Tema 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Didàctica de la matèria
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: L'energia: característiques, formes i transferències Què entenem per energia? Paraules relacionades amb l'energia: renovable, no renovable, eolica, solar, calor, nuclear, hidráulica, força, llum, moviment, exercicis, vida.
L'energia té diferents significats a la vida diària que a la física. Tot té energia, tant essers vius com objectes.
Conceptes previs i erronis 1. L'energia és associada als éssers vius 2. L'energia és associada a força: son diferentes aunque se utilizan mucho como sinonimas y es dificil cambiar la idea de que no es lo mismo. En el caso de la fuerza se necesita interaccion entre dos o mas objetos para que exista. En cambio, la energia es una propiedad del cuerpo y la tenemos siempre.
3. L'energia és associada al moviment i a l'activitat: 4. L'energia és vista com una substància, un combustible: l'energia és considerada com una classe molt general de combustible, relacionat amb els processos ue fan confortable la vida.
5. L'energia com quelcom quasi material emmagatzemat: 6. L'energia és utilitzada, gastada Però si no és tot això, llavors què és l'energia? No hi ha una definició d'energia, és més fàcil veure de quina manera podem interpretar-la. Però si hem de dir una definició seria: capacitat de produir algun canvi, es pot transformar, transferir i transportar, es conserva però també es degrada.
Idees a l'hora d'ensenyar energia: 1. Es pot transferir (passar una quantitat d'energia d'un costat a un altre). Es pot fer de de dues formes: -Treball, implica que hi hagi força (relaciona la força i un desplaçament: dona amb cadira de rodes) -Calor, no necessita una força (per la diferència de temperatura entre sistemes: fer el menjar).
2. Es pot transformar: energia cinètica a energia tèrmica i l'energia elèctrica a elèctrica.
3. Es pot emmagatzemar: s'emmagatzema la font.
4. Es pot transportar 5. En cada procés la quantitat total d'energia es conserva.
6. L'energia es degrada: en cada transformació, una part de l'energia no podrà ser reutilitzada. Aquesta es perd com energia tèrmica deguda a fregament.
Formes d'energia 1. Energia cinètica: moviment 2. Energia potencial: posicions relatives 3. Energia elàstica: quan passem del nivel d’elasticitat, l’objecte es trenca.
4. L’energía mecànica o total es la suma de l’energia cinètica i potencial. S’ha de mantenir la suma d’aquestes dues de manera constant. Si estem a una U l’energia és potencial, cinètica i potencial.
5. Associades a la naturalesa i l’estructura de la materia: -Química (Energia associada als enllaços entre àtoms i molècules que constitueixen la matèria i que s’allibera en les reaccions químiques) -Nuclear (Energia emmagatzemada en els nuclis dels àtoms i que s’allibera en les reaccions de fissió i fusió nuclears) -Màssica tot el que té massa té una energía associada).
6. Energies associades a fenòmens de calor i de la llum: -Tèrmica (quan les partícules s’agiten generen calor) -Radiant o electromagnètica (Energia associada a les ones electromagnètiques com la llum visible, les ones de radio, els raigs X, etc).
Diagrama de flux d’energia Com es fa un diagram de fluix? a) Indiquem l’energia inicial (tipus i a sota l’objecte que té aquesta energia) b) Indiquem el procés que s’ha produït amb una fletxa. (A sota de la fletxa indiquem si es tracta d’una transformació i/o transferència i a sobre qui o què ha fet possible aquesta transformació).
c) A continuació de la fletxa, indiquem la forma d’energia resultant (a sota el/els objectes que tenen aquesta energia...) d) A la part superior del flux, a sobre de cada transformació i/o transferència, indiquem l’energia que es dispersa cap a l’entorn.
*Hi ha d’haver tantes degradacions com fletxes: soroll, fregament, calor.
*Quan hi ha diferent tipus d’energia a l’inici i al final és transformació. Si hi ha la mateixa a l’inici i al final és transferència.
Exemple: Fonts i centrals d’energia 1. Fonts d’energia -Fonts d’energia cinètica: La naturalesa ens ofereix l'energia cinètica del vent com a font d'energia renovable que s'anomena eòlica.
-Fonts d’energia potencial gravitatòria: La natura ens ofereix la possibilitat de disposar de dos tipus de fonts d'energia potencial gravitatòria que són la base de les centrals hidràuliques i mareomotrius respectivament. Les dues fonts són renovables.
-Fonts d’energia química: El conjunt dels combustibles constitueix la font d'energia química més utilitzada per a les nostres activitats.Els combustibles més importants actualment són els anomenats fòssils (carbons, petroli i gas natural), que són no renovables i que per tant acabaran esgotant-se. Són l'exemple més important de font d'energia emmagatzemada. La Biomassa, que és el nom amb que es designa el conjunt dels residus orgànics que es generen a les ciutats, granges o boscos. La biomassa és un recurs energètic renovable i d'importància creixent.
-Fonts d’energia nuclear: A la naturalesa hi tenim jaciments d'urani aprofitables que constitueixen una font d'energia no renovable.
-Fonts d’energia tèrmica: Com a font d'energia tèrmica tenim l'anomenada geotèrmica que es genera a l'interior de la Terra. La geotèrmica és una font d'energia renovable i no contaminant i la seva explotació està en un procés de desenvolupament.
2. Tipus de centrals -Centrals hidroelèctriques: amb la força de l’aigua d’una presa es fan girar les paletes del generador, que produeix electricitat.
-Centrals tèrmiques: s’utilitza carbó, petroli o gas per bullir aigua. El vapor en moviment fa girar les paletes del generador.
-Centrals eòliques: El vent fa girar les aspes d’un molí, les quals fan girar el generador.
-Centrals solars: amb la llum del sol es fa bullir aigua, i el vapor que es forma fa girar les paletes del generador.
-Centrals nuclears: amb l’energia nuclear es fa bullir aigua, i el vapor fa girar les paletes del generador.
...