Tema 3: La relació cost, volum de ventes i benefici (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 25/03/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3. LA RELACIÓ: COST/ VOLUM DE VENTES/ BENEFICI FUNDAMENTS DEL MODEL C/V/Bº: EL PUNT MORT O PUNT D’EQUILIBRI El “punt mort” (PM) o punt d’equilibri és el nivell d’activitat en el què el benefici és zero. És a dir, el nivell d’activitat on el total dels ingressos és igual al total dels costos. En aquest punt l’empresa ni guany ni perd. Hi ha tres mètodes per realitzar l’anàlisi C/V/Bº: 1) El mètode de l’equació (costos i ingressos) 2) El mètode del marge de contribució 3) El mètode de les ràtios 1) Mètode de l’equació (costos ingressos) 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠 𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉23 · 𝑛 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑉 · 𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠 𝐶𝐹 𝑛>? = = 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉23 Representació gràfica: 2) Mètode del marge de contribució 𝑀𝐶23 = 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉23 · 𝑛 𝐵º = 𝑀𝐶23 · 𝑛 − 𝐶𝐹 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠 𝐶𝐹 𝑛>? = = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑀𝐶23 Representació gràfica: 3) Mètode de les ràtios Rati del marge de contribució: 𝑅?D = 𝑀𝐶 𝑀𝐶23 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑉 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 = Rati del cost variable: 𝑅DE = 𝐶𝑉 𝐶𝑉23 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑉 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 = 𝐶𝐹 + 𝐵º = 𝑀𝐶23 𝐶𝐹 + 𝐵º = 1 − 𝑅DE EL MARGE DE SEGURETAT Ens indica en quant es pot disminuir el volum de ventes abans d’arribar a incórrer en pèrdues. 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑀 CANVIS ENS ELS COSTOS VARIABLES Els costos variables són constants a nivell unitari i, per tant, es aquest nivell que es gestionen. En aquest sentit, una modificació del cost variable unitari implica una variació en el 𝑀𝐶23 . - Un major marge de contribució significa arribar al PM amb un nivell menor de ventes. - Un menor marge de contribució l’empresa haurà d’augmentar el seu volum de ventes per arribar al PM. CANVIS EN ELS COSTOS FIXES Els costos fixes no romanen constants en el temps. Per una part, cada any l’empresa ha d’ajustar el seu nivell de costos fixes a les circumstàncies del moment. Aquests canvis no solen representar canvis en la capacitat operativa de l’empresa, però tot i així s’han de tenir en compte. Per una altre part, el total de costos fixes que ha de suportar una empresa, ha de reflectir la combinació de factors que permeten dur a terme la seva activitat de la forma més rentable possible. En qualsevol cas, no importa quina hagi sigut la causa, s’ha de tenir present que els canvis en els costos fixes afecten d’una manera significativa a la relació C/V/Bº. - Un increment en els CF a causa d'una major grandària obligarà l'empresa a un volum de vendes més gran per arribar al PM - Amb un nivell menor de CF, el PM s’assoleix amb un nivell de ventes més reduït. L’APALANCAMENT OPERATIU És un indicador de l’estructura de costos de l’empresa. Ens mesura el nivell de costos fixes respecte als variables per un determinat nivell d’activitat. Una empresa està més apalancada operativament quan, per un determinat nivell d’activitat, major és la seva relació de costos fixes respecte als variables. Es calcula: 𝑀𝐶 𝐴𝑂 = 𝐵º ...