Apunts complets psicologia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Educación Primaria - 1º curso
Asignatura Psicologia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 13/02/2015
Descargas 10
Subido por

Descripción

Apuntes completos asignatura de Piscologia de 1ro de educación primària a Blanquerna

Vista previa del texto

Psicologia​ : estudi científic de la ment, de la conducta i dels processos mentals  Ment: capacitat de crear pensaments (conscients i inconscients)  4 característiques:  ● Experimental  ● Sistemàtica  ● Teòrica  ● Multidisciplinar    Conscepcions​ :  ● Objectivisme (estímul, resposta) el coneixement humà és una representació directa de  la realitat. Ens deixa com a agents passius  ● Constructivisme (experiència): el coneixement es fa a partir d’una construcció que fa  la ment a partir de l’experiència. Cada nou coneixement obliga a reinterpretar l’anterior    Branques​ :  ● P. bàsica: estudia l’estructura profunda de la menr a partir de mètodes científics. P. de  l’aprenentatge: estudia les lleis generals de l’aprenentatge, la creació d’esquemes i  marcs mentals i les estrategies per ampliar o ordenar allò aprés.  ● P. aplicada: estudia els processos psicologics en àmbits concrets. P. educativa:  estudia la millora en l’aprenentatge i orientació escolar    Coneixement  ● Racionalistes (herència): Descartes dualisme ment i cos; Leibniz noció d’inconscient  ● Empiristes (sentits): naixem amb una tabula rassa al cap. Locke única font de  coneixement és l’observació; Hume rebutja la noció d’ànima pq no pot ser percebuda  pels sentits  Treballen junts per tal de veure com s’interrelacionen la disposició genètica i l’ambient     Psicologia científica: ​ WUNDT​  és el pare de la psicologia actuals.  ● Elabora paradigma per a la psicologia “Principios de psicologia fisiológica”  ● Dona nom: psicologia general experimental  ● Objecte d’estudi: consciència  ● Procediments metodològics: mètode d’introspecció general  ● Problemes a investigar: sensació, atenció, memòria,...  ● Infraestructures institucionals: universitats, aules,...  ● Òrgans de comunicació: revistes, manuals,...    Primer passos a ​ Gran Bretanya​ : contribucions de la biologia, Darwin: revolució científica en  la concepció de l’home: espècies animals són variables i existeix un pas entre l’home i els  altres animals    Primers passos a ​ Rússia  ­ Paulov: condicionament de l’aprenentatge  ­ Vygostsky: va descobrir la zona de desenvolupament proper i va donar importància al  llenguatge. (Co)pare del constructivisme    Primers passos a ​ USA​ : William James desenvolupar la psicologia funcionalista: estudiar els  processos mentals (motivació, percepció, aprenentatge,...). Va investigar les activitats  mentals relatives a l’adquisició o organització. Les seves teories estaven basades en  preguntar­se PER QUÈ la consciencia? PER QUÈ els processos mentals?    Model naturalista o ecològic: Bronfenbrenner  ● no és possible entendre el sesenvolupament d’una persona sinse entendre la relació  entre les característiques del subjecte i el seu context de desenvolupament.  ● Situa al nen al centre dels contextos que l’envolten  ● desenvolupament dels infants té lloc en sistemes ecològics:  ○ Microsistema (família)  ○ Mesosistema (amics i escola)  ○ Exosistema (feina dels pares)  ○ Macrosistema (valors)  Cada vegada que el nen entra a un nou sistema, assumeix un nou roll, és  recomenable que el faci acompanyat i amb períodes d’adaptació     Model sistèmic: Bronfenbrenner  ● el seu desenvolupament va lligat a l’evolució de la teràpia familiar  ● la família és un sistema en el qual  ○ Els membres funcionen per interrelació  ○ Cada grup té característiques pròpies  ○ La conducta de l’individu està influenciada per la relació entre els individus de  la família  ○ La creació d’aliances pot provocar disfuncions familiars  ● Va proposar un model ​ ECOCULTURAL​  (teoria de les relacions entre els sitemes).   ○ Un microsistema ho és si:  ■ Fa possible que el nen observi patrons d’activitat  ■ Fa possible que l’infant pugui implicar­se  ○ Divisió de sistemes:  ■ Microsistema: família, amics  ■ Mesosistema: relació microsistemes  ■ Exosistemes: estructures de barri  ■ Macrosistemes: valors  ■ Cronosistema: èpoc històrica  ■ Globosistema: condició ambiental  ○ Els sistemes s’autorregulen  ○ La família és un sistema obert amb propietats:  ■ Totalitat: canvi d’un afecta als altres  ■ Jerarquia: relacionsde “poder”  ■ Retroalimentació: la conducta de cadasú influencia als altres  ■ Tendència a estats constants: economització de vocabulari    Paul Watzlawick​ : principal autor de la teoria de la comunicació humana. Referència de la  psicoteràpia. Mecanismes per un bon funcionament dels sistemes són:  ● Diferenciació clara dels components  ● Límits i funcions ben definides  ● Flexibilitat en la relació  ● Creixement i evolució del grup    La psicoanalisi: Freud  ● Té com a objecte d’estudi les malelties mentals  ● Explora l’inconscient  ● estructura de la ment:  ○ Conscient  ○ Preconscient: els continguts no són conscients però ho poden ser  ○ Inconscient: desitjos i redords reprimits (85%)  ● Teoria de les pulsions: impuls per aconseguir quelcom  ○ De la vida  ○ De la mort  ● Estructura de la personalitat:  ○ Ego o Jo (conscient): principi de realitat, pensament realista  ○ Superego o Superjo (prenconscient): normes socials  ○ Ello o Id: seguint el principi de plaer. Busca la gratificació immediata    Eric Berne: Anàlisi transaccional: defineix els critèris bàsics per tal de gaudir d’una bona  salut psíquica:  ● Pare: allò que ens diu que està bé i que no  ● Nen: emocions  ● Jo: combina el pare i el nen. Resolutiu    ● Etapes del desenvolupament psicosexual:  ○ Etapa oral (0­2 anys): boca principal fons de plaer  ○ Etapa anal (2­3 anys): centre de plaer es trasllada a l’anus, els nens aprenen a  controlar els esfínters  ○ Etapa fàl∙lica (3­6 anys): conscients dels seus genitals i de les diferències entre  els dos sexes. Comples d’Edip o d’Electra  ● Mecanismes de defensa: mecanismes inconscients que ens protegeixen d’idees  desagradables:  ○ Compensació: mal dia i prens una copa  ○ Identificació: els nens porten als seus personatges preferits a la samarreta  ○ Repressió: un membre de la parella vol sortir a sopar a fora però es reprimeix  perquè l’altre no vol  ○ Racionalització: et poses el despertador aviat per fer una tasca important i  quan sona t’autoconvences que no es tant important  ○ Intel∙lectualització: un nen de la classe fa servir un llenguatge més avançat per  amagar un sentiment d’inseguretat  ○ Projecció: algú es justifica que arriba tard perquè els altres també hi arriben  sempre  ○ Regressió: un nen que no es feia pipí a sobre se’n torna fer perquè ha arribat  un germanet no u a la família  ○ Desplaçament: descarregar la tensió  sobre algú que no en té culpa  ○ Negació´o N. de la realitat: es perd un familiars que està de viatge  ● Limitacions:  ○ No té en compte el conts els transtorns tene el seu orígencia  ○ No concideren aportaciencia  ○ No explica la resiliència  ○ La hipnòsi és poc fiable  ○ Visió    massa negativa   ○ Masclista  ○ Disciplina poc científica      Model conductista o  Behaviorisme (Paulov, Skinner)  ● S.XX  USA  ● Estudia la cond  ● Basat en estímul resposta  ● Caracterísituqes:  ○ L’ús de reforços pot enfortir una conducta  ○ Assignació de qualificacions  ○ Entens a l’alumnat com a én de l’ambient  ○ Criticat per entendre l’edumecànica  ● Resoldre problemes relacionaa i estudia el comportament humà  ● Es   basa en l’empirisme i eneixem som una tabula rassa  ● Tot el que adquirim és gràcies als estímuls  ● actitud: aspecte cognitiu + emocional + conductual  ● Conducta: component de l’actitud observable  ● Estímul: agent capaç de produir una resposta  ● Resposta: conducta envers un estímul  ● Reforç: estímul que s’aplica sobre una conducta per tal que es repeteixi  ● Major llegat: aportacions sobre el comportament humà i els esforços per resoldre  problemes de conducta  ● Aportacions en el mon de l’educació:  ○ Les materies es divideixen en parts simples  ○ a l’lumnat se l’agobia amb moltes preguntes  ● Dos enfocaments partint d’estímul­resposta:  ○ Classic o respondent (Paulov)  ○ Condicionament operant (Skinner)    ● Tecniques de modificació de conducta:  ○ Extinció  ○ retirada de l’atenció  ○ Temps fora  ○ Cost resposta  ○ Ecnomia de fitxes  ○ Reforçament de conductes incompatibles  ○ Pràctoca positiva  ○ Sacietat  ○ Càstig  ○ Reforç  ○ Lloar la conducta apropiada  ○ Modelatge  ○ Moldejat    ...