eac 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introduccio a la economia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 28/03/2015
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2 EAC 2 1. Suposeu que existeixen dos grups de persones. El grup A està composat per 20 individus cadascun dels quals té la mateixa funció de demanda individual pel bé “X”. Per la seva banda, el grup B està composat per 10 individus cadascun dels quals té la mateixa funció de demanda individual pel bé “X”. Aquestes funcions són les següents: Grup A: a) P = 10 - qxd Grup B: Calcular la funció de demanda del mercat pel bé “X” i representar-la gràficament.
Grup A: P= 10-qxd 20 individus ...P= 10-qxd P-10= - qxd 20(-P+10)= qxd -20p+200=qxd Grup B: P= 10- (1/3)qxd 10 individus...P= 10- (1/3)qxd P-10= -(1/3) qxd (P-10) / (-1/3)=qxd qxd=30-3P qxd= 10(-3P+30) qxd= -30P+ 300 Preus Grup A: Qxd= 0 20P-200=0 p=200/20 P=10   P = 10 - (1/3) qxd 1   Preu Grup B: Qxd= 0 30p-300=0 P= 300/30 P=10 Dx Mercat= gxd= 200-20p+300-30p = 500-50p PREU qxd 500 0 250 10 P 0 10 5 5 250 500 D b) Suposeu que es produeix un increment de la renda de la mateixa quantia per a tots els individus de tal manera que la nova funció de demanda del mercat és: Dx mercat= qxd= 600 -50p Quina serà la disposició a pagar del individu “representatiu” a canvi de 100 unitats de producte segons l’anterior funció de demanda? 100= 600- 50P 50P+100= 600 50P= 500 P=10 El individu tindrà que pagar una disposició de 10 u.m.
  2   2. Suposeu que una cooperativa de criança de vedella actua en règim de monopoli a la comarca de la “Garrotxa”. La funció de demanda de vedella dels habitants d’aquesta comarca és: Qd vedella = 1610 + R –Pvedella –0,1 Ppa + Pporc Suposeu que es coneixen els següents valors: R = 100 (R = renda); Ppa = 100; Pporc = 500 a) Calculeu l’elasticitat- preu de la demanda de vedella quan el seu preu és de 1500 u.m. Com variaran els ingressos de la cooperativa si augmenta el preu de la vedella? Qd vedella =1610 + 100- Pvedella -10 + 500 = 2200-Pvedella Elasticitat-preu=? - Qdvedella=2200-1500=700 Epreu=-(1500/700)x-(1)=2,14 à >1 à Demanda elàstica Si la vedella augmenta de preu, els ingressos disminuiran i tindrem una demanda elàstica b) Suposeu que ara el preu de la vedella és de 1000 u.m. Com variaran els ingressos de la cooperativa si augmenta el preu de la vedella? Compareu la resposta amb la de l’anterior apartat.
Pvedella= 1000 u.m - Qvedella=1610+100-1000-10+500=1200 Epreu= -(1000/1200) (-1) = 0’8333 à <1 à Demanda inelàstica Si augmenta el preu de vedella augmentarà els beneficis.
En aquest cas augmenten perquè tenim una demanda inelàstica i, abans estàvem en una zona elàstica. Ara han baixat tant el preu de la vedella que una pujada dels preus casi no afectaria a la quantitat demandada ja que seguirà sent un preu baix.
c) Quin és el preu de la vedella per el qual es maximitzen els ingressos de la cooperativa? IT MÀXIM-Ep=1 Ep: (P/Q)x(dq/dp)= (P/Q)(-1)=1   3   Qvedella= 2200-Pvedella Pvedella/Qvedella= 1 Pvedella=Qvedella Pvedella/(2200-Pvedella)= 1 Pvedella=2200-Pvedella 2Pvedella= 2200 Pvedella=1100 P=1100 d) Si el preu de la vedella disminueix de 1500 a 1000 u.m., calculeu l’elasticitat- arc en aquest tram de la funció de demanda.
EpArc:((PA+PB)/2)/((QA+QB)/2)X(AQ/AP) PA: 1000 PB: 1500 Q1: 2200-1000 Q2: 2200-1500= 700 EpArc= (2500/2)/(1900/2)= 1250/950= 1’315 e) Calculeu l’ elasticitat- renda de la demanda de vedella (suposeu un preu de 1500 per la vedella).
Qrenda= 1620 + R -1500 -20+ 500 = 600+R R= 100 ; Q=700 Erenda=(dq/dr)x(r/q) = 1x(100/700)= 0’14 Bé de 1ra necessitat f) Calculeu l’elasticitat encreuada de la vedella amb relació al preu del porc i al preu del pa. Indiqueu quin tipus de bé és la vedella respecte a aquests béns (suposeu un preu de 1500 per la vedella).
Pa Qd=1620+10-1500 -0’2Ppa +500 Qd = 710-0.1 Ppa - Ppa =100 - Qd = 700 Ecreuada= 10/700 x 10= 0’14   4   Es un bon complementari perquè la elasticitat és negativa Porc Qd = 1620+100-1500 -10 + Pporc Qd=700+ Pporc Pporc = 500 i Qd =700 Ecreuada = 500/700x1 = 0’71 Es un bé substitutiu ja que l’elasticitat és positiva   5   ...