1. Activitats generalitats (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química Analítica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 135
Subido por

Vista previa del texto

Breca 1. Un àcid sulfúric comercial que ve retolat a l’etiqueta amb “H2SO4 98,5 % (m/m)” té una concentració18 M.
a) Quants mililitres de reactiu han de diluir-se a 1,00 L per obtenir H2SO4 1,00 M? b) Calculeu la densitat de l’àcid sulfúric comercial.
R: a) 55,6 ml; b) 1,79 g ml-1 2. Una dissolució conté 2,50 mg de MgCl2 · 2H2O en 250 ml d’aigua,. Calculeu la concentració de magnesi: a) % MgCl2 (m/v) b) Molaridad Mg c) pMg R: a) 0,001% ; b) 7,6 · 10-5 M; c) 4,12 3.
L’aigua es considera dura quan conté més de 100 µg ml-1 de carbonat de calci.
a) Quants mg de calci i quants de carbonat hi ha en 500 ml d’una dissolució que conté 100 µg ml -1 de carbonat de calci? b) Quina és la molaritat de la dissolució? R: a) 20 mg de Ca2+, 30 mg de CO32-; b) 10-3 M 4.
L’ió dicromat pot actuar en dissolucions aquoses com a oxidant segons la següent reacció: Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- ® 2 Cr3+ + 7 H2O Si 100 ml de dissolució contenen 3,0 mg de dicromat de potassi.
a) Quina es la molaritat de la dissolució de dicromat? b) Quin és el contingut en µg ml-1 de crom? R: a) 1,02·10-4 M; b) 10,6 µg ml-1 5. Per preparar una dissolució patró d’ió ferro (III) de 100,0 mg l -1 s’ha de mesurar un volum V d'una dissolució més concentrada (1,000 g l-1) i fer la dilució corresponent. Indiqueu quin material cal emprar A B a A de 25 ml i C de 250 ml d) B de 25 ml i C de 250 ml R: a) C b) B de 25 ml i D de 250ml e) A de 10 ml i D de 100 ml D c) A de 10 ml i C de 250 ml Breca 6.
Volem preparar 250 ml de dissolució de clorur de potassi de concentració 8,0 mg potassi /l .
a) Calculeu el pes de clorur de potassi que caldria pesar b) La quantitat anterior és molt petita. Per això es decideix pesar una quantitat superior, dissoldre-la en 250,0 ml d’aigua, agafar 5,0 ml d’aquesta dissolució i diluir-la fins a 250,0 ml. Calculeu la quantitat de clorur de potassi que caldria pesar en aquest cas R: a) 3,82 mg b) 191 mg 7.
Dissolem una certa quantitat de carbonat de sodi en 100,0 ml d’aigua. Amb una pipeta, agafem 20,0 ml d’aquesta dissolució, els posem a un matràs aforat de 250,0 ml i hi afegim aigua fins a completar el volum.
Si la concentració de carbonat de sodi d’aquesta dissolució és 0,0157 M, calculeu la concentració de la dissolució inicial i el pes de carbonat de sodi emprat per preparar-la.
R: 0,196 M; 2,080g 8.
S’ha proposat un mètode nou per a determinar el contingut d'àcid acetilsalicílic en comprimits analgèsics.
S’han analitzat mostres d’un mateix lot de comprimits amb un contingut de 300 mg d'àcid acetilsalicílic pel mètode proposat en diferents laboratoris, i els resultats obtinguts són els següents (en mg/comprimit): Laboratori A B C D Contingut d’àcid acetilsalicílic per comprimit (mg) 302 295 301 299 305 306 300 282 320 297 305 302 282 285 280 278 280 288 302 330 352 325 318 340 a) Calculeu la mitjana, la desviació estàndard relativa i l’error relatiu per a cada sèrie de resultats.
b) Discutiu els resultats obtinguts pels diferents laboratoris en termes d’exactitud i precisió.
R: a) A: 301, 1,3%, 0,43 %; B: 301, 4,0%, 0,33%; C: 282, 1,3%, -6,0%; D: 328, 5,2%, 9,3% 9.
Dos analistes han determinat el contingut de colesterol en una mateixa mostra de plasma i han obtingut els resultats següents: Analista Contingut de colesterol (g·L-1) A 1,85 - 2,35 - 2,25 - 1,97 - 1,73 - 2,15 B 1,23 - 1,25 - 1,27 - 1,20 - 1,27 - 1,28 a) Calculeu la mitjana i la desviació estàndard relativa (en %,) per a cada analista.
b) Si el contingut de colesterol en la mostra és de 2,0 g·L-1, calculeu l’error relatiu de cada analista.
Creieu que les mesures dels dos analistes són igual de precises i exactes.? c) Quin tipus d’errors poden haver comès cadascun dels analistes? R: a) A: 2,05, 11,7%; B: 1,25, 2,4% ; b) A: 2,5%; B: 37,5%. c) A té molt error aleatori, B ha comès un error sistemàtic Breca Breca ...

Tags: