Parasits (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 26/10/2014
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

Paràsits Protozous Son microorganismes de tipus eucariota unicel·lular. Generalment son quimioheterotrofs.
Aquests poden adoptar dos tipus de formes, nomes un d’elles, quan es tornen en forma de quist, es quan son infecciosos Amebes Son protozous intestinals. Es un protozou mòbil que te pseudòpodes, que son el que li permeten moure’s d’un lloc a un altre. La seva nutrició es la fagocitosis. Aquests formen quistos que son formes de resistència a condicions adverses. Aquesta es la seva forma infecciosa.
Dins de la fase de creixement, diferenciem la fase de trofozoït, que seria la fase de creixement, i la fase de resistència i infecciosa, que seria el quist.
La majoria de les amebes observades en els humans son comensals. Normalment no hi ha danys al hoste, no li suposen cap inconvenient a l’hoste, a l’interior del seu intestí.
Disenteria amebiana Es causada per la Entamoeba hystolitica. Es una ameba típica dels països tropicals. Els seus símptomes principalment serien diarrees greus, fins i tot formar abscessos hepàtics. Afectarien al fetge del hoste.
La seva transmissió es pot transferir des de diverses fonts. Es transmeten a partir de fonts contaminades fecalment. Poden ser aigües contaminades per aigua contaminada per femta.
També es poden contaminar amb el consum de verdures que han estat netejades amb aigües contaminades. Es important també saber que es pot transmetre de persona a persona, tant per falta d’higiene, per practiques sexuals o, en pocs casos, mosques i insectes.
Hi ha un protozou, que s’anomena Giàrdia intestinalis, es un protozou intestinal que conte flagels. Aquest també forma quistos, i pot formar una infecció, la Giardiasis.
Giardiasis Una de les vies mes comunes es la transmissió fecal-oral, ja pot ser per higiene, relacions, consum d’aigua contaminades. Aquest es un paràsit molt comú en la població infantil sobretot.
El període d’incubació va entre 1 i 4 setmanes. Mentre s’incuba no hi ha símptomes, i al cap del temps d’aquesta infecció, son les diarrees aquoses, i al cap d’un dies passen a ser mes pastoses. Destaca també el mal d’estomac, malestar...
Aquesta malaltia es sol curar espontàniament al cap d’uns dies.
Aquesta malaltia es pot tornar crònica, es a dir, de tant en tant, es pot tornar a reactivar el paràsit i tornar a infectar l’hoste.
La forma de prevenció seria, el tractament de l’aigua i la higiene personal.
Un altre tipus de protozou es el Toxoplasma gondii. Normalment afecta a les embarassades.
Aquest paràsit es un protozou intracel·lular, es a dir, que viu a l’interior de les cèl·lules d’animals de sang calenta.
El hoste definitiu es considera el gat. La seva infecció seria a traves de la ingesta de quistos per carn d’animals infectats crua o poc cuita. Si no també, es pot infectar a traves dels ooquistes excretats en les femtes de gats.
Els ooquistes poden contaminar l’aigua, terra, testos, llocs on defequen els gats.
Hi ha tres tipus de infeccions, que es poden donar per aquest protozou. Un seria la infecció de tipus primària, que generalment es asimptomàtica, no son molt greus, i poden aparèixer febres o ganglis inflamats. Després es podria trobar la infecció en immunodeprimits. Que es una infecció greu que pot afectar fins i tot al cervell. Es una de les principals causes de morts en pacients amb SIDA.
Hi ha un tercer tipus, que seria la infecció congènita, que seria la que la mare agafa una infecció durant la gestació. Això pot afectar al fetus, al seu cervell, i pot crear-li grans problemes mentals, microcefàlia, cerebrals...
Un altre tipus seria el Trichomonas vaginalis, aquest es el que forma la vaginitis, que crearien secrecions amb mal olor, i es pot transmetre a traves de la transmissió sexual.
Despres, el Leishmània, el seu principal vector son els insectes. Existeixen diferents tipus de leishmaniosis. La mes típica com a patogen, serien els animals, principalment els gossos.
Trobem també el Plasmòdium, aquest es el responsable de transmetre la malària. La seva transmissió es la picadura del mosquit Anopheles. Aquests paràsits es multipliquen al fetge i després infecten els glòbuls vermells. El seu període d’incubació aproximadament seria de 1020 dies. Els símptomes son similars a la grip, hi ha febres altes cada 2 o 3 dies. En el cas de que es donin infeccions mes greus, que no es curin ni es tractin, poden tenir complicacions per al hoste, per exemple al cervell, al fetge...
Paràsits multicel·lulars Helmints o cucs Aquests son organismes pluricel·lulars que son mes grans que els protozous. Quan es parlen d’infeccions causades per aquests paràsits, es coneixen com infestacions. Normalment també son paràsits intestinals, però també hi ha d’altres que poden parasitar teixits.
Dins d’aquest grup, trobem els nematodes o els trematodes o cucs plans.
Nematodes o cucs rodons Aquests cucs son llargs, rodons, de cos cilíndric no segmentat. Poques especies parasiten humans. Tenen un cicle de vida senzill. Els ous expulsats per un hoste infecten una altra persona.
Platelmins o cucs plans Trobem el grup dels cestodes o tenies, que es caracteritzen perquè son cucs aplanats, tenen diferents parts, la cola i el cap, i el cuc dividit en segments. Tenen un procés de cicle de vida simple o també complex amb 1 o varis hostes intermediaris.
També podem trobar els trematodes, que son paràsits amb forma de fulla o lamina, son cucs plans, el qual el seu cicle de vida es complex, amb diferent hostes intermediaris.
...