Contabilitat tema 5 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 5: LA INSTRUMENTACIÓ FORMAL COMPTABLE 5.1 El compte com a instrument de representació comptable El compte comptable és un instrument conceptual utilitzar per la comptabilitat per la representació d’un element patrimonial o d’un conjunt d’elements patrimonials, que permeten conèixer els seus moviments i la seva situació quantitativa en qualsevol moment. Els comptes es poden classificar de tres categories diferents:  Per la seva naturalesa:  Compte de balanç: es divideixen en comptes d’actiu, de passiu o patrimoni net, tenen com a funció registrar els canvis en el patrimoni empresarial.
 Compte de gestió o resultat: es divideixen en comptes d’ingressos i de despeses, apareixen en els fets comptables modificatius.
 Pel seu valor patrimonial:  Comptes integrals: comptes representatius dels elements patrimonials d’actiu i de passiu  Comptes diferencials: comptes de patrimoni net  Pel seu funcionament:  Comptes administratius o de funcionament administratiu  Comptes especulatius o de funcionament especulatiu 5.1.2 Mètode de partida doble Def: qualsevol anotació en el deure d’un compte té la seva correspondència en l’haver d’un altre o del mateix.
5.2 Estructura i representació del compte  Llibre major Representació gràfica: DEURE Nom del Compte HAVER DEURE Passiu Passiu HAVER Saldo inicial Passiu DEURE Saldo inicial Actiu HAVER DEURE Patrimoni Net PN HAVER Saldo inicial PN 5.3 Moviment dels comptes, teoria del càrrec i l’abonament  Nomenclatura bàsica:     Obertura d’un compte: quan necessitem un nou compte i li posem nom, per començar a fer-hi anotacions.
Deure: part esquerra del compte Haver: part dreta del compte Donat que segons el principi de dualitat sempre hi ha d’haver dos o més comptes afectats, cada un dels elements que intervenen en la transacció s’han de veure afectats en diferent lloc.
          Càrrecs o dèbits: són la suma dels elements anotats al Deure Crèdit: són la suma de les anotacions en l’Haver Carregar, debitar: és registrar, anotar una operació en el Deure Abonar, creditar: és registrar, anotar una operació en l’Haver Saldo: diferencia entre la suma del deure i l’haver d’un compte Compte deutor: compte que presenta un saldo deutor Compte creditor: compte que presenta un saldo creditor Saldar: col·locar el saldo al costat que sumi menys, perquè siguin iguals tots dos Tancar: un cop saldat, presentar-lo sumant en el deure i l’haver, que han de coincidir Reobrir: tornar-lo a començar, per a un període nou, recuperant el saldo amb que s’havia tancat, però col·locant-lo en el lloc contrari d’on es va saldar 5.4 Llei de funcionament dels comptes Hi ha 4 lleis de funcionament dels comptes: 1.
2.
3.
4.
Llei de desglossament Lleis d’integració o associativa Lleis d’eliminació Lleis de connexió  Llei de desglossament: tot compte és susceptible de ser dividit en altres comptes (subcomptes), cadascun tindrà les mateixes característiques que el compte de què procedeix.
 Llei d’integració o associativa: és la inversa de la llei de desglossament, és a dir, és possible reunir comptes en un.
 Llei d’eliminació: quan un compte determinat ha de ser carregat o abonat pel mateix import com a conseqüència del mateix fet comptable, es pot eliminar.
 Llei de connexió: en un sistema de comptabilitat, qualsevol compte és coordinable amb un altre.
5.5 Classificació dels comptes Podem trobar dos categories de comptes:  Funcionament comptes administratius: comptes que es limiten a recollir únicament les variacions dels elements patrimonials.
 Funcionament comptes especulatius: comptes que a més de recollir les variacions patrimonials, també recullen el resultat derivat de la gestió 5.6 Els assentaments comptables Els assentaments són les anotacions per ordre cronològic que es fan en el llibre diari.
Ha de tenir les següents parts:      Quantitat del deure Nom del compte deutor Número d’assentament, data i descripció Nom del compte creditor Quantitat de l’haver Deure Import Haver Data Nom del compte a Nom del compte Import ...

Tags: