Examen febrer 2007 (2007)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2007
Páginas 9
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Febrer. Curs 2006-2007 Permutació 1 NOM: GRUP: RESPONC LA PRIMERA PART DE L’EXAMEN (TEMES 1-3) SÍ NO Notes: 1) Aquest examen consta de dues parts. La primera part (preguntes 1 i 2 sobre els Temes 1-3) val 30 punts i la segona part (preguntes 3-6 sobre els Temes 4-9) val 70 punts. Les preguntes s’han de respondre en l’espai reservat després de cada enunciat.
2) S’ha afegit al final de l’examen un full en blanc per a fer càlculs o anotacions.
Aquest full no es corregirà.
3) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
4) Duració màxima de l’examen: primera part (1 hora), segona part (2 hores).
5) Al final de l’examen hi ha una T.P. per a resoldre els problemes.
La pregunta 1 val 10 punts. Les preguntes 2, 3 i 4 valen 20 punts cadascuna. Les preguntes 5 i 6 valen 15 punts cadascuna. La puntuació màxima d’aquest examen és de 100 punts.
1) a) Calcula quin és el valor del potencial d’ionització d’un ió He+(g) que es trobi en el seu estat fonamental. (4 p) b) Quina és la longitud d’ona de la radiació electromagnètica que caldria per tal d’ionitzar un ió He+(g) que inicialment es trobés en estat fonamental? (3 p) c) Quina energia s’alliberarà quan un mol de nuclis He2+(g) recuperin 1 electró per tal de formar 1 mol d’ions He+(g) en estat fonamental? (3 p) Dades: h=6.63x10-34 J·s, NAv=6.022x1023 àtoms/mol, c= 3x108 m/s, 1 eV=1.602x10-19 J, R = 109667.6cm-1 2) (20 punts) Contesta de forma breu, raonant les respostes: a) Per què els orbitals 2s i 2px són degenerats en el cas de l’àtom de H però no en el cas de l’àtom d’He? (3 p) b) Quin nom reben les files de la T.P.? I les columnes? (2 p) c) Com afecta la càrrega nuclear efectiva dels electrons de valència al radi atòmic al llarg d’un període de la T.P.? (3 p) d) Quina espècie química presentarà un radi iònic més petit, el O2-, el Na+ o el Mg2+? Per què? (4 p) e) Explica per què el segon P.I. del Na és 9 cops més gran que el primer P.I. (3 p) f) Quin és el grup d’elements més electropositius de la T.P.? Per què? Els òxids que formen aquests elements, són àcids o bàsics? (3 p) g) En quina zona de la T.P. els elements poden presentar la màxima diversitat d’estats d’oxidació? (2 p) 3) (20 punts) L’anió hidrogenfosfat (HPO42-) és present en la sang. Sabent que l’hidrogen present en l’hidrogenfosfat és àcid, respon les següents qüestions sobre aquesta espècie química: a) Escriu totes les formes ressonants de Lewis del HPO42- (6 p) b) Quin és l’ordre d’enllaç promig de l’enllaç P-O? (2 p) c) Quina és la càrrega formal promig sobre cadascun dels àtoms d’oxigen desprotonats? (2p) d) Quina és la geometria de la molècula? Quin és el valor aproximat dels angles O-P-O? (3 p) e) Quina hibridació del P justificaria la geometria de la molècula? (3 p) f) Quin és l’estat d’oxidació del P? I dels oxígens? (4 p) 4) (20 p) Considera la molècula propè i respon les següents preguntes: a) Dibuixa la seva fórmula de Lewis. (5 p) b) Descriu la geometria, respecte cada carboni, de la molècula. (5 p) c) Digues quina hibridació podrien tenir cadascun dels tres àtoms de C. Justifica la teva resposta. (3 p) d) Explica si cadascun dels enllaços C-C presents en la molècula, poden o no rotar lliurement (és a dir, si un àtom de C pot rotar respecte l’altre àtom de C). (3 p) e) Quin recobriment és més efectiu (més energètic), el σ o el π? Per què? (4 p) 5) a) Considera la següent molècula orgànica i respon: a.1) De quin compost es tracta? Per a quins usos s’havia fet servir aquest compost? (3 p) Cl Cl Cl Cl Cl a.2) Per què avui dia l’ús d’aquest compost no està permès en els països rics? (2 p) a.3) Aquest compost ens arriba als humans en la forma original o bé pateix alguna modificació al llarg de la cadena alimentària? En cas afirmatiu, quina? (2 p) b) Respon les següents preguntes sobre els metalls pesants: b.1) Anomena 4 dels 5 metalls pesants més escampats per tot el planeta. Enumera dues de les característiques comunes que presenten aquests metalls. (3 p) b.2) Quines són les formes més tòxiques conegudes dels metalls pesants? Formula un exemple. (3 p) b.3) Quin és el destí final dels metalls pesants en el medi ambient? (2 p) 6) (15 p) Situa de manera aproximada en els extrems que pertoqui del triangle d’electronegativitats el següents tres compostos: F2, CsF i ferro. (6 p) Respon també les següents preguntes referides als compostos anteriors: a) Quin tipus d’enllaç químic (iònic, metàl·lic o covalent) presentarà cadascun d’aquests compostos? (3 p) b) Quin dels tres compostos presentarà la T de fusió i ebullició més baixa? Per què? (2 p) c) Quin dels tres compostos conduirà el corrent elèctric? Per què? (2 p) d) Quin o quins compostos presentaran una estructura cristal·lina en estat sòlid? (2 p) ESPAI RESERVAT EN CAS D’HAVER DE REPETIR UNA PREGUNTA.
NO SERVEIX PER AMPLIAR L’ESPAI DESTINAT A CADA PREGUNTA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Ra Ac * Rf Db Sg Bh Mt Lantànids La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actínids Ac Th Pa U Np Pu Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 7 Fr He Am FULL EN BLANC PER A FER ANOTACIONS I CÀLCULS. NO ES CORREGIRÀ.
...