TEMA 7 (Representació i gestió de negocis aliens) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Dret Civil III
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7. REPRESENTACIÓ I GESTIÓ DE NEGOCIS ALIENS Des del s. XIX s’ha admès que una persona pugui contractar en nom d’una altra. Però el CC ho admet de forma negativa 1259: ningú podrà contractar en nom d’un altre sense estar prèviament autoritzat o sense tenir-ne la representació legal; si ho fan: serà nul, a menys que ho ratifiqui la persona a la que representaven. Representació és l’autorització perquè una persona actuï en nom d’una altra. Pot ser de 2 tipus: - Legal: establerta per llei a favor de determinades persones: pares, que són els representants legals dels fills; tutor, del tutelat...
*Una de les parts no està físicament en el contracte, sinó que hi està representada. El contracte es celebra entre el representat (venedor) i el tercer (comprador), mai entre el representant (del venedor) i el tercer; el representant només firma en nom del representat (en nom del venedor).
- Voluntària: distingim: negoci representatiu: és el que fa el representant amb un 3r, però qui queda vinculat és el representat. Els vicis en el consentiment s’apliquen al representant, però l’acció d’impugnació la té el representat. I per altre banda: negoci d’apoderament: no és un contracte, sinó un negoci jurídic pel qual legitimes a una persona perquè actuï en el teu nom i en el teu propi interès. És unilateral (per la qual cosa no és un contracte), on el consentiment de l’altre persona és requisit d’eficàcia, no de validesa, ja que si l’altre persona no exerceix l’apoderament que tu li legitimes, no es durà a terme no produirà efectes (ineficaç).
L’apoderament no exigeix cap forma especial, però sí que exigeix escriptura pública per alguns contractes: (1280) el poder per contraure matrimoni, poder general per plets, poder per administrar béns i qualsevol altre que hagi de redactar-se en escriptura pública.
Extensió del poder: el poder pot ser: -General: inclou tots els negocis jurídics que podria celebrar el representat, és a dir, dones poder a una persona perquè actuï en nom teu amb tot el que tu podries fer.
-Especial: l’apoderant (representat) només atorga poder a l’apoderat (representant) perquè actuï en un negoci jurídic concret.
És com un negoci jurídic que es basa en la confiança i, per tant, s’extingeix per la mort del representant o la del representat. I, ja que està basat en la confiança, també serà revocable. L’apoderat (representant) podrà fer un “subapoderament” o cedir el seu poder, sempre que ho permeti l’apoderant (representat). Extinció del poder: - Mort de l’apoderat o apoderant.
Revocació (ja que, com he dit, es basa en la confiança).
Quan conclou el negoci jurídic pel qual es va atorgar el poder.
2.GESTIÓ DE NEGOCIS ALIENS (1888-1894CC): el CC ho engloba dins dels “quasicontractes” (cobro de lo indegut i gestió de negocis aliens). La gestió de negocis aliens també se la coneix com la gestió de negocis sense mandat: una persona s’encarrega voluntàriament del negoci d’un altre sense mandat ni requeriment previ, en canvi, el contracte de mandat és aquell que encarregues a un altre que actuï en nom teu, però aquest podrà ser amb representació o no; exemple: tinc 3 pisos llogats i vaig a una immobiliària perquè gestioni totes les despeses, factures... a canvi d’una comissió (llavors podrà ser amb representació o no).
El CC regula que passa quan una persona s’encarrega voluntàriament dels negocis d’un altre sense mandat; per exemple: el teu germà té una botiga i t’assabentes que no hi pot anar, i l’obres en nom seu.
...