TEMES 1-3. Repàs d'estadística i Introducció de RStudio (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub I TE�P-. 2 ( ES OK1�1,\\.) I 3mnv.
l..a,Te6 ·. l\er'g1,0.\9e � pen11er tKri� dcxoU'alb detii,fitJ. a']X'(ICUf'f.ent S) CCX\\c rml\er fortovlG CJ L..a.1:e,X � un ll�o.r9e. ck pn:9tC1tro.uo ., ; e1 dtfi'ci\. Per a.txo e1 vo.. c.t«J.r el ,LyX, u� Vetl\0 tcef fa.cil d 1 (lfQY'.
Toti uh\i\w.r Fi ; l.o.1eX f,e'< fer in/owe d1h:>.fl'!V 7 � etrox-- un chconenf el'\ el q � ? . �-<, ro S' trglt)){en e� 9\$CJ' .riro I � eJ cakvlen . � �0' _ leJ (bd,J 0Ct1lf91JC't'i ; el cQlcvh-.. el grirfi ( d1'rf.'(.�o+ • Y1arl<cbwr : llt:ngLO-if � eicriure frxr IJ'OI+ .rer,idl. Qrob1rat QtOti I' � i:er� fer cbcutrent cliro.ffiilf .
..l h. sortidL d'Q�J1J W<'.\J\re'\TJ u hhnl' � �je�� e><p:>r/u.b)e i' qoo.vevol K po� (t1'ax¥mwn t Pi) \\�i,-\o.
a� I Lo.Tet< -+R { 1Efl\P.. ,., .
� -pdf, ht!()) ...
rf'JThat>OCQo AL llENWA166 R / 'Kecctnonit : S'n·n�le R \ lcMA s. Pc?Ar l:\\a.lv'1 �1'ih(Pt 1 ·--'- . < eftU1Ylft1cO.
chcnM,�o.
I'" Jnfeten(\OJ : ]XllJO.'r' Cl!' roofho.
0- JObb.io.
11\)0f d 1 er\it<nc.,6 ; · t:vntool , vo.lor concte�. No Cl.jW'<l � .
. To¥- lnb-va.lr ck confia.� .
- � mtervo.V er ti?Uf a.\eo.\ori � (0.{tl. mho. \JCSliO. I' eff\tm.u6 �untml lor-g1tvd') co.lw1o.r I " {ex: en COltl (f()rtrCl VClfi o. \:;._ ..
- 8 un 1n-b-va.\ -!mvic.. � C(J)\e' el va.lor ct( � 0- la. pob'b..tlO .
ck h. confinncp., / �tum, e;-pec1Rca.lh · - � ca.\whr uh :r.c pntrev hem d'am..Jtn1r g_� lo.. l'<OffiO. sepex � � mroet1 \ exeti')p)e rururo·1fl') q Je]i,ei ')( el rrc::i:el ,ronro.l X"' N Jr) -¥ Y)x-jt'{l�� f1 , JJ x 0- 2.
(j '"? ""? y; (en J tr1,tJcue 1trtiq!f! ( lX)bbito Varta® trorim. Crobb.l\O) ircmal co�tch .
es ckconq.m �"""? van� f\\ co.xwio..r lo. a- fE'" \ 'o.��lfOlirl _cerhmtto, s '" ) b. dutnki\6 �i'm ct cex I� nonml N (O, �') i a.oo�to.. um. di.nr·rb\Jno ctrjva.da_ d' o_qlJ:'Jfo.., \a.. t - s+u�-\-. A \iwf dis\no\JC\Om �rlvo.ch ch la. N son la. l<h1 (v\Prlto.t () b...
ck nsc.\.-ei-.
r 6ruis ck l\i\:erto..t: � tcOJ\m. ef n-'1 � dl)e( tf'O.She! ·, d,fete,oei6-. ck rn1 tro.
\o. �m'tnbl\u.1 rurocin.<h. o.. \c,\ df�io.. � m1 �I !)I veil r1 �lnCD-Cto. ( f\ - o<) tpe1 bn.m e1 ri t 1<1-2 ef h. conRo.n40- 1 qt£ er el ccropl�nh� l Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub . Hi�ie,:) nul'l cJ.. �o · 1-\i patej, alrema.\,·va. H� (()Jene Eh la. dr:1)\o d' Q.L'6 d'h1�� e! � e:rtorr : · Bmr ck. ti pus I : tehv� lo. Ha o.l Fer el ht C x . ei< : svrt � tro!-lvfc � d1\e.ter.t q� av, fu_ ctCOl\hT COf aqul) �(An Ho Pf (err. Ej el /o.\I '03J itiu .
· c"nor ck t,�us lL : eJ �ih,.� HA fetn e\'\ el +et to rru Ao. 5 e\ fo_\r �ti·\).
teDJtio.+ Ni'tci\ ck .ngnifl�: e1 ICL pmb:ili,{,ta:\ Et tml+ gte.J q t'1 cbni I carehe I erro'r �en\G. : �tombllrlo:I cl ('(j €\ el/)� 1-\o a:i 11 \fe(!\1'\{t<e fui\o & ckcvio 1 o error.r .
CJ? � crik<u O! crc\sio : C �I -te'-t) �t crffit (c) �iO CXl'hCO.
dtl fak r.ri1ill. E- fi� a. vn valor to� J:e1i+ (5/.) � bvsc(}.'( ttrl er H" q C! hp05 JI " - proto.bil1lo1 \ciV rxpr;u.
0t1 In. trol1I -h�l.>) re-t .
t1ive\\ Jl9V)1nm.oo tern ) < O,OS -I, µxa.. ftd:ob) Mo.\ ci Care\� e<rot t�vr I E?rcolh\{\Y) ut> o o.l\te -pmnlia. t-ro.Xltro.. .
� rn1111ID1iw. etro, � pur li Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub ( �S-\u1io/ ter dftn,r un O'ojec�e , e'11 func.tD �O.� d'LXO- ach.o.\r LtO.
�Y e(roJlO-'< Jle1 <- L...-, funcio fo.
L.j et m.
e.l cexwe11 i � ttr·r(J Utf\b Ura. � ,l«A O.\\t> s1rn'td ,, el c. (.. ) pot cli@r Run. o e5 lhJtrucC:to surormry (x) el n�ic hi !X)f 0-(>han = � r,h.o.r-OOJ �LO.!rrvol 0- Jorr: ro,n > l\r �1.ait1I, �lru-a..> ov �vo..rhl Tur <- �fi'nir e k Chl+et1ter-.
lo.. ll!)in. ck lo. 111rtru�\6 Q o'bJeLte I ef fo. (/0 re'UM {,. ex. d'ur, V'e:io'r i rm.x).
Grofic:.r rl1�tmf0... ·. �( � ��de.I g B:>xp\ot dim.t(;� l�!Afflh<a I E\s" ;c,.� Q3 (,S/) , 1s1. do,�, <h� iev sma.
t<'Eti'IO.tn. .. C:£)'1. tt � �I _vb� 1 $0 J. � ..... Q� (25/.) , 'J.S·/. er 1€1" cb.dr >< !OTO..
!flil\ \lmd' 4 h (.o- lf('(lfge d' Uh �� � 1'�0C('() ores P.,l(O Ertvd, ®J�tic.
HA : J'o.ct� ch'*< S'i ol� enor a1 Ho G' <t, q3 erh.di �cn�tiD : \tr �.
(Q., Q. i Ol) Ell\ 4 bklCf m.<l:!J@ �h 10' cl:ld:r .' i OilS .
�I.OJ'-f,/ � O TO· cakv\ur roitp.ro-> �°10.m.1 ek -t gio.fic.
ro;;r co.kv'o.1 \o '<\,t°�\ el �Y1l'f0' ·, 1ercer \wi ck fu- uo t )llomk � l-ai) � Q_U\tQ �10><' (Jl(l� mJo.
t>oxpbr peYr-ret rol;er SI � c/o_<kf � J\Netfl q !,el em ��ra. <i.r<n'ollr p,, ·. ;tia.atn\{ = JJ co�n eol)IA f5 Q, qoontik 0,25, o.i;o divicbler h d,rtnbio �16\s C0'ltr e\ 2$J. � Els f(61).
m11(Gl'e> ttamo.h C 3' i Y ). � � �nr x y tool� el prob)� TO" _.
ce(to. (py - jl� ::o) : si t cau a.Ir emetnJ s, t (O.lJ to,' � ('{O.'or ai+ic) a.I ,cwle c:enhe el ��JO..
J I (U(ep\o.
�o HG T- SMnt A«ei,� Ho ;Vo.ttuo.lr = }'fos.r;\, 1'h him ��l'(,e �l,lf°Kc:thl.el enm \e,r l'lltljll\eJ ct . \e( d'Jd' �!ocau.
bi'Akial Cooi � b.. I\ : . '9o�\et-l) 'ji:fj;y dl¢ lef cu�.
vn,\ltc'(o.l .
r--A-- s, �\:el'fl l-\4 \ tJ"' t..JJy vh\,hct-o �,5 ) <*1-lit.t � t. � c ) 1 p� +ct\;Jrubr : t<tJStro- � , A, <ltlerra.h� eor diu � �\' ��c.k o.pllm. HA bila.�roJ ( iQ e1 el q -<¥!-(II') tro.dQn� ) rt coJ � t€1) �fede 6 � • l'()U .
No (0.\ , W6.
• ?3-ited . 8 'J(lf<I. �lxn) � • vm.
�val :: M e<ecv\o.r test mro.
ens ro jX)S'eM C'!-f('.Ut)bde,- (nu ej el CO.SJ Jo�ro... vruio.noer 19110.lr ( i � x cefe.ue) -, ruJXls� vo.nl\llc,ei i: 7 (riwe\l de Cbftfim·(p..) . l:e. <*fede & help O. M) e{Ojvte e\ fo.\se.
= • coof. level -rmh 'J)'lr hue <heh h bJt 0.
b.
('(jl1)0h i � dim o, �S (O\'{) (e( tvshe)-t no co.l }llfO.\".
50'0 eh pum• per ckrtcte .
oo 1merual ck confur</Cl. ck b.. 1/J � . dt�®i!l. t lflttjo..ref.
� a.tmjn. e1 veritabk vo.lor � lo. cl,futti00... { i crme el O ..; o..ccq>bvi Ao J ro � n�, �o . �"i l'O a.iro.iu el O 7 � �" �o.
To.Jfte 6'f dam. ·� p-1..nlve : p- va.�r.· pto\:o.�;\ 1\oJ � le! UJ� ( bil«.fero.l) la coo.. (1>ri1 httral) a � l)-\JClb'r > o.os -, f-va.h � o.os-; �6 : o; \'I..
P., 'R : VO.'f · � t 1, a.cc� �o ��� Ho (erret-1' 0. b. � � o..�C:10) teslcrn n Io. tlliCl � 1'€bu°19') 1.
= a-,.
f= �L -teI1 ( ) � ckiafr -!Mb � rerJir el f-VO.\ve. l)lro.. ) 0.0$ · /\{(� \a. lcJio.\htl (t? 1X1Yio.t)(te5.
Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub \1EMA 3.
?€l>N I (TI) Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub G\lCln tentM Vf1 cmmo.r\ ct h� , ef fV1 soltx:iomr re di..e lf0.!00' ·.
. PIIJ!Jt(i1ot W:! di!\1ibvt1Dl1J pe� lei va.ri o.b\e.r. 6c: CJ.!TU\'11itn duhibvd6 rorfVP-1 r1 distribuc.io ronro..l -:q Po.NOVA Rua Jervir F d, foh2v.
No .su?1t0-l re g;bre IQ dvfotuc\6 cklr enors. fa: (ill\/fl)r10 sobte le,.. d1rMbuc16 d,!i erroTJ .
mir ro pTQ}t,e\rilf (cao e1 ernxJ cJ.,_ "=) v<UfCtble Tei )Xi,da. Stt_Jvid ¥'.tw'ro-1 wed/if)·. ro fw COf> cl 1(J1 dz 1£l\f\1110.tl0\7S b un � m 1t1mt-tclri( . i>ctn-e\ ck.idir 01 un contro.rr d 'h,�i S-c'().!e 11Kuro1r (Ql) dt.rri�c,6.
La iocu. ckl +est d:- i:e,,nvhtciotit & r,obh(ons) i �v mnt, sex- d' lJfU s, b b a.
b ().
)( 1 X3 'Xt.
y, Yi Y� G <tWJ f1l�Jl.tlCl' d1!ercnir .
Cruh 1£HW�Ci6 le\1�< o. \IQ.te-ar) Qu'.}n lo.. d\�ttnclo.. � emt{) �°' le1 2 \nbl. taei 19uili, ro ttllpsrto. on i:om ,o ,, o:· i � ,. b ·, .
� �nnu\o.c,UJS s5n jXJJrible1 ? Coo � 1011M IS ch.(kl , vn r:qqbre. (len'.)r &110. IS ! '(:eio mtltffl'lt hi 9rvp{ irl?ncic) V(}\Ol:l �t.e Ho • � � � r!I mlich C = ro hi rn cl1�1tt1liCl e:ntre 1er dues ?3\,hio o d' Lro. o.ltm.
\Oc s1g11tfi'ani0, mnt fu. � d' oo gn,p o d' vt1 a.lhe.
renrur (lb- [ €Ir chio'tr :/ �-h ct.
s, cl ISi .e\ ck J Si m.lcolemivi h 5ro5 dtRm'!Crer el'lnt- la- foyrm ck trordemr b11mtm. l t1b \es d1fetto1:eJ imri�) o1 fira.l tird� ca.lcu\ru-i!- s1qui \'IO� �,m.
D oo.ran..
qi.e 'lo.b'f � lEr dos cue1 mo.
obennt sin Q (l \.o. � c.e.17lm.1 eJ \1 mo.
d' O!Lc\J!ni.10 � \\u .
gmn � .eb.i� 1-\o .
e� VQtl\'J d: la Rctire\e/ (C ,<, , C "'z) � t�oo [a.. trol:n.\,ilrto.� r:f.-: o.os.
rot la- cvef � 10- d1�1tncit er "\Elm®Lions , Ho ·. flf = fVo- H� : JJr > jVa- 9 lo.
CUI,.
i vni\o.ttro.l , e1 o..
ro.m. -4 (t€butjo Ho ./ h. \QJf- cewtroJ =9 ���� / ruce.pb Ho J �totYlncionr 1u er @ternfo.1.e, � h. trori(}. c.'twin, p, QLf !er 'f6�vloitws.
v l'f'O» g �Leteii< d,k o<l1rocbrr � 8, :P,, e, fo. on on)c '1€C.t6T O.l'!lb 1® /� f(flUtt>!', i VD altle l!etkx Ql./e d'Gg\}'(ll i'(i.tero..
\a do.d:f . No ti re1M kV' oo velfor er q cbll'J i oo a.\\-1(' ck 6 thckr.
ra-+ SOOS vabu �,b)� cl? d1fcten(1e de l'l)IUQl'ef, i QlY'b ru,<a ti� uru dutnbi6.
IJ��,.. 1ranm.l otteNa.+ cu.\culax � ch�tJlie cl'. +ck:, re dttn Ob \Jo.lo, chfererit Cf la. d,ferer,ciO. O? ti1iDO.llef .
'\€( -\ant, \a. 1do. tbj �-t Q �'<IYlvtrlcor (?J \td-aY ch'", e\I va.\<Xr ctit1Cf mim er C!o.&rifira. J E"� toil\o� 'J)Clf\lftr �' Terlr ck �m C=- Mtrl>l ANCOIIA , lo. servir covruiabl� 1r£.tou vol'1o.b\e.r n�alfS � ex ffl R �n : " c:rf1r," i '' lfll Pecf() •.
voi1o.b\e1 �te!OW, r.vrre<'1�tef.
et\ l'il!rl ANOVA) L Ve\lte d1lerux.io.. emre.
elt dtfeterru 111vel� d' uo fudor fu.c\oir l'O � un Conroro..) : �itro- , � ro-<bns d' I� ( � fru.mv �noc.1in] : dru i a. s, 50 i sro i., N\Ve\k , +eropr ce cpio.cio � rJG d 1 1rdividur Co\Jo:tiali� : -p-vo.\rr cti1 P.m. fl > o.to.\�� \JI) Cl o.os =i No s19nifonivomt i� if:ridus tr ck � · CO.tttp- e\ · �vto.
\Q 'ie)te �\Jin rtcll �r a.'i)() o.�ico.. �tnrm' �line' .
·, s de kl �tn. "'9 fOS'ef:) � dubt-e k;._ oplifil +ms ck �l<>um(ICT1f: �teixen (ratlt1)ihL).
'\Oq� lr-np:nti f I fonc1c o.ovp ( ) & }ar<Jufutioo Aro. h.
dfunt.
gr°'jcl cl vo.brr � « ce!'Vi&i &ttr � d 1Gi f f(i i -tw � =, �r In. � 1nfuior ni \n on ronm!nat 11 � dxi terolto.
�19J\m(Otl\tl.
�I torrml ro �.
el � ck JX'fnl100())( tr\( f!)l'!n Cl cklcrlo.r °4\t'ftu.
d1�i10., � g) J Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub ...