T.8 farmacologia. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 8 : Antituberculosos, antivírics, antimicòtics i antiparasitaris.
1.
Antivíric: No hi ha pared, llavors la idèa és vacunarse d’aquest virus.
A diferencia dels atb, el desenvolupament dels ANTIVIRICS o ANTIVIRALS no ha progressat de forma tan notable als últims anys. Els motius són diversos: 1.–La propia naturalesa del virus 2.-Moltes malalties víriques són benignes 3.-L’eficàcia de les campanyes de vacunació 4.-Limitacions dels ANTIVIRALS:  tòxics i amb alguns efectes adverses (valoració risc/benefici)  majoria tenen espectre molt limitat (alguns només indicats per una malaltia)i són virustàtics  creen resistències.
2.
Antivirics- herpes virus.
1.
2.
3.
4.
5.
Herpes simple tipus 1 ( labial) a. Aciclovir tòpic /oral Herpes simple tipus 2 ( genital) a. Aciclovir oral / tòpic Herpes Zòster ( varicel·la / neuràlgia postherpètica) a. Aciclovir oral / iv ( inmunodeprimits) b. Alternatives i. Fanciclovir ii. Valaciclovir iii. Foscarnet ( en soques resistents Aciclovir) Citomegalovirus (CMV) a. Ganciclovir b. Foscarnet Virus Epstein-Barr 2.1. Aciclovir- ganciclovir.
Inhibeix l síntesi d’àcids nucleics.
Via oral, via IV i tòpica EA: (efctes adversos)  Via tòpica oftálmica: major pressió intraocular, pigmentació i despreniment de retine, fotofobia, hemorràgia conjuntival  control oftalmològic.
 Formes orals: alt. GI, cefalees i erupcions cutànias.
 Formes IV: inflamació, edema, tromboflebitis, nefrotoxicitat ( bona hidratació i control de la funció renal) i alt. SNC: 3.
Hepatitis: a. VH tipus A i. Malaltia aguda, benigna i autolimitada.
b. VH tipus B i. Malaltia que pot cronificar ii. Fàrmacs són: LAMIVUDINA i TENOFOVIR.
c. VH tipus C: i. Mes greu, malalta crónica. La resposta del ttm depèn del genotip del virus.
d. VH tipus E: i. Poc greu, malaltia aguda.
3.1. VH tipus C INTERFERÓ:   Proteïnes mediadores de resposta virak inespecífica.
Via subcutània o EV EA: Síndrome pseudogripal: fatiga, miàlgia, febre,… Són més intensos 48h després injecció i després van desapareixent Millor administrar interferó a la nit i adm. Paracetamol o Ibuprofè i ↑ líquids Efectes gastrointestinals: nàusees, anorèxia i diarrea (més freqüents primer mes) Alteracions psiquiàtriques: depressió, irritabilitat Rivabirina: Nucleosid anàleg a guanosina •Inhibeix la replicació de molts virus. → es dona com a tractament complementari •Via oral (↑ absorció amb la ingesta de menjars greixosos) o via EV EA •Anèmia transitòria •Augment de la bilirrubina •Teratogènia (afectació del fetus) 4.
Antirretrovirals: El tractament antirretroviral: NO cura la SIDA NO redueix el risc de transmissió del VIH Retarda la progressió de la malaltia i ↑ supervivència El tractament són combinacions de fàrmacs amb diferents mecanismes d’acció No es coneixen bé els seus efectes a llarg termini Farmacs antiretrovirals: 1.INHIBIDORS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA a) anàlegs dels nucleòsids: ( tenen estructura de nucleòsids) LAMIVUDINA ( es dona a mares que tenen VIH per a que el fill no tengui VIH) ZIDOVUDINA (ZDV o AZT) b) no anàlegs dels nucleòsids: DELAVIRDINA NEVIRAPINA Inhibició Via iv i via oral E A : alteracions hematològiques, neuropatia perifèrica, hepatotoxicitat, reaccions d’hipersensibilitat Administrar separadament dels aliments ZIDOVUDINA (ZDV o AZT)per evitar transmissió vertical !!!!! 2.INHIBIDORS DE LA PROTEASA AMPRENAVIR INDINAVIR RITONAVIR SAQUINAVIR Bloqueig de la proteasa del HIV produint-se partícules virals inactives Via oral E A: alteracions GI i hepàtiques, dislipèmia, alt metabolisme glucídic, Sempre s’administren en combinació amb altres antiretrovirals 5. Antimicòtics: Infeccions causades per fongs: a) SUPERFICIALS: dermatofitosi, onicomicosi, candidiasis mucocutànies b)SISTÈMIQUES: ( algune ssuperficials poden anar a organs interns) aspergil.losi, candidiasi, histoplasmosi, criptococosi, paracoccidiomicosi..
Es donen en pacients immunodeprimits  1. Imidazòlics: CLOTRIMAZOL** FLUCONAZOL ITRACONAZOL KETOCONAZOL MICONAZOL TIOCONAZOL 2. Altres: ( quan la gent es resistent a un dadalt es metgen donen aquest) GRISEOFULVINA NISTATINA TERBINAFINA 1. Antimicòtics imidazòlics  tinyes o dermatofitosi superficials en aplicación tòpica (2-4setmanes)    a)si NO resposta al tòpic b)quan afecti a palmells i les plantes, cuir cabellut, barba o ungles onicomicosi: TIOCONAZOL tòpic 6mesos i sinó passara vo.
 bles: o .
Via d’administració BHE EA Interaccions KETOCONAZOL VO amb àcid gàstric FLUOCONAZOL VO i VE No penetra LCR Alt. Endocrines i sexuals ( oligospèrmia, ginecomastia..) Hepatotoxicitat Inh. Bomba protons, antiàcids,… -- la seva activitat. Inh. Cit P 450  ++ ciclosporina, fenitoïna..
Contraindicat amb amfotericina B.
Teratogen.
Penetrta LCR Nàusees, exantemes i alt. Hepatiques.
ITRACONAZOL VO amb àcid gàstric.
Aliments ++ biodisponibilitat No penetra LCR Nàusees i vòmits i exantemes.
No hi ha interaccions.
No cal mitjà àcid ni inhcit. P 450.
Contraindicat amb AMFOTERICINA B.
Teratogen.
Inh. Metabolisme de fàrmacs com anticoagulannts orals, estatines…) Té metabollits actius.
Teratogen.
Vies tòpiques pocs efectes adversos això nomes es VO i VI Altres antimicòtics 1.NISTATINA ( marca comercial = nicostatin)  . Noltros feim una via tòpica ja que noltros no volem que vagi a nivel sistema especiament. Amb aixo vol dir que en general tel prens per la boca pero te funció de via tòpica.
   Candida albicans (candidiasi bucal,intestinal i vaginal)  Administració de fàrmacs en les candidiasis orals : •Pel tractament,abans d’emprar el medicament, el pacient ha de realizar una correcta higiene bucal.
•Cal mantener el fàrmac a la boca durant uns minuts abans d’empassar.
2.
GRISEOFULVINA.
 Concentració a la pell, cabells, ungles, fetge, teixit adipós i múscul esquelètic.
 Onicomicosi, dermatofitosi, herpes zòster, molluscum contagiosum, liquen plà…  Efectes indesitjables: cefalea, nàusees, vomits, dolor abdominal, diarrea ( disminueix amb l’administració d’aliments rics en greixos ), reaccions de fotosensibilitat i lupus-like.
6. ANTIPARASITARIS: En parasitosis cutànies: pediculosi (polls) i sarna:  LINDÀ: taxa de resposta i hipersensibilitat cutània. Té efectes sobre el SNC. EVITAR-NE L’ÚS     Dimeticon: recobreix el polls interferint en el seu equilibri i provocants l’asfixia.
Permetrina: loció o gel. 5% sarna, 1% pediculosi. Efectes indesitjables: coïssor, pruïja, eritema.
Malation 0.5%: olor desagradable, inflamable i cal un temps d’aplicació perllongat (8-12h).
reaccions cutànies i coulars.
Atres: vinagre,… Parasitosis intestinals ( oxiüris, áscaris lumbricoides…) Antihelmíntics NO absorbibles: MEBENDAZOL. Pot produir dolor abdominal i diarrea. Rarament reaccions al·lèrgiques, alt hepàtiques ,alopècia i depressió moll ós.
Està contraindicat en l’embaràs. Teratogen ( pede provocar defectos al feto).
Millora biodisponibilitat si es pren junt amb aliments greixosos.
 PAMOAT DE PIRANTEL. Actua a nivel intestinal. Pot produir alteracions gastrointestinals (nàusees, vòmits i diarrea).
7. Tuberculosis.
Malaltia contagiosa produïda pel bacil Mycobacterium tuberculosis. En els éssers humans afecta principalment els pulmons, encara que també es pot focalitzar en qualsevol altreòrgan.
La prova de la tuberculina es coneix també amb el nom de ''dermoreacció de Mantoux' El tractament de la tuberculosis es doble normalment.
Normalement quan es la primera vegada és la isoanicida, rifampicina. Quan la lesió es més gran s’afegeix ethambutol i streptomicina.
Isoniazida (INH):  Inh. la síntesi d’àcids micòlics(paret bacteriana) •És un profàrmac •EA: hepatitis, neuropatia perifèrica, vasculitis •Dosis tòxiques: pèrdua de memòria, convulsions, trastorns hematològics,..
•Cal donar com a tractament adjuvant vit B6 (piridoxina ) per evitar les neuritis perifèriques.
Rifampicina    Inh. la síntesi d’RNAm •Cal prendre’l en dejú doncs els aliments interfereixen en la seva absorció •S’empra pel tractament de la lepra i per la profilaxis de la meningitis  •EA: com és taronja pigmenta l’orina, saliva, llàgrimes, suor, lents de contacte de color taronja. Exantema cutani, trombocitopènia, nefritis, ictericia, sd. gripal  •Inductor enzimàtic del cit. p450 Etambutol.
•Bacteriòstàtic •Inh. la formació de la paret cel.lular •EA: neuritis retrobulbar, amb pèrdua de la visió i ceguera pel color vermell i verd.
Pirazinamida.
•Actua a nivell de macròfags •EA: hepatotoxocitat,nàusees, vòmits, febre, hiperuricèmia(gota) ...