Economía i empresa (2011)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería en Organización Industrial - 1º curso
Asignatura Empresa
Año del apunte 2011
Páginas 6
Fecha de subida 29/11/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Bloc 1: Economia i empresa 1.1 concepte d’Empresa Una empresa és una organització econòmica, financera, social i jurídica composta per clients, productes i/o serveis i direcció, que combina informació, personal, equipament i primeres matèries per transformar-los en productes i/o serveis, informació i diners, mitjançant decisions, direcció, planificació, organització, informació i control.
INPUTS OUTPUTS Informació Diner Treball Productes i/o serveis Tecnologia Procés de Transformació Energia (Producció de béns/serveis) Informació Diner Clients i /o usuaris Equips Primeres matèries i auxiliars Clients/usuaris RETROALIMENTACIÓ El que surt d’una empresa per entrar En una altre.
EX: outputs: empresa de totxos Input: empresa de construcció Combinació de factors de producció -factors elementals: treball, equip, matèries primes...
-Factors dispositius: altres. Faciliten el disposar del procés evolutiu de l’empresa.
Valoració econòmica -circuit real de béns: moviment físic (Ex: producte) -circuit Financer: moviment fictici (Ex: capital, diner..) Aquests dos circuits és relacionen amb la productivitat, la economicitat i la Rendibilitat.
Productivitat  Relació entre el producte obtingut i els factors de producció utilitzats.
Ex: material. Nº de producte per kg de taronges Ex: Treball. Nº de productes per nº d’hores de treball Economicitat  valoració econòmica de l’empresa. Relació entre el producte resultant i els costos de producció necessaris.
Per saber com va l’empresa aplicarem: Resultat Despeses Rendibilitat Relació entre ingressos / despeses = (resultat monetari) i el capital que exigeix aquesta activitat.
Personal Compres producció Pagaments 1.2 Magatzems Ventes Cobraments Classificació d’Empreses Activitat desenvolupada: - Sector primari totes aquelles empreses que obtenen recursos de la naturalesa. Ex: pesca, agruicultura, ramaderia, mineria...
- sector secundari aquella activitat econòmica que transforma una materia prima. Ex: construcció - Sector terciari empreses que ofereixen serveis. Ex: agencia de viatges.
Forma jurídica: - Empresa individual (autònom) no hi ha diferència jurídica entre la persona i la empresa. La persona física te responsabilitat il·limitada.
- Empresa societària la responsabilitat dels propietaris de la empresa és limitada. Responen als actes amb els patrimonis de la empresa. Ex: compro 17000 Kg de taronges i no venc res, doncs tornaré al venedor de taronges el que havíem acordat amb els diners de l’empresa.
Dimensió: - Petita (PIME) 50 treballadors - Mitjana Empresa 50 – 250 treballadors - Gran empresa + 250 treballadors Àmbit d’actuació: (es refereix al lloc ón l’empresa té relacions comercials (tant ventes com compres) - local - Regional/autonòmica Ex: trens (TMB) - Nacional - Multinacional Titularitat Capital (els propietaris són els mateixos que treballen ) - Privada quan els propietaris són persones privades - Pública Els socis són íntegrament d’entitats públiques - Mixta - Social (cooperatives) 1.4 Economia empresarial Objectius:  Concepció clàssica: maximització de benefici.
Limitacions: - benefici = concepte comptable. Ratis Bº/A.
- Maximitzar Bº v.s Risc …  Concepció actual: Teoria de l’organització Resultat de un procés d’ajust entre els grups participants de l’empresa amb els seus propis objectius particulars.
Objectiu unificador Empresa= Cadena econòmica integrada per un conjunt de operacions que engloben des del disseny del producte fins la venda, orientades a la creació de valor.
VALOR És la quantitat que els compradors estan disposats a pagar pel que una empresa els proporciona. V=F/C *on F= funcions i c= costos Per crear valor ho podem fer de 5 maneres diferents.
Els objectius de l’empresa son maximitzar el seu valor per als agents interns i externs, és a dir, maximitzar la riquesa conjunta de tots els que posseeixen un dret sobre els actius i fluxos de caixa generats per la explotació de l’empresa.
Estratègia empresarial: ESTABLIR OBJECTIUS I DEFINIR PLANS ASSIGNAR RECURSOS PER LA SEVA EXECUCIÓ RECOLZAR L’ESTRATÈGIA DE L’ORGANITZACIÓ ESTRATÈGIA EMPRESERIAL Estratègies alineades per funcionar bé.
ESTRATÈGIA DE ESTRATÈGIA ESTRATÈGIA ESTRATÈGIA DE REC. HUMANS.
DE FINANCES D’OPERACIONS MÀRQUETING ESTRATÈGIA DE L&D PRIORITATS COMPETITIVES Estratègia empresarial: objectius que l’empresa vol assolir d’acord amb la seva visió de futur i responent a les prioritats competitives, i les vies que ha de seguir per arribar aquests objectius des de la situació actual, (=missió).
Estratègia d’operacions: Estratègia funcions. Planteja i desenvolupa objectius per a l’àrea d’operacions, que han de donar suport a l’estratègia empresarial i ser coherents amb els d’altres àrees funcionals.
1.5 OFERTA I DEMANDA Demanda: capacitat i desig de comprar quantitats de béns/serveis a diferents preus en un període determinat de temps.
Llei de la demanda: els consumidors estan disposats a comprar més en la mesura que el preu sigui més baix.
Corba de la demanda: corba d’intencions que representa quantitats màximes que els consumidors estan disposats a comprar per cada un dels preus.
Oferta: capacitat i desig de vendre quantitats d’un bé/servei a diferents preus en un determinat període de temps.
Llei de l’oferta: venedors estan disposats a vendre més en la mesura que el preu es superior.
Corba de l’oferta: corba d’intencions que representa les quantitats màximes que les empreses estan disposades a vendre a cada un dels preus.
Equilibri Un mercat està en equilibri quan els desitjos tant dels consumidors com dels productors es poden complir.
El preu del mercat és l’equilibri on l’oferta i la demanda coincideixen.
Desequilibri   Preu inferior al d’equilibri: excés de demanda Preu superior al d’equilibri: excés d’oferta Si preu < Preu d’equilibri, per arribar a l’equilibri hi haurà gent que estarà disposada a pagar més i el preu pujarà fins el Pe.
Si preu > Preu d’equilibri, per arribar al Pe, els preus dels productes baixaran ja que no es vendran a cost elevat.
La llei de l’oferta i la demanda es regulen. s’autoregula Punts forts del mercat Equilibri punt en que consumidors i venedors estan satisfets.
Estabilitat variacions en el preu acaben repercutint en excessos d’oferta o demanda que provoquen que es tendeixi a l’equilibri.
Dinàmica qualsevol variació en les preferències o renda dels consumidors o be en la tecnologia i recursos utilitzats per l’empresa, donarà lloc a noves corbes d’oferta i demanda, que també tindran un nou preu d’equilibri.
Autonomia no és necessari un control global del mecanisme, l’egoisme individual de consumidors i empreses actua com força que tendeix a l’equilibri.
Eficiència l’equilibri és la situació òptima, tothom està satisfet.
Punts febles del mercat Monopolis/oligopolis en el mercat només opera una empresa, habitualment, aquesta imposa un preu superior.
Renda baixa no arriben a un mínim de consum vital. Ex: Àfrica. No usen mercat.
Béns públics mecanisme de mercat no genera una demanda suficient. “es posa a un preu molt baix perquè la renda mitja (majoria societat) pugui pagar-ho i hi hagi un ben estar general de la societat.
Efectes externs Miopia producció d’un bé genera altres costos per altres empreses/ind.
tenir en compte què passarà en un futur. Només es dona valor al present ...