Examen juny 2007 (0)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Ecologia CCAA – 22-Juny-2007 – NOM:_______________________________________ PART II IMPORTANT: Si consideres que la nota que has tret en el primer parcial que hem fet durant el curs és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 1 i 2; la nota del primer parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. De la mateixa manera, si consideres que la nota que has tret en el segon parcial és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 3 i 4, i la nota del segon parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. En cas contrari has de respondre les 4 preguntes.
Marca amb una creu a continuació les preguntes que finalment has respost i que se t’avaluaran (si n’has respost una que no està marcada aquí no se’t corregirà): Preguntes 1 i 2: 1 2 Preguntes 3 i 4: 3 4 1. El model de competència de Lotka i Volterra prediu l’exclusió competitiva d’una de les dues espècies en la majoria de casos. D’altra banda, se sap que en moltes situacions reals dues o més espècies competidores (fins i tot amb nínxols ecològics molt semblants) coexisteixen. A que atribuïu aquesta aparent paradoxa? (valor: 1/6) 2. La fotosíntesi bruta i la respiració d’una planta presenten una relació exponencial amb la temperatura, amb uns valors de Q10 de 1.3 i 2.5, respectivament. A 10ºC la fotosíntesi bruta val 0.8 gC · m-2 · dia-1, mentre que la respiració val 0.1 gC · m-2 · dia-1.
(a) Quan val la μ dels dos processos anteriors? (b) A quina temperatura es farà zero la fotosíntesi neta? (c) Com serà el balanç de carboni de la planta quan la temperatura sobrepassi aquest valor? Quines conseqüències pot tenir això a mig termini? (valor: 1/6) 3. L’illa de Cabrera té 15,7 km2, i conté 469 espècies de plantes vasculars de 78 famílies diferents.
Mallorca té una superfície molt major, 3620 km2, i també una major riquesa de plantes vasculars: 1348 espècies de 120 famílies diferents. (a) Estima l’exponent de la relació espècies - àrea per a les Balears, tant pel que fa pròpiament al nombre d’espècies com pel que fa al nombre de famílies. (b) Quin dels dos exponents és més gran? A què ho atribueixes? (c) L’exponent de les relacions espècies - àrea acostuma a ser menor que la unitat. Què implica això? A què creus que es deu? (valor: 1/6) 4. En un llac no estratificat de 10 m de fondària, la zona fòtica arriba fins al fons. Per simplificar aquest ecosistema el dividim en fitoplàncton (X2), zooplàncton (X3, on també s’inclou el material detrític) i matèria dissolta (X1). S’ha mesurat una concentració de PO43- de 0,01 μM i una concentració de P total de 4 μM. La mineralització de P segueix una llei de primer ordre amb coeficient 0,007 día-1. L’absorció de PO43- pels productors primaris del fitoplàncton és proporcional a la concentració de PO43- amb un coeficient de 2,0 día-1. Finalment, el consum de fitoplàncton pel zooplàncton s’ajusta millor a un procés de segon ordre que depèn tant de la quantitat de fitoplàncton como de la de zooplàncton, amb un coeficient g2. Suposarem que el sistema es troba a l’equilibri i que no hi ha ni entrades ni sortides de nutrients del llac. (a) Quant val el coeficient g2? (b) Quina proporció de P hi ha a cada compartiment? (c) Quin és el temps de renovació del P a cada compartiment? (d) Quan el llac es gela, la taxa de fotosíntesi disminueix 100 vegades. Quina serà la nova distribució del P entre els tres compartiments? (valor: 1/6) Ecologia CCAA – 22-Juny-2007 – NOM:________________________________________ Només cal respondre 5 de les 6 preguntes. Marqueu clarament la pregunta descartada 1. Hi ha dos arbres de la mateixa espècie que creixen l’un al costat de l’altre i que són idèntics en tot excepte en la relació entre àrea foliar i àrea d’albeca (secció transversal del xilema funcional), la qual és el doble en l’arbre A que en el B. Quin dels dos tindrà un potencial hídric foliar més baix? Justifica la resposta.
2. Es capturen 120 individus d’una població de tortugues, els quals es marquen i s’alliberen immediatament. Al cap de poc temps es realitza un segon mostreig i es determina que el 20% dels individus capturats estaven marcats. Estima el nombre d’individus que hi ha a la població? 3. Tenim un conjunt format per 12 poblacions diferents que no intercanvien individus. La probabilitat d’extinció local de cadascuna de les poblacions en una dècada és 0.6. Quina és la probabilitat de permanència de la metapoblació al cap de deu anys? 4. S’han mostrejat les algues de dues llacunes A i B. Del total de espècies que es van trobar, 57 eren a les dues llacunes, 20 només a la llacuna A i 13 només a la llacuna B. Calcula el coeficient de similaritat de Jaccard entre les dues llacunes.
5. És possible que en una piràmide tròfica la producció d’un determinat nivell sigui superior a la d’un nivell inferior? I pot ser que la biomassa d’un determinat nivell sigui major que la d’un nivell inferior? Raona la resposta.
6. Digues quins són, al teu entendre, els tres efectes més importants que l’escalfament global pot tenir sobre els ecosistemes.
...