Tema 2 : Aspectes étics (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicologia Clínica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema  2.  Aspectes  étics   • • • • • Comprensio  de  la  demanda  i  possibilitats  datendre-­‐la.  Una  primera  valoració  que   fem   com   a   psicolgegs   en   el   momento   de   rebre   una   demanda,   la   primera   questio   que  ens  hem  de  plantejar  es:  hem  entes  la  demanda?  Hem  entes  el  que  la  persona   vol   de   nosaltres?   Estic   segur   que   aquestes   demandes   tenen   una   arrel   psicológica   o   és   més   una   arrel   mèdica?   Puc   atendre’l?   Sempre   que   apareixin   simptomes   de   carácter,  caire  psicofisiologic,  hem  de  derivar  abans  de  que  comencem  a  fer  res  per   una   consulta   medica.   També   ens   podem   trovar   amb   demandes   complicades:   situacions   de   divorci,   custodia   dels   fills,   es   un   terreny   molt   relliscos.   La   principal   causa   de   demanda   a   psicolegs   té   a   veure   amb   psicolegs   mal   formats   que   s’atreveixen  a  fer  un  informe  psicologic  d’un  dels  membres  de  la  parella,  en  temes   de   custodia   dels   fills,   membre   dels   quals   no   han   vist.   Fins   i   tot   en   casos   de   maltractament,   una   dona   en   casa   d’acollida   on   molt   probablement   aquella   dona   es   una  dona  maltractada,  si  tu  fas  un  informe  no  poses  el  nom  de  la  senyora  ha  sigut   maltractada   per…   La   sr.   Tal   refereix   haver   sufert   maltracte.   Sempre   es   la   referencia,  l’explicació  que  et  dona  el  pacient.   Relació   profesional.   Tenir   un   espai   profesional   per     atendre   el   pacient.   Aquesta   relacio   ha   d’estar   clarament   definida   com   a   profesional,   per   exemple,   res   de   parients.   Dintre   d’aquesta   relacio   profesional,   que   ja   d’entrada   esta   marcada   per   aquest  espai  profesional  (  encuadre,  horari,  lloc,  despatx),  li  has  d’informar  sobre   els  temes  economics,  de  vegades  no  esta  malament    si  es  una  consulta  privada,  que   a   l’hora   de   que   el   pacient   demani   hora   ja   sapiga   l’import   de   la   sessió.   Dins   d’aquesta  relació  profesional  tambe  cada  vegada  es  mes  important  el  consentiment   profesional   (   com   al   metge   o   al   dentista),   en   psicología   ,   especialmente   en   psicología   clínica   esta   cada   cop   més   inculcat.   Presentació   com   a   profesional   primerament.   Manera   de   vestir,   bata   blanca   o   no,   segons   d’on   treballis   o   de   les   condicions  i  del  public.   Fonamentació.   Un   altre   motiu   d’importants   conflictes.   Tota   opinio   i   recomanació,   especialmente  si  es  fa  de  forma  escrita,  ha  d’estar  fonamentada  amb  dades  i  amb   tecniques   d’avaluació   que   justifiquin   aquella   opinió   o   aquella   recomanació.   Només   s’admetran  opinions  i  valoracions  sobre  persones  que  hagin  estat  avaluades.  Aixo   es  totalment  cert  en  psicología  e  informes  juridics.  Sobretot  si  tractem  amb  temes   juridics  hem  de  tenir  la  fonamentacio  sobre  les  tecniques  mes  fortes  que  poguem,   sobretot  si  veus  que  pots  intervenir  en  el  judici   Privacitat.  La  confidencialitat  avegades  te  limits  (  temes  de  terrorismo,  drogues).  A   vegades   si   et   deriven   el   pacient   d’altres   institucions,   has   d’establir   primerament   les  condicions  de  la  confidencialitat,  has  d’aclarir  al  pacient  fins  a  on  pot  explicar,   en  alguns  casos  donats.   Etiquetatge  i  restricció  de  llibertat.    Ús  d’etiquetes  psicopatologiques  de  diagnostic,   l’etiqueta.  Avantatges  i  desavantatges  de  l’etiquetatge  psicopatològic:   o Avantatges:   § Efecte  tranquilitzador  de  saber  el  que  et  passa   § Facilitat  per  comunicarse  amb  altres  professionals   o Desavantatges:   § Hi   ha   persones   que   justifiquen   la   seva   conducta   per   el   seu   etiquetatge.   § Estigma  social   Sempre  el  nostre  criteri  hauria  de  ser  el  be  del  pacient.  Encara  que  poques  vegades   els   pacients   et   pregunten   que   es   el   que   els   hi   passa.   Si   hem   fet   una   bona   evaluació,   li  espliques  al  pacient  al  llarg  de  la  seva  evolució  el  que  li  esta  passant,  li  dones  tota   la  argumentacio  per  comprendre  el  que  li  passa,  si  aixo  ho  fas  bé  l’etiqueta  es  una   explicació  de  inferior  rang  del  que  li  passa.   • •   Competencia   en   la   utilitzacio   dels   instruments   d’avaluacio   i   en   la   comunicacio   dels   resultats.   Devolució.  Fer  una  devolució  adequada.  El  pacient  ha  de  tenir  un  retorn  tant  sigui   verbal  o  escrit.  Excepte  en  aquelles  institucions  d’on  no  es  requereix,  ex.  Selección   de   personal,   presó.   En   l’ambit   clinic   general   sempre   hem   d’acabar   amb   una   devolució.   ...