Bloc 6 primera part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bloc 6: Estadística bivariada Criteris de classificació de variables: - Analític o numèric: o Quantitatives: continues o discretes o Qualitativa: ordinals o nominals - Conceptual: o Resposta o Explicativa Quantitativa vs. Quantitativa Relació entre 2 variables quantitatives Amb números: - Coeficient de correlació: mesura la direcció i la magnitud de la relació lineal entre dos variables quantitatives (essencialment continues). o Es simbolitza amb: Per calcular el coeficient de correlació: Agafem els valors de 2 variables quantitatives (X,Y) en una mostra de n individus. Per exemple: X= altura Y= pes N= 20 individus Aleshores, els valors pel primer individu són x1 i y1, pel segon són x2 i y2, i així fins x20 i y20. Calculem les mitjanes i les desviacions típiques de les dues variables: Sx pels valoes de X Sy pels valors de Y El coeficient de correlació r entre X i Y és: Magnitud: § Pot variar entre -1 i 1. § Si és 0 indica que possiblement no hi ha relació lineal entre les dues variables (X,Y). § Si és 1 o bé -1 indica que existeix una forta relació lineal entre les dues variables (X, Y). § Quan més s’allunyi de 0, més forta serà la relació lineal entre les dues variables X i Y. Direcció: § Si és positiu, diem que hi ha relació directa o positiva entre X i Y. § Si és negatiu, diem que hi ha relació indirecta o negativa entre X i Y. Relació numèrica i gràfica. Atenció! Correlació No implica causalitat • Y: variable resposta • X: variable explicativa • Que existeixi relació lineal elevada (propera a 1 o -1) entre X i Y, no vol dir que X causa Y. • Només podem dir que X i Y estan correlacionades linealment, en la direcció i magnitud que indiqui r. • A més, si estem analitzant les dades d’una mostra, no té perquè ser cert en la població (INFERÈNCIA ESTADÍSTICA). Amb gràfics: - Diagrama de punts o de dispersió (scatterplot): representació gràfica dels parells de valors de dos variables quantitatives per cada individu. Exemple: Exemple: valoració imatge i edat ...