4. El guió (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 3º curso
Asignatura Llenguatge televisiu
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/12/2014
Descargas 7
Subido por

Descripción

Professora: Elisabet Garcia

Vista previa del texto

Cristina Martín Martínez – Llenguatge televisiu 2014-15 4. EL GUIÓ ETAPES DEL GUIÓ - Idea Sinopsi: Síntesi de la història en poques línies. Inclou:  Plantejament  Nus  Desenllaç S’esbossen: o o Trets físics, psicològics i socials del personatge Localització espacial i temporal Es defineix el gènere (aventura, comèdia, melodrama, drama, etc.) - Argument Escaleta Guió literari Guió final IMATGE Identificació: Divisió en seqüències i plans. Han d’estar identificats i numerats Contingut acció Com es cobreix l’acció: - Font (càmera, GC, SIVA...) - Contingut del pla (grandària, angulació vertical i horitzonal, descripció dels moviments) - Transicions visuals (tall, encadenat, fos, cortina) SO Com es cobreix l’àudio: FONT: Micro nº, CD, USB PLA SONOR. PPP, PP, 2P, 3P, pla de fons) TRANSICIONS SONORES: Tall, encadenat, fos Contingut de l’àudio: Diàlegs, música, efectes, silenci CARACTERÍSTIQUES FORMALS - Identificar el contingut (títol de la producció grup, etc.) Numerar les pàgines Ha de ser visual i clar Ha de permetre afegir anotacions No interrompre un pla en canviar de pàgina Recordar el so en canviar de pàgina Cristina Martín Martínez – Llenguatge televisiu 2014-15 GUIONS ESPECÍFICS - Guió tècnic Escaleta de programa/Minutat Escaleta pre-rodatge Full de càmera Escaleta pre-edició Guió de desglossament Pla de rodatge Pla de treball GUIÓ TÈCNIC - - Es presenta en dues columnes: esquerra vídeo i dreta àudio Informació que figura a la columna de vídeo:  Divisió en seqüències i plans  han d’estar identificats i numerats  Inclou el contingut de l’acció i com es cobreix (font de vídeo, contingut del pla, transicions visuals) Informació que figura a la columna d’àudio:  Contingut de l’àudio (diàlegs, música, efectes, silenci) i com es cobreix (font sonora, pla sonor i transicions) ESCALETA DE PROGRAMA / MINUTAT: En programes en directe com magazines o telenotícies televisius – en que es barregen directe, enllaunats, plató, connexions, etc. – no és possible elaborar prèviament un guió tècnic (final). L’escaleta recull la informació bàsica per poder treballar, amb dades com l’estructura general, la durada prevista de cada bloc, la naturalesa de les fonts d’àudio i vídeo que intervenen en cada moment i els peus (inici i final) dels textos.
FULLES DE CÀMERA: Recullen les posicions successives de la càmera X en el decorat (a vegades amb un esquema de planta), els plans assignats, nº de pla, grandària, moviment, acció i personatges enquadrats.
ESCALETA PRE-EDICIÓ: S’elabora un cop fet el rodatge i serveix per preparar l’edició. És una relació ordenada dels plans previstos, la durada assignada, el tipus de transició i el possible contingut de l’àudio.
DESGLOSSAMENT DE GUIÓ: A partir del guió definitiu, l’equip de producció ha d’inventariar les necessitats tècniques, humanes i de material. Amb aquestes dades serà possible confeccionar el pla de treball i el pressupost.
PLA DE TREBALL: L’elabora l’equip de producció. Inclou les dates límit per a la presa decisions i per a que cadascuna de les persones implicades inicií/formalitzi les seves tasques. Abasta la fase de pre-producció, producció i postproducció.
Cristina Martín Martínez – Llenguatge televisiu 2014-15 PLA DE RODATGE / PLA D’ENREGISTRAMENT: Detalla el dia a dia de les jornades d’enregistrament. L’objectiu és organitzar l’enregistrament amb la màxima economia de temps i eficàcia de mitjans, agrupant en les mateixes jornades de rodatge aquells plans o seqüències que tenen necessitats de producció semblants. L’elabora l’equip de producció junt amb realització.
LA VISUALITZACIÓ DEL GUIÓ STORYBOARD: És una visualització mitjançant un dibuix de l’enquadrament de cadascun dels plans que componen l’escena. Es dibuixa una vinyeta per pla (càmera fixa) o diverses vinyetes unides amb una clau si hi ha moviment de càmera. El diàleg o so que correspon al pla es reprodueix sota la vinyeta.
PLANTA ESCÈNICA / PLANTA DE DECORAT: Consisteix en fer un dibuix a l’escala de la planta del decorat i ubicar en ell els personatges, els elements de l’atrezzo i les càmeres.
...