadors de sòl en les característiques d’aquest sòl.
La litologia és un factor formador de sòl molt evident en el perfil en climes poc agressius. En aquest perfil, format a partir de lutites carbonatades, el sòl n’ha heredat la textura fina (franca i franca-argilosa) que ja hi era a la roca original, i el carbonat càlcic que es veu en tot el perfil. El clima és un altre factor formador de sòl que es reflexa també molt bé al perfil d’aquest sòl. En ser poc agressiu ha determinat una baixa diferenciació de la roca mare, amb una meteorització més aviat física. El clima semiàrid ha permès que el carbonat continui al sòl, tot i que també s’observa una certa descarbonatació (Ap té menys carbonat que B) i que, amb el temps, hi ha hagut dissolució de carbonats que s’han anat rentant i han anat precipitant formant una crosta K.
El baix contingut de matèria orgànica és en part degut a la baixa producció vegetal que està limitada per la manca d’aigua. La topografia plana només ens aporta que la pèrdua de sòl no serà massa important. Els organismes vius (incloent les activitats antròpiques) és un altre factor formador del sòl. En aquest perfil es pot veure molta activitat biològica, sobretot de cucs de terra, que seran responsables de la construcció d’estructura d’aquest sòl. L’activitat agrícola es reflexa amb la presència d’un Ap llaurat i la baixa concentració de matèria orgànica degut a l’exportació de les collites. El factor temps es percep per la presència d’una crosta de carbonat càlcic K molt antiga.
2.
Explica les característiques hídriques d’aquest sòl en relació amb el clima. A) Com és la infiltració de l’aigua, la retenció als diferents horitzons, la percolació i el drenatge?. B) Calcula quanta aigua hi haurà a l’A (L·m-2) el dia 25 de juliol si es va mesurat una humitat de 10% (ml aigua / 100 g sòl), i la corba característica d’humitat del sòl és: 0 KPa = 40%; 33 KPa= 35% i 1500 KPa = 14%. Hi haurà aigua útil? a) Si no hi ha crostes superficials produïdes per la pluja en trobar-se un sòl nu de textura fina, la infiltració (entrada d’aigua de pluja al sòl) sembla que serà prou bona. Per una banda, les pedres superficials facilitaran l’entrada d’aigua, i per una altra les característiques texturals i estructurals de l’horitzó Ap són adequades per a una bona infiltració i percolació (circulació de l’aigua dintre el sòl). L’horitzó Ap té una estructura granular, amb galeries de cucs, presència de rels i pedregositat que aportaran macroporositat, per a la circulació de l’aigua en saturació, confirmat a més amb una densitat aparent adequada. A més té una textura franca que assegura tant la macro com la microporositat per a la retenció d’aigua, O sigui que l’aigua de pluja s’infiltrarà bé, es distribuirà per l’horitzó Ap retenint-se a la microporositat. Si hi ha prou aigua s’omplirà també la macroporositat i l’aigua percolarà per gravetat en profunditat. La percolació de l’aigua en passar a l’horitzó B s’enlentirà perquè la macroporositat disminueix, la textura es fa més fina (franco-argilosa), la matèria orgànica també disminueix, així com les rels i les galeries de cucs (tot i que és pedregós i això podria facilitar en part la circulació d’aigua). Tot i que el B pot retenir més aigua per pes de terra fina, la quantitat total que pot retenir és inferior que en Ap perquè és més pedregós i més prim. De tota manera, l’aigua que s’emmagatzema al B és un bon reservori per a les plantes.
No es produirà pas de l’aigua del B cap al K a no ser que aquesta crosta estigui trencada o esquerdada. Si la crosta fos contínua, i hi hagués prou aigua, l’aigua que provingués del B es trobaria una superfície impermeable i s’aniria acumulant a la part inferior del B. Donat que es trobem en un clima semiàrid amb baixes precipitacions, aquest freàtic penjat seria molt inusual.
b) El dia 25 de juliol hi ha 10% humitat: 10mlH 2 O 1LH 2 O LH 2 O 70 gTerraFina 1.22 gsòl 10000cm 2 * * 38 cm * * = 32.5 3 2 100 gTerraFina 100 gsòl cm 1m 100mlH 2 O m2 (si ho heu fet sense descomptar la pedregositat també us ho he comptat bé, llavors dóna 46.36 L H20/m2).
10% aigua al 25 juliol, és inferior al 14% d’aigua del punt de marciment permanent, per tant aquest dia no hi haurà aigua útil.
3.
La concentració de matèria orgànica d’aquest sòl és bastant baixa. A) Quines creus que són les causes d’aquest baix contingut de matèria orgànica?. B) Quina matèria orgànica creus que predomina en aquest perfil, matèria orgànica fresca o humificada? Quines propietats creus que dóna la matèria orgànica en aquest sòl? C) Calcula els kg C orgànic·ha-1 que hi ha en els 54 cm de sòl.
a) En primer lloc el clima semiàrid limita la producció vegetal i per tant el sòl tindrà un baix aport de matèria orgànica (independentment de l’ús del sòl), a més que hi haurà una alta descomposició. En segon lloc, l’ús agrícola d’aquest sòl implica que hi ha una exportació de la collita cada any que no tornarà al sòl, només quedarà al sòl les rels del cereals i les restes de collita. Llavors el nivell de matèria orgànica del sòl dependria de la gestió que en fes el pagès, afegint fems o algun altre residu orgànic per compensar les extraccions. Un altre factor a afegir és que se sol llaurar el camp cada any, i això comporta una acceleració de la mineralització de la matèria orgànica del sòl, o sigui una pèrdua addicional del C.
b) La matèria orgànica que predomina al perfil és la matèria orgànica humificada, (com en tots els horitzons minerals del món...). A més les relacions C:N són de 10 i 9.6, típiques de l’humus. L’humus ajuda a l’agregació, a la retenció d’aigua, aporta CIC.
c) Quantitat de C als 54 cm de sòl? A: 10000m 2 1MgC 70kgTerraFina 1220kgsòl 1.69kgC = 54.84 MgC m * * 0 .
38 * * * 3 ha 1000kgC 1ha 100kgsòl 100kgterraFina 1m B: 10000m 2 1MgC 60kgTerraFina 1350kgsòl 1.49kgC = 19.31 MgC m * * 0 .
16 * * * ha 1000kgC 1ha 100kgsòl 100kgterraFina 1m 3 Total: 74.15 Mg/ha.
4.
Si no heu descomptat les pedres també ho he comptat bé: A: 78.35 Mg/ha, B: 32.18 Mg/ha.
(Nota: sempre s’han de fer el càlculs per a cada horitzó per separat, i mai fer mitjanes ni sumar percentatges. Penseu que cada horitzó té la seva densitat, fondària i qualitat.) Per què el pH d’aquest sòl és bàsic? Quin tampó regula el pH en aquest sòl? Quins cations predominaran a la capacitat d’intercanvi? Perquè en tot el perfil hi ha CaCO3 a la terra fina, que assegura ions Ca2+ tant a la solució com a la CIC. En un clima semiàrid i amb una roca carbonatada és normal trobar-se sòls carbonatats amb pH bàsic. El tampó que regula el pH és el CO2-CaCO3 en el rang 6.2 i − 2− 8.6. CO2 + H 2 O ↔ HCO3 + H + ↔ CO3 + H + . A la CIC hi predominarà en més d’un 70% els cations bàsics en el següent ordre: Ca2+> Mg2+>> K+ > Na+ ...