Hidrogeologia_Formulari (2010)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Hidrogeologia
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

TEMA 3. ESTIMACIÓ DEL BALANÇ HÍDIRC Balanç hídric P precipitació; FS flux subterrani; ET evapo-transpiració; ES escorriment superficial Situació pre explotació R recàrrega subterrània.
Situació post explotació Ex explotació superficial/subterrània TEMA 10. HIDROQUIMISME Error (%) TEMA 4. HIDROGEOLOGIA SUPERFICIAL Càlcul del cabal 1. Equació de Chezy Càlcul de l’evapotranspiració (ET) 1. Coutagne (anual) complir 2. Turc (anual) i L factor depèn temperatura 3. Thornthwaite (mensual) factor de correcció depèn de latitud.
4. Penman (mensual) F factor de correcció del mes (0,8 M-J-J-A; 0,7 M-A-S-O; 0,6 N-DG-F), d número de dies, Ev evaporació en superfície làmina lliure 5. Blaney i Criddle (mensual) K depèn de vegetació, P % hores de sol, t temperatura mitja mes.
TEMA 5. AQÜÍFERS i GEOLOGIA 2. Equació de Manning Pressió hidrostàtica R radi hidràulic Estimació de cabals màxims 3. Injecció puntual 1. Període de retorn Qrf cabal riu final; QT cabal traçador; Crf concentració riu final 5. Equació de Maillet Volum d’esgotament Porositat Grau de saturació C i n coeficients; s el pendent; v velocitat mitjana; A àrea mullada; P perímetre mullat.
M massa del traçador; v volum del traçador; C concentració; Q cabal riu 4. Injecció continua on P probabilitat 2. Weibull-Gringorten N número de categories; m categoria corresponent 3. Gumbel ne = 0,5572 número d’Euler Cabal estacional Qm cabal de manteniment coeficient d’esgotament TEMA 9. INTRUSIÓ MARINA TEMA 11. TRANSPORT SOLUTS i CONTAMINACIÓ Llei de Ghybern-Herzberg en falca marina Equació del transport Flux 1D, medi isòtrop i homogeni Aplicacions Flux 2D, medi homogeni i velocitat uniforme L continent fins intrusió; x posició fins mar; l dist. de recàrrega; lx recarrega fins mar; w recàrrega Illa circular o Flux 2D, medi isòtrop i homogeni i velocitat constant Illa allargada Ø porositat, b gruix, M massa solut, D dispersió L i T, v velocitat flux on Processos de transport 1. Difusió molecular TEMA 6. NOCIONS D’HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA Primera llei de Fick (règim permanent) Llei Darcy Segona llei de Fick (règim transitori) F flux de massa del solut, Dd coeficient de difusió, C concentració solut, x distancia on Nivell hidràulic 2. Dispersió hidrodinàmica (difusió molecular + dispersió mecànica) longitudinal transversal α dispersivitat Equació de Bernouilli Gradient hidràulic Velocitat real Permeabilitat equivalent Transmissivitat Ki permeabilitat de cada capa; di distància de cada capa 3. Advecció Velocitat mitjana del flux Flux de massa Variació de massa q flux de Darcy, vx velocitat real, C concentració dins porus TEMA 7. REPRESENTACIÓ DEL FLUX SUBTERRANI: PIEZÒMETRES Derivacions lle Darcy S emmagatzematge Estat estacionari Estat transitori Cabal per unitat d’amplada 1. Flux permanent en aqüífer confinat on 2. Flux permanent en aqüífer lliure on 3. Equació general del flux, aqüífer confinat Distància de la divisòria Elevació del nivell freàtic 4. Equació general del flux, aqüífer lliure amb recàrrega Solucions en règim permanent (estacionari, h no varia) 1. Equació de Thiem (aqüífer confinat) TEMA 8. HIDRÀULICA DE CAPTACIONS Solucions en règim transitori 1. Mètode de Theis (aqüífer confinat) on S coeficient d’emmagatzematge; s descens; Q cabal bombeig Radi d’influència Descens 2. Equació de Dupuit-Forchheimer (aqüífer lliure) 2. Mètode de Cooper-Jacob (aqüífer confinat) quan r > 1,5 H0 3. Equació de Thiem (aqüífer lliure amb recàrrega) 3. Mètode d’interpretació I infiltració/evaporació verificar ...