Tema 3 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Apunts Tema 3: El Mètode Comptable Els Fets Comptables Anomenem fet comptable a qualsevol transacció que afecti al patrimoni de l'empresa.
Es caracteritzen per afectar al patrimoni de l'empresa que analitzem i per ser quantitativament significatius. És a dir, han d'alterar la quantitat de quelcom. Per exemple, han de fer disminuir clients en 500 i fer pujar caixa en 500.
Atès que els fets comptables afecten al patrimoni de l'empresa, han de ser registrats per tal de conèixer la seva situació patrimonial mitjançant el balanç de situació i el resultat a través del compte de pèrdues i guanys.
Un aspecte fonamental en els fets comptables és el principi de dualitat, que estableix que tot fet comptable afecta com a mínim a dues partides -ja que la igualtat fonamental, Actiu = Passiu, s'ha de mantenir-. Distingim entre: • Fet Comptable Simple: Afecta a dues partides -clients, proveïdors...-.
• Fet Comptable Compost: Afecta a MÉS de dues partides.
Exemples Entendrem millor l'apartat anterior amb uns quants exemples: Transacció Actiu Net Patrimonial Devolució préstec Passiu Exigible Baixa caixa o bancs, partides No afecta: (0) usades per tornar-lo: (-) Es cancel·la la partida de préstecs perquè l'hem tornat: (-) Compra camió Tenim un camió que no teníem, No afecta: (0) a crèdit per tant, elements de transport incrementa: (+) Tenim un deute amb proveïdors d'immobilitzat: (+) Compra Tenim un nou EPI1 i l'immobilitzat No afecta: (0) ordinador (EPI) augmenta, però al haver-ho pagat al comptat al comptat la caixa disminueix: (0) No afecta: (0) Cobrament d'un client No afecta: (0) Venda benefici Ampliació capital Tenim més disponible, però el dret No afecta: (0) de cobrament s'ha anul·lat: (0) amb El disponible augmenta al haver Augmenta ja que No afecta: (0) obtingut benefici, que supera la tenim un deute amb disminució d'existències: (+) els socis: (+) de El disponible augmenta: (+) S'accepten No afecta: (0) lletres d'un proveïdor El capital puja: (+) No afecta: (0) No afecta: (0) Es cancel·la la partida proveïdors però augmenta pel mateix valor proveïdors ef. Com. A pagar: (0) Classificació dels Fets Comptables Existeixen dues teories per classificar els fets comptables: • Teoria de la Propietat: Es pregunta si el fet comptable afecta al valor final del patrimoni net.
• Teoria de l'Entitat: Es pregunta si el fet comptable afecta al valor final dels actius o els passius.
La taula següent mostra els tres tipus de fets classificats segons les teories anteriors: la teoria de la propietat i la de l'entitat.
1 EPI: Equips per al Processament d'Informació.
Tipus Teoria de la Propietat Teoria de l'Entitat Permutatiu El fet comptable NO afecta al valor final El fet comptable NO afecta al valor final del patrimoni net. Per exemple, guardar dels actius i els passius. Per exemple, els beneficis com a reserves.
comprar mobiliari al comptat -baixa caixa i puja mobiliari-.
Modificatiu El fet comptable afecta al valor final del El fet comptable afecta al valor final dels patrimoni net. Per exemple, distribuir actius i els passius. Per exemple, dividends en efectiu.
comprar mobiliari a crèdit -puja proveïdors d'immobilitzat i puja mobiliari-.
Mixt Perquè un fet comptable sigui mixt ha de ser compost.
El fet comptable afecta parcialment al valor final del patrimoni net. Per exemple, distribuir el 50% dels beneficis en dividends en efectiu i guardar la resta com a reserves.
El fet comptable afecta parcialment al valor final dels actius i els passius. Per exemple, comprar mobiliari un 50% al comptat i un altre 50% a crèdit.
El Resultat i la Tresoreria El net patrimonial pot incrementar-se mitjançant les aportacions dels socis -ampliacions de capital- o pels beneficis. Amb el resultat periòdic o de l'actual exercici comptable es pretén: • Avaluar la gestió de l'empresa.
• Prendre decisions respecte a futures actuacions.
• Distribuir beneficis als socis.
• Pagar l'impost de societats o sobre el benefici.
• Complir les exigències legals.
El que cal diferenciar és que els ingressos NO són iguals als cobraments i les despeses NO són el mateix que els pagaments. Els cobraments i els pagaments estan relacionats amb la tresoreria o el disponible de l'empresa, mentre que els ingressos i les despeses amb el benefici.
Així doncs, una empresa té beneficis si els ingressos són superiors a les despeses, i té pèrdues en cas contrari. És necessari entendre que una empresa pot tenir problemes de tresoreria -té més pagaments que cobraments- i tenir beneficis, i al revés: pot tenir una tresoreria sanejada i tenir pèrdues. Aquests fets són deguts a les definicions d'ingrés i despesa: • Ingrés: Valor en euros d'un bé venut, un servei ofert i un interès o dividend futur; estigui cobrat o no. És a dir, en el moment de vendre quelcom, encara que no ho hagi cobrat, ja tinc un ingrés.
• Despesa: Valor en euros d'un bé comprat, un servei obtingut i un interès en contra; estigui pagat o no. És a dir, en el moment de comprar quelcom, encara que no ho hagi pagat, ja tinc una despesa.
En conseqüència, la diferència essencial entre ingressos i despeses i cobraments i pagaments és que el compte de pèrdues i guanys es mou amb la corrent real -quan alguna cosa canvia de propietari, ja ho comptabilitza- mentre que la tresoreria es mou amb la corrent monetària -ho comptabilitza quan arriben els diners-.
...