Tema 8 FRDV âcid Abscísic (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Tema B.- Acid Ahscisic trobar un compost antagonista de les auxines, qui potenciava la caiguda dels fruits. Quan elvan aillar, el van anomenar abscisina ll. Un altre troba la dormidina i resulta que parlaven del mateix.
Es va Com es i on es troba? Es un sesquiterp,E {moldcula de 15C). T6 dues possibles formes isomdriques de les quals cis- es la activa itrans la inactiva. Reuneix les condicions d'hormona amb un ampli ventall de funcions i efectes en el metabolisme vegetal.
troba a totes les plantes superioq no se sap si a les inferiors tamb6. Es troba a tots els drgans de la planta, en ordre de pg tot i que depEn de la situaci6 d'estr&s. Se sintetitza a florq arrels, tiges i Es fulles.
?crE casrrr.o.r lc>- s\rL Transport ABA r.'o\L *t*d,r-. Tro\L \\t3at toLosftctL .lg G si\r:o'cicre d es\&r "ur,<cwv A llarga distancia per xilema i floema. Es un transport polafiG"asipEtal i acropEtal) igual que auxines. Es un sensor i missatger molt important. Cal una sintesi o inactivaci6 moh ripida.
^,- les Inactivaci6 Per conjugaci6 del grup {OOH ) amb glucosa ) Per conjugaci6 del grup -OH amb glucosa glucoesters. lnactivaci6 reversible glucbsids. lnactivaci6 reversible.
Per degradaci6- Inactivaci6 irreversible.
-b*ros.e'J,es\ R.rb& d.icectc- Aels (g.;"rz'to t'"drcecEo- t*.9e1 '' dws oce'\oL xon\sflno-. -> o' a[la*\es so pev^i'orS ' L> xon\oxrnq- -> C)t..qddoLia -> ABA d,a- cosoLessid.e" ' Oe3codac-d (ir.er-ersil.\z) , ABA + 6-hi&roxi"..el"i'\ - ABA F,.-ncions .
':'., *, bcia $ese^. eA -"tacld & 8s\*.r\e.
Ssro\{ Cxel1g5".qgr.,1.
H:'H*l ls"q*"< FGA \l[Y*= \er'.cnes Tsog\Scrre5 Ses.tg-scEncio- Cercnir,a( \\orlcics T nea. , diU\A,crr{osq {isrs\.bg"g*s b}.eiqes Ir.hl\csix -. \'.v\io.-o- -+ Ho\ocqL'-> fP? -> Ee-rpeng A\csic."d {r:\\es tonc-oor esLo.-e.s | 1-gip*\sis cl iocrs 1...
t.
.f sn i ft"i\: ltcr.ux.s.s I (""b5"'9 't ciLqarr\nos ..o{;f I '' e'^-\te^^ u'.
o\-1:^,\ffl I -o,^.-.* jt-n.^^-;\^ t, "/ ?{,^.
...