Problemes Tema 3 Estructura Atòmica i Nuclear (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

Estructura Atòmica i Nuclear 13.
Classificar les següents configuracions electròniques com: corresponents a àtoms en estat fonamental, a àtoms en estat excitat o en incorrecta. De quin element es tracta en cada cas? a) 1s2 2s b) 1s2 2s2 2d c) 1s2 2s 2p2 2 2 4 2 4 2 d) 1s 2s 2p 3s e) 1s 2s 2p f) 1s2 2s2 2p6 3d 14. Calcular en quin ió hidrogenoide la diferència entre les longituds d’ona majors de les sèries de Lyman i Balmer és de 33.5 nm.
15. Un electró és accelerat en un tub de raig X per una diferència de potencial de 5·103 V abans de xocar amb l’anticàtode. Calculeu: a) La velocitat amb la qual l’electró arriba a l’anticàtode.
b) La longitud d’ona de radiació X produïda en anul·lar-se l’energia cinètica de l’electró.
16. Les masses del protó, neutró i de l’àtom d’He són: 1.007277 u.m.a., 1.008665 u.m.a. i 4.002600 u.m.a., respectivament.
a) Calculeu el defecte de massa de la partícula alfa.
b) Determineu l’energia d’enllaç nuclear i l’energia d’enllaç per nucleó de la partícula alfa.
17. Estimeu la densitat de la matèria nuclear.
18. Utilitzant valors experimentals, calculeu l’energia d’enllaç per nucleó amb els isòtops del Ferro.
Representeu-la en funció de A. Feu servir la taula 2 com a model pel càlcul de l’energia d’enllaç.
Taula 2 Núclid Δ (MeV/c2) A Z N 49 Fe -24.470 49 26 23 50 Fe -34.470 50 26 24 51 Fe -40.218 51 26 25 52 Fe -48.331 52 26 26 53 Fe -50.944 53 26 27 54 Fe -56.251 54 26 28 55 Fe -57.477 55 26 29 56 Fe -60.604 56 26 30 57 Fe -60.179 57 26 31 58 Fe -62.152 58 26 32 59 Fe -60.662 59 26 33 60 Fe -61.407 60 26 34 61 Fe -58.919 61 26 35 62 Fe -58.896 62 26 36 63 Fe -55.190 63 26 37 B (Z, A) (MeV) 19.
Discutiu l’estabilitat dels isòtops (240, 242 i 244) del plutoni mitjançant masses nuclears experimentals.
Taula 3 Núclid Δ (MeV/c2) 240 242 244 Pu Pu Pu 236 238 U U 50.122 Núclid 240 54.714 240 59.801 242 42.442 244 47.306 240 U Am Am Am Np Δ (MeV/c2) Núclid Δ (MeV/c2) Δ (MeV/c2) 52.711 242 Np 57.410 Núclid α 51.491 244 Np 63.202 β 0.511 55.463 119 Ag - 78.590 n 8.071 59.876 120 Ag - 75.770 52.210 121 Ag - 74.550 2.425 NOTA: Les dades que facin falta per a la realització d’algun dels problemes consulteu-les a la bibliografia (p.e. Krane, K.S. -1988-) ...