Respostes definitives sang (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 04/12/2014
Descargas 44
Subido por

Vista previa del texto

Relacioni la definició dels següents conceptes: Transporta oxígen en sang. GLOBULS VERMELLS Leucòcit més abundant en la sang perifèrica que augmenta en infeccions bacterianes. NEUTRÒFIL Lloc de formació de les cèl·lules de la sang durant el periode embrionari precoç (2n trimestre intrauterí). MELSA I FETGE Precursor de les plaquetes. MEGACARIOCIT Citocina que estimula la síntesi d'eritròcits. ERITROPOTEINA Citocina que estimula la síntesi de plaquetes. TROMBOPTEINA Els factors que regulen la leucopoesi. FACTORS ESTIMULANTS DE COLONIES Proteïnes que representen el 60% del total de les proteïnes plasmàtiques. ALBUMINES Part líquida que s'obté al centrifugar sang total. PLASMA Proteïnes del plasma sintetitzades PER les cèl·lules plasmàtiques. IMMUNOGLOBULINES Part líquida que s'obté al deixar reposar sang total en un tub d'assaig sense anticoagulant. SERUM Lloc de formació de les cèl·lules de la sang ENTRE las 3-6 setmanes de vida intrauterina SAC VITEL·LÍ Relacioni les següents cèl·lules o mediadors químics amb la seva funció o mecanisme d'acció.
Anticossos : PROTEINES PLASMATIQUES SECRETADES PER LES CEL·LULES..
perforina PROTEINA DEL PORUS DE MEMBRANAFORMADA PER NK I LIMFOCITS T Limfòcits T citotòxics: CEL·LULA CITOTOXICA Complex d'atac a la membrana PROTEINA DEL PORUS DE MEMBRANA FORMADA PEL COMPLEMENT Interleucina-1: CITOCINA ALLIBERADA QUE PRODUEIX FEBRE Neutròfils: GRANULOCITS Macròfags CEL·LULA PRESENTADORA D'ANTIGEN Basòfils i mastòcits: CELULES QUE ALLIBEREN HISTAMINA, HEPARINA...
Limfòcits NK CITOTOXIQUES Linfocines: citocines alliberades pels linfocits T Davant una infecció viral l'organisme actua mitjançant mecanismes de defensa intracel·lular.
Relacioni les descripcions amb el tipus de cèl·lula o molècula química: Pirògen INTERLEUCINA 1 Citocina antiviral INTERFERO Reconeixen el complex antigen viral i molècula CMH tipus I de les cèl·lules del nostre organisme infectades i les destrueixen LIMFOCITS T CITOTOXICS O NK S'uneixen al complrex l'antigen viral - molècules CMH tipus II de les cèl·lules presentadores d'antigen LIMFOCIT T COLABORADORS HELPER Actuan com opsonines, revestint les particules virals per a facilitar-ne la fagocitosi. ANTICOSSOS Fagociten virus i inserten fragments de l'antigen viral a les molècules CMH classe II de la seva membrana MACROFAGS Citocina que ocasiona vasodilatació, augment de la permeabilitat capil·lar i broncoconstricció.HISTAMINA enzims citotòxics que indueixen apoptosi GRANZIMES La primera fase de l'hemostàsia és la Trieu-ne una: a. Formació del tap plaquetari.
b. Vasoconstricció.
c. Activació de les plaquetes.
d. Coagulació.
En la formació del tap plaquetari, EL FACTOR PLAQUETARI (PAF) alliberat per les plaquetes ajuda a convertir els fosfolípids plaquetars en FACTOR TISSULAR NOOOOO , el qual activa L'AGREGACIO PLAQUETAR En relació als macròfags, indiqui la resposta FALSA: Trieu-ne una: a. Són cèl·lules citotòxiques.
b. A la seva membrana tenen molècules del CMH-II.
c. A la seva membrana tenen molècules del CMH-I.
d. Participen de forma indirecta en la immunitat adquirida o específica Totes les següents substàncies químiques són opsonines EXCEPTE: a. Bradicinina b. Proteïnes del complement.
c. Proteïnes de la fase aguda d. Anticossos Indiqui quina de les següents no és una limfocina secretada pels limfòcits T col·laboradors o Helper activats a. factors estimuladors de colònies b. Interferon γ (gamma) Incorrecte c. perforina.
d. Interleucines Indiqui quina de les següents afirmacions explica una diferència ENTRE immunitat activa i immunitat passiva: a. En la immunitat activa la resposta és inmediata (en hores).
b. En la immunitat passiva la durada de la resposta immunitària és prolongada (mesos-anys).
c. En la immunitat passiva hi ha una exposició a antígens específics.
d. En la immunitat activa hi ha una exposició directa a patògens específics.
Indiqui quina de les següents opcions és CORRECTE respecte la formació i destrucció dels eritròcits: a. La bilirrubina és la porció no fèrrica del grup hemo, un pigment que s’elimina en part per la orina i en part per les femptes.
b. La transferrina és la proteïna que s’uneix al Fe3+ especialment en cèl·lules hepàtiques i constitueix el reservori de ferro per al nostre organisme.
c. El fetge degrada i metabolitza els glòbuls vermells desgastats.
d. La ferritina és la proteïna plasmàtica que transporta el Fe3+ en sang.
Els neutròfils són el tipus de leucòcits més abundants a la sang perifèrica, i s'originen a PARTIR de la cèl·lula mare MIELOIDE . En la fórmula leucocitària normal representen entre el 50-70% . Un augment a sang perifèrica de neutròfils en banda és un signe de INFECCIÓ BACTERIANA AGUDA Els neutròfils i els macròfags són FAGOCITS Els BASOFILS contenen grànuls amb histamina i heparina, mediadors químics de la inflamació.
Quin d'aquests compostos és un factor anticoagulant? a. Heparina.
b. Plasmina..
c. Ca2+.
d. Vitamina K L'eritropoesi és el procés de SÍNTESI dels glòbuls vermells. És un procés que està regulat PER un sistema de retroalimentació NEGATIVA on el dèficit d'oxigen tissular (hipòxia) estimula secreció de ERITROPOINA en el (RONYÓ).............., que estimula la síntesi de glòbuls vermells al MOLL DE L'OS Indiqui si l'enunciat és vertader o fals La presencia d'aglutinines en el plasma contra el sistema ABO es degut al pas d'eritròcits a través de la placenta La diferencia ENTRE aglutinines i aglutinogens es que les aglutinines són anticossos i els aglutinogens són antigens de membrana dels eritròcits Si l'aglutinogen tipus A no està present en els eritrocits, en el plasma apareixen aglutinines anti-A En una transfussió de sang, si la sang del receptor i el donant es incompatible, les aglutinines del donant reaccionen contra els aglutinogens del receptor Si la sang del donant i el receptor són incompatibles es produirà una reacció transfusional PER aglutinació dels eritròcits de la sang donant.
Si no hi ha hagut CONTACTE de sang previ, un individu Rh negatiu no té anticossos anti-Rh en el plasma.
Indiqui quina de les següents molècules pot opsonitzar antígens: a. interferó b. Anticossos.
c. Histamina d. IBradicinina En resposta a una infecció bacteriana es produeix una resposta inflamatòria que comporta les següents canvis EXCEPTE: a. Augment de l'activitat dels fagòcits: macròfags i neutròfils.
b. Activació del sistema de complement.
c. Activación de linfocitos T citotóxicos.
d. Activació de limfòcits B, en una primera infecció per el bacteri.
En relació a la immunitat humoral, indiquin la resposta FALSA: a. Pot proporcionar immunitat passiva quan es transfereix d'una persona a una altra.
b. Implica a anticossos.
c. Implica limfòcits B de memòria.
d. Implica a cèl·lules T col·laboradores.
Indiqui quins dels següents factors ocasionen vasoconstricció (més de 1 resposta és correcta): a. Colagen.
b. Tromboxà A2.
c. ADP.
d. Fosfolípids plaquetars.
e. Serotonina.
f. Factor activador plaquetari.
En relació als aglutinògens i a les aglutinines, indiqui la resposta FALSA: a. A la superfície dels hematies humans hi ha més de 100 aglutinògens diferents.
b. Els individuos del grup sanguini A tenen aglutinògens anti B circulant per plasma.
c. Els individuos del grup sanguini 0 tenen aglutinines anti A i anti B circulant pel plasma.
d. El individuos del grup AB tenen aglutinògens A i B a la superficie dels seus eritròcits.
Indiqui quin dels següents processos donaria lloca a una immunodeficiència més greu: a. falta de cèl·lules T cola·laboradores b. falta de neurotrófilos.
c. falta de células B.
d. falta d'anticossos IgG.
La resposta immunitària típica davant una infecció bacteriana és la/l' INFLAMACIO . La inflamació és caracteritza per una àrea calenta, edematosa, vermellosa i dolorosa. L'entrada d'un bacteri en el nostre organisme desencadena l'augment de l'activitat del sistema de complement el qual per un mecanisme de QUIMIOTAXI atrau més leucòcits cap a l'àrea inflamada. El complement també facilita la fagocitosi de bacteris encapsulats mitjançant la OPSONITZACIO Per acció del complement mastòcits i basòfils es degranulen alliberant substàncies vasoactives com la HISTAMINA. Finalment, la cascada de complement acaba formant eL COMPLEX D'ACAC DE MEMBRANA que condiciona la destrucció del bacteri no encapsulat. Els bacteris no encapsulats poden ser directament fagocitats per MACROFAGS.En les infeccions bacterianes també s'activa la resposta immunitària adquirida, de tal manera que si hi ha anticossos circulants contra el bacteri, aquests poden actuar com OPSONINES o neutralitzar les toxines bacterianes.
La ----- és l'enzim que converteix ------ en ------.
a. Serotonina / Fibrina / Tromboplastina tissular.
b. Plasmina / Factor tissular / Fibrina.
c. Fibrina / Plasminògen / Plasmina.
d. Trombina / Fibrinògen / Fibrina.
Indique l'opció FALSA: a. El reticulòcit és la forma immadura de l'eritròcit.
b. La cèl·lula mare mieloide dóna lloc, entre d'altres, als eritròcits.
c. Els glòbuls vermells no cosumeixen ATP.
d. Per a la síntesi d'hemoglobina ens cal entre d'altres compostos, Fe3+.
Trobarem aglutinines anti A i anti B en el plasma d'una persona que és ...
a. del grup sanguini AB.
b. del grup sanguini A.
c. del grup sanguini B.
d. del grup sanguini 0.
En relació a la immunitat, indiqui la resposta FALSA: a. L'alliberació d'interleucina-1 per part dels macròfags indueix l'aparició de febre.
b. Els antigens virals són fagocitats per macròfags i presentats als limfòcits T col·laboradors associats a les molècules CMH classe I.
. Les cel·lules T citotòxiques alliberen una proteïna que ocasiona porus a les membranes cel·lulars anomenada perforina.
d. Les cel·lules natural-killer alliberen granzima que afavoreix l'apoptosi.
En resposta a una infecció bacteriana es produeix una resposta inflamatòria que comporta les següents canvis EXCEPTE: a. Activación de linfocitos T citotóxicos.
b. Activació de limfòcits B, en una primera infecció per el bacteri.
c. Activació del sistema de complement.
d. Augment de l'activitat dels fagòcits: macròfags i neutròfils.
L'hematopoesi té lloc en els següents òrgans o localitzacions EXCEPTE: a. la melsa.
b. la mèdul·la òssia groga.
c. el sac vitel·lí embrionàri.
d. el fetge.
La via EXTRINSECA s'activa quan els teixits lesionats exposen el factor tissular.
LA VIA INTRINSECA s'activa PER l'exposició del colagen del vas lesionat i l'activitat de determinades proteïnes plasmàtiques. En la coagulació hi participen els factors de la coagulació molts d'ells sintetitzats al fetge excepte CALCI En relació als hematies, indiqui la resposta FALSA: a. Si no tenen ni els aglutinògens A ni els B, la sang serà del grup 0.
b. Tenen molècules de CMH tipus I a la membrana cel·lular.
c. En relació al sistema Rh, l'antigen D és el més prevalent en la població i el més antigènic.
d. Els antígens de membrana del sistema A-B-0 i Rh són els que provoquen les reaccions transfusionals més freqüentment.Si no tenen aglu En relació a la immunitat humoral, indiquin la resposta FALSA: a. Implica limfòcits B de memòria.
b. Pot proporcionar immunitat passiva quan es transfereix d'una persona a una altra.
c. Implica a cèl·lules T col·laboradores.
d. Implica a anticossos.
En la formació del tap plaquetari, PAF alliberat per les plaquetes ajuda a convertir els fosfolípids plaquetars en TROMBOXA A2, el qual activa L'AGREACIO PLAQUETAR Les cel·lules endotelials no lesionades sintetitzen SEROTININA i secreten PROTEINA C els quals inhibeixen l'adhesió plaquetar en els vasos sans.
L'antitrombina III és un factor.....
a. Anticoagulant.
b. Fibrinolític.
c. Cofactor.
d. Procoagulant.
Indiqui quin dels següents processos donaria lloca a una immunodeficiència més greu: a. falta d'anticossos IgG.
b. falta de cèl·lules T cola·laboradores c. falta de neurotrófilos.
d. falta de células B.
Indiqui quina de les següents no és una limfocina secretada pels limfòcits T col·laboradors o Helper activats a. perforina.
b. factors estimuladors de colònies c. Interleucines d. Interferon γ (gamma) Indiqui quina de les següents opcions és CORRECTE respecte la formació i destrucció dels eritròcits: a. La ferritina és la proteïna plasmàtica que transporta el Fe3+ en sang.
b. La bilirrubina és la porció no fèrrica del grup hemo, un pigment que s’elimina en part per la orina i en part per les femptes.
c. El fetge degrada i metabolitza els glòbuls vermells desgastats.
d. La transferrina és la proteïna que s’uneix al Fe3+ especialment en cèl·lules hepàtiques i constitueix el reservori de ferro per al nostre organisme.
Relacioni les descripcions amb el tipus de cèl·lula: Quan s'activen alliberen factors estimulants de les colònines que augmenten la producció de leucòcits. T COLABORADORS Quan s'activen es diferencien en cèl·lules plasmàtiques i sintetitzen anticossos. LIMFOCITS B Reconeix antígens estranys associats a molècules del CMH-I a la membrana de cèl·lules infectades per virus. T CITOTOXICS Quan s'activen alliberen limfocines que activen la proliferació i diferenciació dels limfòcits B. T COLABORADORS Fagociten i presenten els antígens estranys associats al CMH-II. MACROFAGS Quan s'activen alliberen limfocines que activen els macròfags. T COL·LABORADORS Estan programades per a reconeixer antígens amb els que hi han tingut contacte previ. B O T DE MEMORIA Alliberen perforina i granzimes LIMFOCITS T CITOTOXICS Indiqui quins són els leucòcits menys abundants a sang perifèrica: a. Monòcits b. limfòcits c. Neutròfils d. Basófils Anticossos, proteïnes del complement, proteïnes de fase aguda OPSONINES Molècules que atrauen fagòcits cap a un lloc d'infecci QUIMIOTAXINES Substància alliberada per mastòcits i basòfils que ocasiona vasodilatació i augment de la permeabilitat capil·lar HISTAMINA Cinina que estimula els receptors del dolor BRADICININA Proteïnes que inhibeixen la replicació viral INTERFERÓ Citocina secretada pels macrófagos i altres cèl·lules immunitàries que actua com a mediador de la resposta inflamatòria i indueix febre INTERLEUCINA-1 Proteïnes que faciliten la fagocitosi OPSONINES En relació als valos normals d'un hemograma indiqui la resposta FALSA: a. El valor normal de limfòcits en la fòrmula leucocitària o recompte diferencial de leucòcits és del 20-40% b. Els valors normals del recompte d'hematies en una dona són de 4,5 - 5,6 x 106 /μl c. Els valors normals d'hematòcrit en els homes son de 40-54%.
d. Els valors normals del recompte de plaquetes en una dona són de 50.000 - 90.000 /μl L'hematopoesi té lloc en els següents òrgans o localitzacions EXCEPTE: a. la melsa.
b. la mèdul·la òssia groga.
c. el fetge.
d. el sac vitel·lí embrionàri.
Indique l'opció FALSA: a. El reticulòcit és la forma immadura de l'eritròcit.
b. Per a la síntesi d'hemoglobina ens cal entre d'altres compostos, Fe3+.
c. Els glòbuls vermells no cosumeixen ATP.
d. La cèl·lula mare mieloide dóna lloc, entre d'altres, als eritròcits.
En relació a la resposta immunitària, indiqui la resposta FALSA: a. Els limfòcits B tenen molècules del CMH-II a la seva membrana b. Els hematies no tenen molècules del CMH-I a la seva membrana.
c. Els limfòcits T col·laboradors activen la producció d'anticossos per part dels limfòcits B.
d. Els limfòcits T col·laboradors secreten limfoquines en resposta al reconeixen del complex antigen - CMH-I.
La vitamina K....
a. És necessària per a la síntesi dels factors de coagulació.
b. És un cofactor de la cascada de coagulació.
c. És un anticoagulant.
d. Participa en l'activació de les plaquetes.
Trobarem aglutinines anti A i anti B en el plasma d'una persona que és ...
a. del grup sanguini 0.
b. del grup sanguini AB.
c. del grup sanguini B.
d. del grup sanguini A.
En relació als aglutinògens i a les aglutinines, indiqui la resposta FALSA: a. El individuos del grup AB tenen aglutinògens A i B a la superficie dels seus eritròcits.
b. A la superfície dels hematies humans hi ha més de 100 aglutinògens diferents.
c. Els individuos del grup sanguini 0 tenen aglutinines anti A i anti B circulant pel plasma.
d. Els individuos del grup sanguini A tenen aglutinògens anti B circulant per plasma.
...