Examen juny 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Química de l'aigua
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

REACCIONS QUÍMIQUES. Juny 2006 1-Les següents preguntes es refereixen a la corba de valoració obtinguda en valorar 30ml amoníac pKb(NH3)= 4.8 amb HCl 0.06M.
pH A B C D 0 25 50 75 E 100 ml HCl a) Quina és la concentració inicial d’amoniac? b) Quin és el pH en el punt d’equivalència? c) Raona en quin punt A,B,C,D,E tenim una solució tampó? Quin és el pH en aquest punt? d) Quin serà el pH en el punt E? e) Quina serà la concentració d’ió amoni (NH4+) en el punt A? f) Raona quin hauria de ser el pKind adequat per determinar el punt final d’aquesta valoració 2 – A una solució que conté Cl- 0.01M i CrO42- 0.01M s’hi afegeix AgNO3 lentament.
a) Calcular la [Ag+] necessària per a que comenci a precipitar el AgCl b) Calcular la [Ag+] necessària per a que comenci a precipitar el Ag2CrO4 c) Es pot considerar una bona separació dels ions Cl- i CrO42- amb aquest mètode? Kps (AgCl) = 1.5 x 10-10 Kps(Ag2CrO4) = 1.9 x 10-12 3 –El H2CO3 és un àcid dipròtic amb pKa1= 6,4 i pKa2 = 10,2.
a) Quan plou es pot considerar que hi ha una concentració d’àcid carbònic 10-5 M, en aquestes condicions calcula el pH de l’aigua de pluja.
b) Calcula la solubilitat del carbonat de calci i el pH del fons d’un llac situat en un terreny calcari ( Kps = 10-12) c) Si fem una valoració d’àcid carbònic quin és el pH que es pot esperar en el primer i el segon punt d’eqivalència.
4- Doneu les fórmules semicondensades i condensades dels compostos següents: a) 2,5-dimetilhexà b) 3-etil-5-metilheptà c) 4-metil-7-propildecà d) 3-Butil-5-metilheptanal e) 2,7,8-Trimetil-4-nonanona g) Àcid 3-hidroxipentanoic j) 3-cloropentà s) àcid 2,4-dihidroxipentadioic v)etanoat sòdic h) Àcid 2-aminopropanoic i) Propanoat d’etil r) propanal t) 1,2,4-butanotriol u) 1,3 hidroxi,nitrobenzè z) 3-buten-2-ona 5- Solucions reguladores del pH: preparació i propietats ...