Apuntes (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 3º curso
Asignatura América Prehispánica
Año del apunte 2013
Páginas 8
Fecha de subida 09/10/2014
Descargas 10

Vista previa del texto

17/9/2012 H ª América    Avaluació: 5 treballs de síntesi (1 full contestant una pregunta) Examen parcial Seminari (presentació oral i treball d'aquest) America Antigua Hª del continent americà des del seu poblament (30000a.C.) fins els nostres dies: -Hª Antigua: 30000 a.C., fins l'arribada dels europeus.
-Hª Moderna: " descobriments" fins independències.
-Hª Contemporània: Independències fins els nostres dies.
*A partir de 1200, ja existia l'escriptura a mans dels Omecas.
25/9/2012 Introducció Amèrica es enorme , es pot dividir en dos subcontinents A.Nord i A.Sud. Les quatre cinquenes parts d'Amèrica Llatina està en zona tropical. Hi han climes alterns al Nord i Sud, però això es trenca amb el clima més heterogeni, el tropical. Té molta diversitat geogràfica però quasi la totalitat del continent està habitat amb més o menys densitat.
Hi ha molta diversitat de recursos naturals.
Aïllament continental: -Geogràfic: flora i fauna determinades, mortalitat per riscos naturals. Complex patogen (poca immunitat a les infermetats).
-Històric: Major o menor aïllament en totes les èpoques, només s'ha trobat un poblament exclusiu del homo sapiens.
Amèrica té la major part de climes coneguts: -Hi ha una mobilització de recursos vegetals i animals.
-Pisos tèrmics altitudinals, major importància a l'altura que a la latitud i/o longitud: A les terres altes o templades i terres fredes de 800m a 3000m, són les més importants per l'estudi de la domesticació vegetal, més amunt també podem veure domesticació animal(conills d'índies, llames...). No hi han estacions tèrmiques marcades, només marcades pel regim de pluges.
Puja'n metres d'altitud baixen les temperatures radicalment.
Climes segons classificació Koeppen: Clima tropical plujós (plou sempre). Per convergència intertropical (vents alisis).
Localització: planura amazònica, regió selvàtica d'Equador, Perú, Colòmbia...
Vegetació: Bosc tropical-plujós: Variat composició florística i d'espècies animals.
Generalment terres seques.
Clima Tropical amb estació seca: Precipitacions repartides: - Seca;Elisi sec -Plujosa- Convergència intertropical Clima Tropical sense pluges (àrid o semiarid): Precipitacions mínimes costa d'Amèrica del Sud Pacific.
Molt plàncton, peixos i aus marines, utilitzen els excrements de les aus (guano) com fertilitzant, molt important per escassetat de mamífers grans, domesticats.
Importants oscil·lacions de temperatura diàries i poca vegetació.
1/10/12 Relleu El continent americà es format per planures menys al litoral Pacífic que està format per serres i serralades. Es una zona de gran inestabilitat tectònica.
Adaptació i utilització del ecosistema: ·Imprescindible relació home i espai.
·Canvis al ecosistema al llarg del temps: -Pocs fins 3000 a. C. ( recol·lectors, caçadors) - A partir del desenvolupament de l'agricultura i tècniques: "domesticació de la naturalesa"= grans canvis.
·Adaptació humana: -Genètica= Canvis anatòmics i fisiològics que reflexen una millor adaptació al medi - Cultural Les tribus prehispaniques, van utilitzar mecanismes selectius de colonització en àrres perifèriques: -Cobrir de forma complementaria les necessitats de la seva zona.
-Accés directe a productes o matèries primeres.
Des de un centre o nucli, colonització a partir de: ·Conveni entre jefatures (no implica conquista o absorció de mà d'obra) ·Toma de posició violenta ·Toma de posició per disposició estatal.
2/10/12 Area cultural i/o regions històriques Tècnica per poder classificar als pobles i període de temps.
Concepte problemàtic: No utilització de àrees geogràfiques o fronteres polítiques actuals.
Definició Oficial: Les àrees culturals son zones geogràfiques en les que es poden reconèixer patrons culturals característiques. Costa delimitar els espais, però ajuda per entendre els conceptes.
Arqueologia: Mesoamèrica, Baixa América Central, Area Andina (litoral, serralada i petita part de selva Baixa).
Cronologies arqueològiques: Dada la diversitat cultural, no existeix una única cronologia valida aplicable a tota l'Amèrica Antiga: -Cronologia per a Mesoamèrica.
-Cronologia per a l'àrea Andina.
-Altres àrees únicament últim període hispànic.
Mesoamèrica: -Paleolític o lític(?8000/7000 a. C.) -Arcaic (7000/2500 a. C.)(Neolític:domesticació de plantes) -Preclàssic o formatiu(2500 a. C./150d.C.)(Període de formació: Olmeques) -Clàssic (150/900d.C.)(Moment d'esclat cultural: Maies, Zapoteques i Teotihuacan) -Epiclàssic (900/1000 d. C.)(col·lapsa-me'n) -Posclàssic(100-1521 d. C.)(grans moviments migratoris, arribada de pobles del Nord(Mexiques, mixtecos i Tolteques)) Mexiques=Azteques 8/10/12 Teories del poblament originaris d'Amèrica Quins? Els únics que van arribar al continent va ser l' homo sapiens, va ser el últim continent a ser descobert, eren del llinatge mongoloide (Nord-est asiàtic ) i tenen la tecnologia de l'Edat de Pedra. Però aquesta teoria té una controvèrsia respecte al patró genètic, diu que el llinatge mongoloide es predominant, però no exclusiu (australians i polinesos), però es poc probable.
Com? L'última glaciació amb tant de gel va fer descendir el nivell de l'aigua del mar, era més probable passar d' Àsia a Amèrica, va quedar molta terra al descobert. Es va formar un corredor terrestre -Beringia- entre Siberia i Alaska amb formacions de tundra i estepa que va permetre el pas dels primer pobladors: -Migracions terrestres a través d'Alaska i corredor del Yukón.
-Migració a través de les illes Alautianes.
Quan? Pleistocè: 4a glaciació, de Wurn o de Wisconsin (80000-8000/7000 a. C.). Hi ha controvèrsia sobre la data aprox. la majoria creuen que va ser al 30000 a. C. indústria lítica choppers. Hi han un Consens Globis per dir que abans del 12000 segur que ja havia poblacions per què s'han trobat puntes de projectils com Clovis i Cues de peix.
Al 30000 i 40000 hi han molts retrocessos de gel i el clima va ser molt càlid i e svan donar moltes onades de migracions.
Paleolític inferior (?-14000 a. C.) El model de subsistència, recol·lecció, caça de petits animals, pesca... L'organització socioeconòmica, societats igualitàries, famílies nuclears o extenses, nomadisme obligat. Els assentaments eren coves i abrics rocosos, campaments a l'aire lliure(només duraven dies, eren utilitzats mentre es carronyejava macrofaunes). L' indústria lítica tenia tècniques de percussió creant Choppers, "lasques" modificades, raederes, etc.
també tenien indústria ossea com les perforades.
9/10/12 Paleolític mitjà (14000-9000 a. C.) Model de subsistència, caça de megafauna, d'animals mitjans i petits, pesca i recol·lecció. Organització socioeconòmica, societats "igualitàries", famílies extenses, micro i macro bandes, nomadisme obligat. Assentaments a les coves, abrics rocosos i Kill sites. Indústria lítica, tècniques de pressió i fina percussió, puntes de projectil bifacials, ganivets... Indústria d'os, perforadores, choppers d'os, etc.
Paleolític superior (9000-7000 a. C.) Canvi climàtic, fort sèquia i augment de la temperatura, retrocés de gel i desaparició de megafauna. Augmenta la població, ocupació dels diversos pisos ecològics. El model de la subsistència, recol·lecció, caça de petits i mitjans animals, pesca i inicis de domesticació vegetal. Societats seminòmades, assentaments en coves, abric rocosos, kill sites i petxiners. Artefactes de moldre, tècniques de percussió, pressió i poliment, morters, etc. Pintures rupestres.
15/10/12 Neolitització Els fonaments de la vida sedentària Transició cultural al Neolític: -G.Childe: Revolució del Neolític. Gradual: processos de neolitització o cadena de neolitització.
-Transició cap a l'Holocè (8000-7000 a. C.). Època de desgel: Alteracions de la biomassa: ·Augment o disminució segons la latitud.
·Disminució i extinció dels grans herbívors.
·Aparició de nous ecosistemes.
-Canvis a la dieta (recol·lecció i caça d'animals petits i mitjans, pesca i recol·lecció de muscles).
-Inici de cultiu de plantes i de domesticació dels animals.
Domesticació de plantes: -Selecció de plantes silvestres aptes per el consum humà.
-Cultiu domèstic de certes plantes silvestres : procés molt lent.
-Implica manipulació genètica de plantes.
Tipus de cultiu: -Cultiu extensiu: utilització durant un cert període de temps i abandonament per la seva regeneració.
-Cultiu intensiu: utilització continuada d'una mateixa milpa o chacra.
-Técnica de tala i crema.
16/10/12 Magatzematge -Bàsic: major sedentarització dels pobles: -Cuinat.
-Assecat. Variant andina obtenció de chuño i chaqui(embotits).
-Salat(bacallà...).
-Fumat (Salmó...).
-Ensucrat (melmelades, almívars...) Domesticació d'animals Area Andina: economia mixta.
-Domesticació camèlids. Àrees més elevats. Inicis de 4500 a. C., domesticació fins el 4000-3500 a. C. (alpaca, llama, vicunya i guanac).
-Altres animals: cuy= conill d'índies.
A l'àrea Mesoamericana: no economia mixta.
-Gos mut o peló.
-Guajolote o gall d'indi.
Els fonaments de la vida sedentària Tots aquets canvis van comportar: -El home deixa de ser predador per convertir-se en productor.
-Major sedentarització, estàncies de caràcter estacional cada cop més curtes.
-Augment de població per aquells grups que van fins una sedentarització.
Estancament o menor creixement per grups amb altres models de subsistència.
-Assentaments: ·Coves i abrics rocosos.
·Primers pobles a l'aire lliure de 5 a 10 cases.
-Organització socioeconòmica: Igualitàries (no poder patrimonial) i famílies extenses.
-Possible organització a través d'un patró patrilineal.
-Existència de especialistes a temps parcial (chamans).
-Inici de certes pràctiques rituals: -Enterraments.
-Sacrifici humà i potser canibalisme ritual: ·Enterraments.
·Sacrifici humà i potser canibalisme ritual.
Tecnologia Industria lítica: -Puntes de projectil més petites i menys nombroses.
-Destrals per utilitzar a la vida quotidiana.
-Més abundants eines per processar aliments.
-Inici de creació de ceràmiques.
Lecció 4: Societats complexes...
Característiques: -Increment demogràfic: Augment de l'esperança de vida i generalització de l'agricultura per subsistir.
-Agricultura complexa: Millora dels cultius a partir de l'hibridització, utilització de sistemes de regadiu i agricultura intensiva i això comporta el rendiment dels camps, i amb el temps, excedents.
-Altres models de subsistència: Recol·lecció, caça i pesca(dietes pobres en proteïnes animals). Per certes zones dels Andes, Ramaderia.
22/10/12 Organització social basada en l'aldea Increment en número i complexitat dels petits poblats, gràcies a l'agricultura i ramaderia.
Localització de les aldees: -Zones aptes per al cultiu.
-Zones riques en altres recursos: estuaris, rius...
Patró de vida sedentària Nuclearització de la població:famílies nuclears i extenses.
Organització territorial: Variacions en la complexitat dels assentaments.
Com a conseqüència: Sorgiment de grups ètnics cada cop més diferenciats.
Patrons d'organització sociopolític: Augment de població: nuclearització: desenvolupament d'aldees: Organització territorial: unitats més complexes.
Olmeques Situació al Golf de Mèxic, Sud de Veracruz i Tabasco. Paisatges de planures costeres amb petites colines artificials per les cases, ja que es sofrien inundacions anuals on es deixa un llim fèrtil.
Circulació d'idees, aspectes socioeconòmics i religiosos...
-Figura de la serp i el jaguar.
-Autosacrifici amb espina de manta.
-Orientació dels edificis.
-Alt valor del jade.
-Joc de pilota.
San Lorenzo:(1150-900 a. C.) Centre rector situat sobre una meseta artificial: Mà d'obra nombrosa i organització del treball. Icones de la cultura olmeca: escultura monumental en basalt, caps monumentals, trons i altres escultures portàtils.
La Venta:(1100-400 a. C.)Centre rector, moment de màxim ocupació 1800 hab. Plaça principal i piràmide de base circular de terra sense recobrir.
5/11/12 Joc de pilota A Tajin trobem una quantitat de camps de joc de pilota molt gran, això pot indicar que aquest a zona tenia un aspecte més públic, i poca població.
El joc de pilota el van inventar els Olmeques. Al principi tenia un caràcter riutal i amb el pas del temps es va convertir més lúdic encara que mantenia aspectes rituals, es un element propi de Mesomèrica.
Maies Cronologia: Clàssic 250-900 d. C.
Dos regions: Terres baixes i terres altes.
Característiques generals: Cultura plenament literària, residencies d'elits(palaus), arquitectura pública (temples, jocs de pilota...).
6/11/12 Pensament científic Calcular el temps Societats agràries i rituals=Calendari.
Concepció del temps: cíclic (profecies) Tenien aritmètica, per poder desenvolupar els calendaris.
...