Test parcial 2013 (2013)

Examen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias empresariales-Management - 3º curso
Asignatura Comptbailitat financera
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 11

Vista previa del texto

1 FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS UNIVERSITAT POMPEU FABRA TEST DE COMPTABILITAT FINANCERA - Novembre 2013 Cognoms i Nom: NIA: ​ ​ ​Grup: INSTRUCCIONS D’ EXAMEN: - L’alumne tant sols pot disposar de bolígraf i calculadora. No es pot tenir mòbil durant l’examen.
​ Les preguntes 1,2,3 i 4 tenen relació amb el següent exercici: BALANÇ DE SITUACIÓ Terrenys Maquinària Elements de Transport Amortització acumulada Matèries Primeres Efectes Comercials a Cobrar Provisions per Insolvències Bancs Total actiu Capital Social Pèrdues i Guanys Reserves Proveïdors d'Immobilitzat ll/t HP creditora c/t Creditors c/t Total Patrimoni Net i Passiu 2013 2012 500 400 360 300 0 200 -180 -150 80 50 250 300 -10 0 150 110 1.150 1.210 380 350 80 0 35 180 350 300 60 10 245 370 1.150 1.210     PÈRDUES I GUANYS Vendes Cost de les vendes Marge brut Sous i Salaris Provisions per insolvències Amortització Benefici abans d’impostos Impost de Societats Benefici net del període   2013   900   -600   300   -130   -10   -30   130   -50   80             1. El Flux d’Efectiu de les Activitats Ordinàries és de: a) 170 u.m.
b) 65 u.m.
c) 190 u.m.
d) 55 u.m 2. El Flux d’Efectiu de les Activitats d’Inversió és de: a) 90 u.m.
b) 50 u.m.
c) 40 u.m.
d) -35 u.m.
3. El Flux d’Efectiu de les Activitats de Finançament és de: a) -145 u.m.
b) 30 u.m.
c) -65 u.m.
d) -115 u.m.
4. El moviment net d’efectiu per l’exercici 2013 ha estat de: a) 40 u.m.
b) 110 u.m.
c) 150 u.m.
d) 260 u.m.
Les preguntes: 5, 6,7,8 i 9 tenen relació amb el següent exercici La societat XYZ, S.A., va subscriure un contracte de leasing, amb la finalitat d’adquirir una màquina industrial. La signatura del contracte es va fer l’1 d’Abril de l’any 2013.
El valor raonable de la màquina és de 225.000 u.m. L’empresa accepta dos pagaments per valor de 100.000 u.m. L’opció de compra és de 45.216 u.m. (no inclosa en els pagament anteriors). La vida útil del bé és de 4 anys, amb un valor residual de 25.000€.
El sistema d’amortització que utilitza la companyia és lineal. El tipus d’interès del mercat és del 5%.
El contracte subscrit inclou el següent quadre: Període 2013 2014 2015 2016 Data Pagaments Interessos Amortització Capital pagament pendent quota 01/04/2013 225.000 01/04/2014 100.000 11.250 88.750 136.250 01/04/2015 100.000 6.812 93.188 43.062 01/04/2016 45.216 2.153 43.062 0 245.216 20.215 225.000 5. En el moment de la signatura del contracte, el compte de Creditors per Arrendaments Financers a llarg termini hauria de tenir un saldo de: a) 136.250 b) 88.750 c) 225.000 d) 145.216 b) 88.750 c) 225.000 d) 145.216 6. La despesa per amortització per l’exercici 2013 és de: a) 56.250 b) 50.000 c) 42.187,5 d) 37.500 7. La despesa per interessos per l’exercici 2013 és de: a) 0 b) 11.250 c) 5.625 d) 8.437,5 8. La despesa per interessos per l’exercici 2014 és de: a) 11.250 b) 6.812 c) 8.437,5 d) 7.921,5 9. El compte de Interessos a Pagar tindria un saldo a 31/12/15 de: a) 1.614,8 b) 538,3 c) 2.153 d) 5.647,3 Les preguntes 10, 11,12, 13 i 14 tenen relació amb el següent exercici: L’1/1/2009, l’empresa Y concedeix un crèdit de 20.500 u.m. a una altra empresa Y. El tipus d’interès relacionat amb el crèdit és del 5% anual. L’empresa Y farà 4 pagaments iguals, que tindran venciment el 31 d5e desembre de cadascun dels anys. Les despeses inicials de l’operació són de 200 u.m. El quadre, per tant, és el següent. (Es tracta d’una gran empresa) Anys Capital viu Interessos inici periode Amortització financera Cobrament Capital viu final periode 2009 2010 20700 15867 949 727 4833 5054 5781 5781 15867 10814 2011 2012 10814 5528 496 253 5286 5528 5781 5781 5528 0 20700 10. En referència al valor inicial del préstec: a) Comptabilitzant el préstec per 20.700 u.m. l’empresa ha actuat d’acord amb la normativa, que l’obliga a considerar en el préstec els costos de la transacció.
b) L’empresa hauria d’haver comptabilitzat un saldo de 20.500 u.m. i no pas de 20.700 u.m. tal com posa la taula, ja que els costos de la transacció s’haurien d’haver enviat al compte de Pèrdues i Guanys.
c) L’empresa hagués pogut comptabilitzar el valor inicial del préstec tant per 20.700 u.m. com per 20.500 u.m.
d) L’empresa s’hauria d’haver comptabilitzat el préstec inicial per 15.867 u.m.
d) L’empresa s’hauria d’haver comptabilitzat el préstec inicial per 15.867 u.m.
11. El saldo dels crèdits a llarg termini en el moment inicial és de: a) 4.837 b) 15.867 c) 11.562 d) 10.340 12. Els “ingressos financers” per l’exercici 2010 són de: a) 5.781 b) 5.054 c) 727 d) 10.814 13. A 31/12/11 l’empresa hauria de reclassificar a curt termini els crèdits de llarg termini. Per quin import? a) 5.781 b) 10.814 c) 11.562 d) 5.528 14. A 31/12/11 el saldo de crèdits a llarg termini de l’empresa hauria de ser de: a) 5.781 b) 5.528 c) 253 d) 0 15. Suposem les següents dades respecte a una maquinaria: - Cost: 1500 u.m..
- Amortització acumulada: 1200 u.m..
- Import de venda: 1250 u.m..
- Despeses inherents a la venda: 50 u.m..
Indiqueu quina de les següents afirmacions són correctes.
a) El valor net realitzable de la màquina és de 1200 u.m..
b) El valor net realitzable és de 300 u.m..
c) El valor net realitzable de la maquinaria és de 1250 u.m..
d) Cap de les opcions és correcta.
16. Suposem les següents dades respecte a una maquinaria: - Cost: 1500 u.m..
- Amortització acumulada: 1200 u.m..
- Despeses inherents a la venda: 50 u.m..
- Hi ha comptabilitzat un deteriorament del valor de la màquina per valor de 50 u.m.
Indiqueu quina de les següents afirmacions són correctes.
a) El valor net comptable de la màquina és de 250 u.m..
b) El valor net comptable és de 300 u.m..
c) El valor net comptable de la maquinaria és de 1500 u.m..
d) Cap de les opcions és correcta.
17. Suposeu que una empresa fa una venda d’un immobilitzat. Les dades que ens proporciona són les següents: Els cost de l’immobilitzat és de 4.500 u.m.; l’amortització acumulada de l’immobilitzat que s’ha venut és de 1.000 u.m.; l’immobilitzat s’ha venut per 850 u.m.. Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa: acumulada de l’immobilitzat que s’ha venut és de 1.000 u.m.; l’immobilitzat s’ha venut per 850 u.m.. Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa: a) L’empresa no ha rebut cap flux d’efectiu com a conseqüència de la venda de la maquinaria.
b) El flux d’efectiu rebut per l’empresa com a conseqüència de la venda de la maquinaria ha estat de 850 u.m..
c) El flux d’efectiu rebut per l’empresa com a conseqüència de la venda de la maquinària ha estat de 3.500 u.m.
d) El flux d’efectiu rebut per l’empresa és de 4.500 u.m..
18. Suposem el següent exemple. L’empresa PERMU S.A. té un magatzem industrial.
Les dades relacionades amb aquest magatzem són les següents (prescindir del valor del terreny): - Edificis: 40.000 u.m.
- Amortització acumulada de l’edifici: 8.000 u.m.
Per un canvi en les polítiques de l’empresa acorda canviar aquest magatzem per un magatzem que té una empresa en el polígon industrial on l’empresa PERMU S.A. té la fàbrica. Les dades relacionades amb el nou magatzem són les següents: - Valor raonable (valor de mercat) de l’edifici: 45.000 u.m.
A més a més, l’empresa PERMU S.A. li pagarà a l’empresa amb la que permuta el magatzem, 5.000 u.m.
Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa: a) Es tracta d’una permuta no comercial.
b) Es tracta d’una permuta comercial.
c) El valor total pel que es donaran d’alta l’edifici i nou serà de 50.000 u.m.
d) El valor pel que es donarà d’alta l’edifici és per 37.000 u.m.
19. Seguint amb la pregunta anterior, aquesta operació: a) Generarà un benefici de 13.000 u.m.
b) Generarà una pèrdua de 13.000 u.m.
c) No generarà ni benefici ni pèrdua.
d) Generarà un benefici 5.000 u.m.
20. Una empresa té una màquina. El cost d’adquisició d’aquesta màquina és de 3.000 u.m. el seu valor residual és de 300 u.m. La seva vida útil és de 5 anys. El sistema d’amortització que utilitza l’empresa és el lineal. Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa: a) El valor amortitzable d’aquesta màquina és de 3.000 u.m.
b) El valor amortitzable d’aquesta màquina és de 2.700 u.m.
c) El valor amortitzable coincideix amb el valor comptable de la màquina.
d) El valor amortitzable és de 540 u.m.
21. Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa: a) Un immobilitzat es començarà a amortitzar a partir del moment en que està en condicions de funcionar.
b) Un immobilitzat es començarà a amortitzar a partir del moment en que ha començat a funcionar.
c) Un immobilitzat es començarà a amortitzat a partir del moment en que s’ha començat a pagar.
d) La norma general afirma que els terrenys no s’amortitzaran mai.
d) La norma general afirma que els terrenys no s’amortitzaran mai.
22. Una màquina té un valor d’5.000.000 u.m. El valor residual és de 500 u.m.. Les despeses inherents fins que la màquina ha estat en condicions de funcionar són de 300 u.m.. Els interessos que s’han produït fins que el bé està en condicions de funcionar han esta de 100. La màquina ha tardat 14 mesos en estar en condicions de funcionar. El valor d’adquisició de la màquina és de: a) 5.000.400 u.m.
b) 4.999.900 u.m.
c) 5.000.000 u.m.
d) 5.000.100 u.m.
23. El valor d’una maquinaria és 1.950.000 u.m.. el valor residual és 400 u.m..
L’amortització acumulada és de 1.250.000 u.m.. El valor net comptable és: a) 700.000 u.m.
b) 699.600 u.m.
c) 1.950.000 u.m.
d) Cap de les opcions és correcta.
24. Un immobilitzat té un valor de 800.000 u.m.. L’amortització acumulada és de 500.000 u.m.. El valor raonable és de 500.000 u.m.. A final de l’exercici: a) No s’ha de fer res.
b) S’ha de comptabilitzar un deteriorament de l’immobilitzat.
c) S’ha de comptabilitzar un possible benefici.
d) Cap de les opcions és correcta.
25. Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta: a) El principi d’empresa en funcionament s’haurà d’aplicar sempre.
b) El principi d’uniformitat i el requisit de comparabilitat estan relacionats.
c) D’acord amb el principi d’uniformitat un cop adoptat un criteri de valoració no es pot canviar mai més.
d) Cap de les opcions anteriors és correcta.
26. Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta: a) Tots els comptes que figuren en l’actiu del balanç tenen saldo deutor.
b) El compte “Bestreta de clients” és un compte d’actiu.
c) Els comptes d’actiu augmenten pel deure.
d) Els comptes d’actiu tenen sempre saldo deutor o nul.
27. Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa quan l’empresa està construint un immobilitzat per al seu propi us: a) Cada vegada que l’empresa té una despesa relacionada amb la construcció d’aquest immobilitzat, carrega un compte del grup (6) i abona la contrapartida corresponent a la despesa.
b) A final de l’exercici, si la construcció de l’immobilitzat encara no s’ha finalitzat carregarà un compte del subgrup (23) Immobilitzacions materials en curs per l’import corresponent a les despeses que s’han incorregut per a la construcció de l’immobilitzat. La contrapartida serà un compte del subgrup (73) Treballs realitzats per a l’empresa.
c) L’immobilitzat en curs no es començarà a amortitzar fins que no estigui en condicions de funcionar.
d) Quan finalitzi la construcció de l’immobilitzat, entre d’altres assentaments comptables carregarà un compte del grup (21) Immobilitzat material i abonarà un compte del subgrup (23) Immobilitzacions materials en curs.
28. Els “Actius no corrents mantinguts per a la venda” son: a) Tan sols els edificis o terrenys posats a la venda.
b) Accions o participacions en altres empreses no del grup ni associades que a) Tan sols els edificis o terrenys posats a la venda.
b) Accions o participacions en altres empreses no del grup ni associades que l’empresa té a llarg termini (no hi ha finalitat especulativa).
c) Una partida d’actiu corrent.
d) Accions i participacions de qualsevol empresa amb finalitat estratégica.
29. Durant el mes de gener adquirim uns actius financers mantinguts per a negociar per 2.000 u.m. al comptat. Addicionalment paguem al banc una comisió de 20 u.m.. al dia 31 de desembre la cotització d’aquesta acció és de 2.500 u.m.: a) Aquesta operació genera una pérdua de 1.500 u.m.
b) Aquesta operació genera un benefici de 500 u.m.
c) Aquesta operació no genera ni benefici ni pèrdua.
d) Cap de les opcions és correcta.
...