1.3. El Sistema de Datació (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Paleografía y Diplomática
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 29/05/2014
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

1.3.  EL  SISTEMA  DE  DATACIÓ       Web  on  tot  s’explica  perfecte:   http://www.ub.edu/contrataedium/recursos/eines/cronologies/cronologies.htm     -­‐La  forma  de  datar  els  documents  en  la  Edat  Mitjana  no  era  la  que  usem  ara.  Per  això,  l’hem  de   conèixer.     -­‐La   majoria   de   gent   no   sabia   quin   dia   era,   ja   que   no   era   massa   important   saber-­‐ho,   només   per   les  festes.  Calien  uns  calendaris  perpetus,  que  mostraven  els  dies  de  festivitats,  per  calcular  el   dia  de  la  pasqua...   à  Kalendae  à  monograma   -­‐I   els   números   romans   que   trobarem   solen   estar   entre   puntets,   la   pista   per   saber   que   són   número  (X.VI.)     Un  exemple  de  calendari  romà  es  el  primer  document  del  dossier:     -­‐Número  auri  astronòmic  està  relacionat  amb  el  cicle  de  metó  o  metònic,  cicles  de  19  anys,   amb  els  quals  s’intenta  posar  en  relació  els  cicles  lunars  i  els  cicles  solars.  Podríem  calcular  el   2013  quin  any  tindria  en  el  cicle  metó,  del  1  al  19.  A  cada  any  li  correspon  un  número  del  1  al   19.   -­‐A   l’exemple,   la   primera   columna   de   números   va   del   1   al   19,   i   fan   referència   al   cicle   lunar,   indicant  la  lluna  nova.   -­‐Les  lletres  que  segueixen  a  la  segona  columna  van  repetint-­‐se  de  set  en  set.  Són  els  dies  de  la   setmana,  de  la  “a”  a  la  “g”.  Si  per  exemple  l’1  de  gener  fos  dimecres,  portaria  la  “a”,  i  tots  els   dimecres  de  l’any  serien  “a”.     -­‐Aquests   dues   primeres   columnes,   permeten   datar   la   pasqua   (1r   diumenge   de   la   1a   lluna   plena  després  de  l’equinocci  de  primavera).   -­‐La  tercera  columna  fa  referència  als  dies  del  mes  (s’usa  el  sistema  de  kalendas,  idus  i  nones).   -­‐I  l’última  columna  fa  referència  a  les  festes  i  santorals.       1     EL  SISTEMA  DE  DATACIÓ  ROMÀ   -­‐Sistema  de  datació  romà:  calendari  regressiu,  sempre  es  conten  els  dies  que  falten  per  arribar   a  les  calendes,  nones  i  dius.     • • • Calendes  =  1r  dia  de  cada  mes.     Nones  =  dia  5  (excepció:  a  març,  maig,  juliol  i  octubre,  quan  son  el  7)   Idus:  13  (excepció  en  els  mesos  anteriors,  sent  el  15)     -­‐Sistema  de  calendació  romà  à  com  passar-­‐ho  a  la  nostra  data?  Formules:   • • • Calendes  à  nombre  de  dies  del  mes  anterior  +  2  –  dia  que  ens  diu  el  document,  el   dia  que  es  marca   Nones  à  5/7  +  1  –  el  dia  que  ens  diu  el  document   Idus:  13/15  +  1  –  dia     -­‐Exemple:     • • • • XII  kalendas  madii  à  abril  té  30  dies,  al  que  sumem  2  ,  i  li  restem  12  =  20  d’abril     IV  idus  februarii  à  13  +  1  -­‐  4  =  10  de  febrer   IV  nonas  iulii  =  7  +  1  -­‐  4  =  4  de  juliol   Dia  en  que  estem  amb  el  sistema  de  calendació  romana:  22  de  febrer  à  28+2-­‐22=  8   o Primer  escollim  si  anar  a  les  calendes,  els  idus  o  les  nones,  en  aquest  cas  són   les  calendes,  una  data  que  diu  x  abans  de  les  calendes  de  maig.   o Dies  que  falten  per  març.  El  mes  anterior  té  28  dies.  Per  saber  si  es  de  traspàs   l’any,  dividim  entre  4,  i  si  surt  la  divisió  exacta  és  de  traspàs.     o 28  +  2  –  x  =  22   o 30  –  22  =  x   o 8  =  x   o Són  VIII  kalendas  marcii     SISTEMES  PER  CALCULAR  L’ANY     -­‐Aquí  a  Catalunya,  abans  del  calendari  gregorià,  s’usaven  els  anys  de  datació  segons  el  regnat   dels  reis  francs,  la  nativitat,  o  la  cancel·∙lació.   -­‐Aprendrem  també  la  datació  a  Castella,  amb  l’era  hispànica.       -­‐ERA:  parlem  d’era  perquè  els  anys  es  conten  a  partir  d’un  fet  històric  determinat.     2     à  Era  hispànica:  a  partir  del  38  a.C.    (arribada  romans  a  la  península)   • Per  calcular,  per  tant,  els  anys  actuals,  hem  de  restar.  Si  tenim  el  522  de  l’era  cristiana,   per   saber   l’era   hispànica:   522   –   38.   Hem   de   restar   38   quan   estiguin   datats   per   l’era   hispànica,  ja  que  es  d’un  any  a.C.   -­‐També   funcionen   per   eres   la   datació   cristiana,   la   nostra,   usada   des   de   1600,   i   la   islàmica,   a   partir  del  622,  amb  l’hègira,  amb  mesos  lunars  (de  28  dies).  Cal  formula  per  convertir-­‐la  a  la   data  del  calendari  gregorià.  Any  1000  hègira  à  cal  fer  1000  (any)  +  622  –  (1000:33)  =  1622  -­‐ 30,30  =  1592  de  l’any  gregorià.       Execicis  complets  de  datació   -­‐Document  datat  per  l’era  hispànica  à  V  kalendas  dicember  era  MCLXXVIIIª     • • • • Calculem  aquesta  data:  1178-­‐38  =  1140  es  l’any   Calendes  à  nombre  de  dies  del  mes  anterior  +  2  –  dia  anterior   30  +  2  –  5  =27  novembre   És  el  dia  27  de  novembre  del  1140,  i  s’ha  d’escriure  normalitzada:  1140  novembre  27.     -­‐DOCUMENT  4  del  dossier,  que  està  datat  à  la  data  es  veu  sota  la  signatura,  a  mitjans  del   document:   • • • era  MCLXVI  in  VIII  Kalendas  aprilis,  in  villa  Iaca  vocatur   1166  –  38  =  1128   31  +  2  –  8  =  25  de  març  de  1128  à  1128  març  25.  Jaca     ANY  DELS  REIS  FRANCS:   à  A  Catalunya  des  del  segle  IX  fins  1180.  Va  segons  el  regnat  dels  reis  francs.  S’utilitza  perquè   erem  vassalls  dels  reis  francs,  i  quan  ho  deixen  de  ser,  usaran  un  altre.     -­‐ex:   Anno   XXX   regis   philippis.   Tenim   les   taules   dels   reis   penjades   al   campus   (Cronologia:   sistemes  de  datació.  Es  un  enllaç  de  la  cronologia  reis  francs).   -­‐exemple  del  dossier:     • Actum  est  hoc  III  nonas  iulii,  anno  XXII  regni  Ledoyci  iunoris  (si  no  s’indiqués  caldria   mirar  qui  es  el  notari).  És  Lluís  VII  el  Jove.     o Any  22  de  regnat?  Cal  localitzar  el  22  a  la  taula  à  Serà  el  1158  o  1159.     o Cal   mirar   el   mes   que   ens   dona.   És   entre   1   d’agost   de   1158   i   31   de   juliol   de   1159.  El  document  es  el  5  de  juliol  del  1159.   3     -­‐Cal  buscar  els  anys  i  després,  per  saber  exacte  entre  ells,  mirar  el  dia  i  mes  en  que  cau,  per   poder  destriar.     ANY  DE  L’ENCARNACIÓ:     -­‐“...  anno  ab  Incarnatione  Domini...”  (any  de  la  encarnació  del  senyor)   -­‐“...  anno  Incarnacionis...”   “...  anno  domini...”     -­‐Comença  el  25  de  març     -­‐a  Catalunya  es  vigent  de  1180  a  1350.   -­‐Per  calcular-­‐ho  à  de  l’1  de  gener  al  24  de  març  cal  sumar  un  any  (si  no  es  deixa  com  està)     ANY  DE  LA  NATIVITAT       -­‐es  fixa  en  el  naixement  de  Crist,  comença  el  25  de  desembre,  fins  el  24  de  desembre  va  l’any.   “...  anno  a  Nativitate  Domini...”     -­‐A  Catalunya  de  1350  fins  1600   -­‐València,  1358  a  1600   -­‐Castella,  1383  fins  1600     -­‐Del  25  de  desembre  al  31  de  desembre,  cal  restar  un  any.             4     PRACTIQUEM:     1. Actum  est  hoc  in  Gerunda,  mense  aprilis,  anno  ab  incarnacione  Domini  Millesimo  Cº   LXXº  Iº     Ø 1171,  Abril.     Ø Però   es   anterior   a   la   data   en   que   s’usava   a   Catalunya!   Però   es   l’any   de   la   encarnació   el   que   se’ns   indica!   Cal   investigar.   Pot   ser   és   fals   el   document.   Caldria   verificar   la   seva   autenticitat.   Tanmateix   nosaltres   ho   hem   de   posar   així,   perquè   és   la   data   que   se’ns   dona.   Ø Sabem  que  es  abril  i  fet  a  Girona:   Ø 1171  abril.  Girona     2. Assò  fo  fet  kalendas  september  anno  Domini  MºCCºLXXº  octavo     Ø (això  del  vuit  darrera  el  any  passa  molt,  es  solen  combinar  les  formes  d’escriure-­‐ho)   Ø any  1278  a  les  calendes  de  setembre  (1  de  setembre)   Ø 1278  setembre  1     3. Dada   en   Barchinona   a   dos   dias   de   novembre   en   el   anyo   de   la   Nativitat   de   Nuestro   Senyor  MCCCLXX  quarto     Ø 1374  novembre  2.  Barcelona   Ø (no   diu   kalendas,   ni   nones   ni   idus!   No   es   a   dos   dies   de   novembre,   son   dos   dies   de   novembre,  el  dia  2  de  novembre)       5     ...

Tags: