Dislipèmies part 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NCEP: NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM.
ATPIII: GUIA ADULT TREAMENT PANEL III.
DETECCIÓ I AVALUACIÓ. RECOMANACIÓ PER CRIBRATGE I DETECCIÓ.
1) AVALUACIÓ DEL PERFIL LIPÍDIC: a. Preferible fer un perfil lipídic global  colesterol total dejú, LDL, HDL, triglicèrids b. Segona opció: i. Colesterol no en dejú i colesterol HDL ii. Determinar perfil lipídic si CT > o igual a 200 mg/dL o HDL <40 mg/dL COLESTEROL LDL (mg/dL): El colesterol LDL és el principal factor a controlar en la prevenció arteriosclerosi.
COLESTEROL HDL (mg/dL): DISLIPÈMIES ESPECÍFIQUES: HIPERTRIGLICERIDÈMIA: HIPERTRIGLICERIDÈMIA (> o igual a 150 mg/dL): COLESTEROL NO HDL COM A DIANA (SECUNDÀRIA): Colesterol No-HDL = VLDL + LDL colesterol = (Colesterol Total – HDL colesterol)  VLDL colesterol: indicador de lipoproteïnes romanents aterogèniques   Colesterol non-HDL: és una diana terapèutica secundària quan els triglicèrids són > o igual a 200 mg/dL (esp.
200 – 499 mg/dL).
Objectiu Colesterol no – HDL: objectiu LDL – colesterol + 30 mg/dL 2. RECOMANACIÓ PER CRIBRATGE I DETECCIÓ: 1r) Detectar pacients amb “equivalents de risc de malaltia coronària”  En ells cal intensificar el control lipídic 2n) Identificar presència d’altres FRCV majors  En alguns casos cal intensificar el control lipídic 3r) Valorar la projecció del RCV a 10 anys d’acord amb equació de Framingham (o altres) 4rt) Identificar pacients amb síndrome metabòlica  Intensificar canvis en estil de vida EQUIVALENTS DE MALALTIA CORONÀRIA:   Risc d’event coronària igual al d’una persona que ja ha presentat malaltia coronària El risc de repetir un event coronari en una persona que ja l’ha presentat és del 20% a 10 anys Event coronària = infart de miocardi no fatal o fatal (mort d’origen coronari)    Altres formes de malaltia arterioscleròtica (malaltia arterial perifèrica, aneurisma aorta abdominal, malaltia coronària simptomàtica) Diabetis Tipus 2 (posat en dubte) Múltiple FRCV amb risc estimat de MC a 10 anys (>20%) FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR MAJORS QUE MODIFIQUEN ELS OBJECTIUS DE COLESTEROL LDL: - - Tabaquisme Hipertensió (TA > o igual a 140/90 mmHg o tractament amb hipotensors) Colesterol HDL baix (<40 mg/dL)  mort Història familiar de malaltia coronària precoç: o MC en home familiar de 1r grau < 55 anys o MC en dona familiar de 1r grau < 65 anys Edat (home > o igual a 45 anys; dona > o igual a 55 anys) Mort: colesterol HDL > o igual a 60 mg/dL compta com a FR “negatiu”; és a dir que la seva presència descompta 1 FR del recompte total.
Comptar factors de risc CV majors:   Per pacients amb múltiples (2+) FRCV o Calcular el risc estimat a 10 anys (Equació Framingham) Per pacients amb 0 o 1 FRCV o No cal fer el càlcul del risc estimat o La major part de pacient tenen RCV a 10 anys <10% EQUACIÓ DE FRAMINGHAM (O ALTRES):     Gènere Edat Colesterol total Colesterol HDL   TA sistòlica Rebre tractament per HTA Tot això influeix en el risc de MCV a 10 anys (risc elevat si superior a 10%).
ALTRES FR NO INCORPORATS A ALGORITME DE DECISIÓ TERAPÈUTICA: 1) Estil de vida: obesitat (IMC > o igual a 30), sedentarisme i dieta aterogènica 2) FR emergents: lipoproteïna (a), homocisteïna, factors protrombòtics, factors proinflamatoris, glucèmia basal alterada i arterosclerosi subclínica.
EL PROBLEMA DEL CÀLCUL PREDIT DE RISC:   Diferents estimadors: Framingham, Score, Regicor, UKPDS Problemes: o Només un 33% dels IAM es donen en persones d’alt risc o Això significa que el càlcul és imprecís OBJECTIUS DEL TRACTAMENT: La principal mesura de prevenció primària és la reducció del colesterol LDL.
Estratègia de salut pública:    Reduir la ingesta de greix saturat i colesterol Augment l’activitat física Control del pes Prevenció primària:   Prevenció a curt termini (menys o igual a 10 anys) Prevenció a llarg termini (més de 10 anys) Prevenció secundària: reducció mortalitat total, mortalitat coronària, events coronaris majors, procediments coronaris, ictus.
OBJECTIUS I MEDIS DE TRACTAMENT: TRACTAMENT PER BAIXAR LDL EN PACIENTS AMB MALALTIA CORONÀRIA O EQUIVALENTS DE MALALTIA CORONÀRIA:    Colesterol LDL: < 100 mg/dL: o Recomanar canvis en estil de vida o Valorar el tractament d’altres FR lipídics:  Triglicèrids elevats  Colesterol HDL baix o Considerar baixar LDL < 70 mg/dL després d’event coronari (prevenció secundària) Inici (o en tractament) LDL: 100 – 129 mg/dL: o Opcions Terapèutiques: o Tractament descens LDL:  Iniciar o intensificar canvis estil de vida  Iniciar o intensificar tractament farmacològic per reduir LDL o Tractament de síndrome metabòlica:  Emfatitzar pèrdua de pes i augment de l’activitat física o Tractament per altres alteracions lipídiques:  Triglicèrids elevats o HDL baix  Fibrats Colesterol LDL inicial: > o igual a 130 mg/dL: o Intensificar canvi en estil de vida o Optimitzar el control d’altres factors de risc o Valorar iniciar el tractament farmacològic al mateix temps que els canvis en l’estil de vida TRACTAMENT PER BAIXAR LDL EN PACIENTS AMB MÚLTIPLES (2+) FACTORS DE RISC PERÒ RCV ESTIMAT A 10 ANYS (< o igual a 20%):   Risc estimat a 10 anys: 10 – 20%: o Objectiu LDL < 130 mg/dL o Iniciar canvis en estil de vida si LDL és igual o major a 130 mg/dL o Valorar tractament farmacològic si LDL – C és més gran o igual a 130 mg/dL als 3 mesos d’iniciats els canvis en l’estil de vida Risc estimat a 10 anys <10%: o Objectiu LDL < 130 mg/dL o Iniciar canvis en estil de vida si LDL és igual o major a 130 mg/dL o Valorar tractament farmacològic si LDL – C és més gran o igual a 130 mg/dL als 3 mesos d’iniciats els canvis en l’estil de vida TRACTAMENT PER BAIXAR LDL EN PACIENTS AMB 0 A 1 FACTORS DE RISC:     Objectiu colesterol LDL: < 160 mg/dL Inciiar canvis en estil de vida si LDL-C és més gran o igual a 160 mg/dL Si LDL – C és més gran o igual a 190 mg/dL als 3 mesos d’iniciats el canvi en estil de vida, valorar tractament farmacològic Si LDL – C és 160 – 189 mg/dL als 3 mesos d’iniciats el canvi en estil de vida, tractament farmacològic opcional o Especialment si hi ha FRCV emergents acompanyant CANVIS EN ESTIL DE VIDA: Principals característiques:     Reduir ingesta de nutrients que augmenten colesterol o Greixos saturats <7% de les calories totals o Colesterol <200 mg per dia Opcions dietètiques per reduir colesterol o Estanols/esterols vegetals (2g per dia) o Fibra soluble (10 – 25g per dia) Reducció de pes Augment de l’activitat física COMPOSICIÓ NUTRICIONAL DE LA DIETA: EVOLUCIÓ ESGRAONADA DELS CANVIS EN EV: REDUCCCIÓ LDL ESPERABLE AMB DIETA: 178 dones / 231 homes.
Grassa dieta 25%; grassa saturada  7,5%   Reducció LDL: o Sols colesterol alt  de 7,6 a 8,8% Reducció LDL: o Hiperlipidèmia combinada  8,1% PLANT ESTEROLS/ESTANOLS VEGETALS: EFICÀCIA EN EL DESCENS DE LDLc      Dosi màxima  2g/d Resultats meta-anàlisi: LDL – C baixant sobre 9 – 13% Baixa més en l’envelliment: o Additiu a la teràpia estatina o Utilitzat en varis grups de població Ben tolerats Pot disminuir LDL – C ajustat en carotenoides Els esterols/estanols vegetals són eficaços en el descens de LDLc.
- Dieta occidental: 150 – 400 mg/d esterols vegetals Dieta vegetariana: 300 – 500 mg/d esterols vegetals TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: REDUCCIÓ COLESTEROL LDL: - Inhibidors HMG CoA Reductasa (estatines) Inhibició absorció colesterol o Ezetimibe o Segrestadors de sals biliars (resines) INHIBIDORS HMG CoA REDUCTASA (ESTATINES):     Redueix LDL – C 18 – 55% & TG 7 – 30% Augmenta HDL – C 5 – 15% Principals efectes secundaris: o Miopatia o Augment enzims hepàtics Contraindicacions: o Absoluta: malaltia hepàtica o Relativa: combinació amb alguns fàrmacs MECANISME ACCIÓ ESTATINES: TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: EFICÀCIA RELATIVA PER TG DE DIVERSES ESTATINES: TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: EFECTES TERAPÈUTICS DEMOSTRATS D’ESTATINES:      Redueixen els events coronaris majors Redueix la mortalitat per malaltia coronària Redueix la necessitat de procediments coronaris (PTCA/CABG) Redueix ictus Redueix la mortalitat global MECANISME ACCIÓ EZETIMIBE: MECANISME ACCIÓ RESINES BILIARS: MECANISME ACCIÓ INHIBICIÓ ABSORCIÓ: EZETIMIBE: EFICÀCIA (“10 + 10 = 80”) TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: SEGRESTADORS DE SALS BILIARS:    Efectes principals: o Redueix LDL – C 15 – 30% o Augmenta HDL – C 3 – 5% o Pot augmentar TG Efectes secundaris: o Problemes GI / estrenyiment o Disminueix l’absorció d’altres fàrmacs Contraindicacions: o Disbetalipoproteinemia o Augment de triglicèrids (especialment si >400 mg/dL) SEGRESTADORS D’ÀCIDS BILIARS: Efectes terapèutics demostrats:   Redueixen els events coronaris majors Redueixen la mortalitat global TRACTAMENT HIPERTRIGLICERIDÈMIA: Hipertrigliceridèmia (> o igual a 150 mg/dL) COLESTEROL NO – HDL: DIANA SECUNDÀRIA:    La diana terapèutica primària: LDL colesterol Aconseguir l’objectiu LDL abans de tractar el no – HDL Estratègies terapèutiques per colesterol no – HDL elevat: o o o Intensificar els canvis en estil de vida Intensificar el ttx farmacològic per baixar LDL Fibrats per baixar VLDL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC.
FIBRATS:    Accions principals: o Baixa LDL – C 5 – 20% (si TG normals) o Pot augmentar LDL – C (si TG elevats) o Baixa TG 20 – 50% o Augmenta HDL – C 10 – 20% Efectes adversos: dispèpsia, litiasi biliar, miopatia Contraindicacions: malaltia hepàtica o renal severa FIBRATS: FIBRATS. EFECTES TERAPÈUTICS DEMOSTRATS:   Redueix la progressió de les lesions coronàries Redueix els events coronaris majors DISLIPÈMIES ESPECÍFIQUES. HIPERTRIGLICERIDÈMIA (> o igual 150 mg/dL) Tractament de triglicèrids molt elevats (> o igual a 500 mg/dL):      Objectiu del tractament: prevenir la pancreatitis aguda Dietes molt baixes en greix (< o igual a 15% of calòric intake) Reduir ingesta alcohol Generalment caldran fàrmacs per baixar triglicèrids (fibrats) Baixar triglicèrids abans que baixar LDL TRACTAMENT HDL BAIX: Tractament colesterol HDL baix:     LDL colesterol segueix essent la diana primària Pèrdua de pes i augment activitat física (sobretot si hi ha síndrome metabòlica) Colesterol no – HDL és una diana segona de tractament (si triglicèrids > o igual a 200 mg/dL) Considera fibrats (en pacients amb MC o equivalent) ...