Tema 5 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Apunts Tema 5: Les Existències Introducció A l'hora de comptabilitzar els fets relatius a les existències, disposem de dues formes de fer-ho: • Inventari Permanent: L'objectiu d'aquest mètode és que el compte d'existències reflecteixi en tot moment el valor total de les mateixes. És a dir, si el valor de les existències és de 2 milions; al compte existències hi ha d'haver un saldo de 2 milions.
Per aconseguir això, cada cop que es produeix una entrada -compra- o sortida -venda-, cal realitzar un assentament comprable, o sigui, cal comptabilitzarho.
• Inventari Periòdic: En aquest mètode la partida d'existències tan sols reflexa el valor total de les existències al inici i al final de cada exercici comptable. Per tant, els moviments o variacions de les existències al llarg no es comptabilitzen.
En conseqüència, al final de l'exercici comptable hem d'ajustar el saldo del compte d'existències. Per exemple, si al principi teníem 500 d'existències i al final en disposem de 1500, hem d'ajustar el compte per mostrar aquesta diferència.
L'Inventari Permanent: Compres i Vendes Com hem dit, en aquest mètode el saldo d'existències ha de ser igual al valor de les existències. Per tant, registrarem les entrades -compres- i sortides -vendes- al preu d'adquisició.
L'explicació per les compres és òbvia: com volem que el saldo reflecteixi el valor de les mercaderies, les mercaderies que comprem les valorem al preu que hem pagat per elles 1.
No obstant, per les vendes pot ser lleugerament més complicat d'entendre. En el cas que venguem una cosa i la registrem a preu de venda, el saldo de la partida d'existències NO reflectiria el seu valor actual.
Per exemple, si venem per 100 una mercaderia que hem comprat per 80; i anotem una sortida per 100 és com si estiguéssim comptabilitzant que hem venut existències que ens havien costat 100. Això és així perquè quan les existències que comprem les valorem al preu que ens ha costat.
Explicat això, la partida d'existències tindrà l'aspecte següent: D Existències H ↑ Actiu (Entrades) ↓ Actiu (Sortides) - Compres.
- Vendes - Devolucions de - Devolucions de Vendes Compres Així doncs, en el cas d'una compra o una entrada realitzaríem un assentament com aquest: Import Deure (Data) Haver Import x€ Existències (A preu d'adquisició) a Caixa, Bancs, Proveïdors...
x€ Al deure, fem un càrrec a existències ja que hem fet una compra i, per tant, tenim més existències que abans -ha augmentat l'actiu-. Com a contrapartida, tenim un nou deute o hem hagut d'usar actius per pagar-les.
1 Cal recordar que el preu d'adquisició no només inclou el preu sinó totes les altres despeses necessàries per tenir el producte. Transport, duanes...
En el cas d'una venda o sortida: Import Deure (Data) Haver Import x€ Caixa, Bancs, Clients...
a Vendes (A preu de venda) x€ y€ Cost de la Venda (A preu d'adquisició) a Existències (A preu d'adquisició) y€ En el primer assentament, anotem al deure l'increment d'actiu produït per la venda i, d'altra banda, a l'haver tenim vendes que fa és un ingrés i fa pujar el net patrimonial. En el segon assentament, abonem una sortida de les mercaderies que havíem venut i usem el compte cost de la venda, que actua com una despesa, per fer-ho.
L'Inventari Permanent: Devolucions Si retornem mercaderies, en altres paraules, realitzem una devolució de compres, hi ha menys existències al magatzem i, per tant, hi ha una sortida de materials. Així doncs, hem de fer un abonament al compte d'existències per tal de registrar la nova situació: Import Deure (Data) Haver Import x€ Caixa, Bancs, Proveïdors...
a Existències (A preu d'adquisició) x€ L'explicació de l'assentament anterior és senzilla: si tornem x€ de mercaderies, en tindrem x€ menys al magatzem i, en conseqüència, hem de registrar una sortida per aquest valor. Com a contrapartida, haurem de pagar menys als proveïdors -si els hi devíem diners- o cobrarem l'import -si ja havíem pagat-.
Al seu torn, si ens retornen mercaderies, en altres paraules, hi ha devolució de vendes, hi ha més existències al magatzem i, per tant, hi ha una entrada de materials.
Per tant, hem de registrar la nova situació: Import Deure (Data) Haver Import x€ Devolució de Vendes (A preu de venda) a Caixa, Bancs, Proveïdors..
x€ y€ Existències (A preu d'adquisició) a Cost de la Venda (A preu d'adquisició) y€ En el primer assentament, fem un càrrec al compte de devolució de vendes amb la finalitat de reflectir la nova situació. NO anul·lem la venda que teníem abans ja que seria incorrecte: la venda s'ha produït, simplement ens han retornat mercaderies per un motiu concret. Cal dir que el compte de devolució de vendes és una despesa. O sigui, el compte de devolució de vendes serveix per equilibrar o reajustar la partida de vendes. Per últim, tornem al client l'import, ja sigui en efectiu o rebaixant-li el seu deute.
En el segon assentament, registrem l'entrada de mercaderies i anul·lem el cost de la venda, és a dir, reflectim que no hem consumit les existències perquè no han estat venudes.
L'Inventari Periòdic: Compres i Vendes En aquest mètode no toquem el compte d'existències fins al final de l'exercici comptable en què ajustem el saldo. Per tant, les compres no es reflecteixen com a entrades d'existències sinó com a compres. Aleshores: Import Deure (Data) Haver Import x€ Compres (A preu d'adquisició) a Caixa, Bancs, Proveïdors...
x€ Simplement registrem les compres com una despesa i les paguem o les deixem a deure, sense tocar el compte d'existències.
En el cas de les vendes passa quelcom semblant: Import Deure (Data) x€ Caixa, Bancs, Clients...
a Haver Import Vendes (A preu de venda) x€ Simplement registrem les vendes com un ingrés i les cobrem o les deixem a deure, sense tocar el compte d'existències.
Per últim, al final de l'exercici hem d'ajustar el saldo del compte d'existències: Import Deure (Data) Haver Import x€ Variació d'Existències (Valor Existències Inicials) a Existències (Valor Existències Inicials) x€ y€ Existències (Valor Existències Finals) a Variació d'Existències (Valor Existències finals) y€ Primer deixem a saldo zero el compte d'existències i després realitzem una entrada amb el valor de les existències al final de l'exercici. Per fer això, utilitzem la partida variació d'existències, que actua com a despesa o ingrés segons el cas -si té saldo creditor és un ingrés, si el té deutor és una despesa-.
L'Inventari Periòdic: Devolucions Com en el cas de l'inventari permanent, si retornem mercaderies no anul·lem la compra perquè seria incorrecte. En comptes d'això, usem la partida de devolució de compres per corregir: Import Deure (Data) Haver Import x€ Caixa, Bancs, Proveïdors...
a Devoluciçó de Compres (A preu d'adquisició) I en el cas de les vendes fem quelcom semblant: Import Deure (Data) x€ Devolució de Vendes (A preu de venda) a x€ Haver Import Caixa, Bancs, Clients...
x€ Descomptes i Devolucions Existeixen tres tipus de descomptes: • Descomptes per Volum (Rappel): Et fan -o fas- un descompte per comprar -o que et comprin- certa quantitat. És un compte corrector que actua de manera inversa a les compres i les vendes.
Dit d'un altre forma, el rappel sobre compres és un ingrés i el rappel sobre vendes una despesa. Els seus assentaments serien: Import Deure (Data) Haver Import • x€ Rappel sobre Vendes a Caixa, Bancs, Clients...
x€ x€ Caixa, Bancs, Proveïdors...
a Rappel sobre Compres x€ Descomptes per Pagament Immediat (Prontopago): Si pagues ràpid et fan un descompte. És molt similar a l'anterior.
Import Deure (Data) Haver Import x€ P.I. sobre Vendes a Caixa, Bancs, Clients...
x€ x€ • Caixa, Bancs, Proveïdors...
a P.I.sobre Compres x€ Descomptes Comercials (Altres): Són tots els altres descomptes que, com no tenen compte propi, simplement els descompten directament del que paguem o ens paguen.
El Cost de la Venda Per últim, cal definir el concepte de Marge Brut, que NO és el benefici de l'empresa sinó els euros que guanya per la venda de mercaderies en comparació amb el seu cost d'adquisició. O sigui: Marge Brut = Vendes Netes – Cost de la Venda Net on: Vendes Netes = Vendes – Rappels s/v -Descomptes P.I. - Descomptes Comercials – Devolucions de Vendes Cost Venda Net = Compres Netes + Existències Inicials - Existències Finals Compres Netes = Compres – Rappels s/c -Descomptes P.I. - Descomptes Comercials – Devolucions de Compres ...