Qüestionari 1 curs 17-18 [Solució] (2017)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura Finances I
Profesor C.
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 10/11/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

SOLUCIÓ QÜESTIONARI 1 CURS 17-18

Vista previa del texto

QÜESTIONARI 1 DEL CURS 17-18 1. En el meu mercat hi ha dues accions, la 111 i la 222. La informació d'aquestes accions és: acció rendibilitat esperada desviació típica 111 0.27 0.15 222 0.18 0.12 tipus d'interès lliure de risc = 0.07 Tinc 47.000€ i m'agradaria invertir els meus diners a una rendibilitat esperada del 35%.
Com ho tinc que fer.
a. És impossible aconseguir aquesta rendibilitat en aquest mercat b. Endeutant-te i invertint tot el diner a la cartera òptima c. no vull contestar d. Endeutant-te i invertint tot el diner a l'acció 111 e. Endeutant-te i invertint tot el diner a qualsevol cartera formada per 111 i 222 2. La meva renda anual en el 2018 serà de 17.500€, cada any creixerà un 2%. Per tant, dintre de 25 anys la meva renda será de: a. 27.595,74 b. no vull contestar c. cap de les altres opcions és correcta d. 28.710,60 e. 28.147,65 3. Rebré d'aquí tres anys 5.000€ i d'aquí 6 anys 17.000€. A quant diner equival avui. TIN = 8% a. 20.969,16 b. 21.000 € c. 14.682,04€ d. 15.712,88 e. no vull contestar 4. Un Tin = 12% pagat mensualment amb capitalització composta significa a. Un TAE del 12.68% b. Un TAE del 12.12% c. Cap de les altres opcions és correcta d. No vull contestar e. Un TAE del 12% 5. Relaciona d’un en un sense repetir TIN - TAE Capitalització - Valor futur del diner f - proporció invertida en la cartera òptima Inversió - Combinació de “i” i p* Lletres del Tresor Públic - Actiu financer a curt termini lliure de risc de fallida Taxa d’actualització - Ajustada al risc Acció - Actiu de renda variable x - Proporció d’una acció en la cartera Preu de mercat d’una acció - Intersecció d’oferta i demanda Inversor racional - Màxima rendibilitat per un determinat risc 6. Un actiu financer és la representació en el món financer d'un actiu real Vertader Fals 7. El valor de mercat d'un actiu financer o real depèn únicament de la renda esperada Vertader Fals 8. Estalviaré cada any 12.000€, el meu estalvi creix un 5% cada any. Aleshores, al final de tres anys tindré 38.938,8. TIN = 3%.
a. No vull contestar b. vertader c. Fals 9. Si volem calcular el valor actual d'una renda constant i infinita farem servir: a. No vull contestar b. V = a(1+g)/k c. V = a/(k-g) d. V = a/k e. V = a[(1+k)^n-1]/k 10. Una empresa espera generar un beneficio de l'explotació de 750.000€. La inversió realitzada per l'empresa = 2.500.000. Per tant, la rendibilitat esperada és: a. 0.30 b. b. 0.18 c. 0.33 d. 0.276 e. No vull contestar 11. La capitalització simple es caracteritza per: a. Per pagar els interessos acumulats al final de la inversió b. No vull contestar c. Pagar els interessos mensualment d. Per pagar els interessos en el compte corrent, fora del producte.
e. Cap de les altres opcions és correcta 12. La cartera p* té una r*p = 0.17, σ*p = 0.10, i = 0,07. Vull fer una inversió que tingui un risc, σI , igual a 0.08. Quina inversió tinc que fer? a. cap de les altres opcions no és correcta b. No vull contestar c. invertir el 50% en p* i el 50% a i d. invertir el 80% del teu diner al tipus d'interès lliure de risc i la resta a p* e. invertir el 80% del teu diner en p* i la resta al tipus d'interès lliure de risc 13. Sempre una cartera tindrà un risc inferior que la mitjana ponderada del risc dels actius que formen la cartera Vertader Fals 14. Invertir en un actiu de renda fixa és realitzar una inversió sense risc Vertader Fals 15. Una rendibilitat empresarial del 14% és una bona rendibilitat a. sí, és molt elevada b. Amb aquesta informació no ho podem saber c. No vull contestar 16. Si tinc 22.000€ estalviats i els vull invertir assumint risc el que haig de fer es invertir-los en qualsevol cartera de la frontera eficient a. No vull contestar b. Cap de les altres opcions és correcta c. Sí, sempre d. No, sempre en la acció que proporcioni la màxima rendibilitat e. Sí i només sí, si puc invertir i endeutar-me al tipus d'interès lliure de risc 17. He demanat un préstec de 3.000 € a pagar en quotes mensuals durant 1 any. TIN = 7%.
Quina és la quantitat amortitzada en la primera quota? (4 decimals) a. 250 b. 17,4 c. No vull contestar d. 259,52 e. 24.2,12 18. Si tinc 47.000€ i vull aconseguir una rendibilitat del 17%. Quina inversió tinc que fer? tipus d'interès lliure de risc = 0.05, r*p = 0.12, σ*p = 0.08.
a. No vull contestar b. Invertir 80.572,1€ en la cartera òptima c. Invertir el 71,43% dels meus diners en la cartera òptima d. Demanar un préstec de 17.300€ e. Cap de les altres opcions és correcta 19. El rendiment d'un dipòsit bancari a 6 mesos m'informa: a. de la rendibilitat d'una inversió amb risc de fallida b. del tipus d'interès lliure de risc a mig termini c. cap de les altres opcions és correcta d. del tipus d'interès lliure de risc a curt termini e. no vull contestar 20. En el mercat del grup 2 hi ha dues accions, la M i la N. Sabem que cada acció té les següents característiques: acció rendibilitat esperada desviació típica M 0.17 0.09 N 0.12 0.07 el coeficient de correlació entre M i N és = 0,77. Quin és el risc d'una cartera formada per un 37,3% de l'acció M.
a. no vull contestar b. cap de les altres opcions és correcta c. 0.0729 d. 0.0053 e. 0.0672 21. Si en un mercat financer és possible endeutar-se i prestar al mateix tipus d'interès lliure de risc, l'inversor l'únic que té que decidir és el punt de la frontera eficient d'inversions amb risc en el que és vol situar.
Vertader Fals 22. El valor del coeficient de correlació entre les accions que formen la cartera és un valor important ja que determina: a. no vull contestar b. cap de les anteriors és correcta c. que la cartera compleixi amb el seu objectiu d. la desviació típica de cada acció e. la rendibilitat esperada de la cartera 23. Sabem que l'acció 789 pot tenir les següents rendibilitats: rendibilitats probabilitats 0.08 0.12 0.09 0.15 0.15 0.05 0.087 0.25 0.03 0.43 per tant, la rendibilitat esperada és: a. 0.0874 b. 6.52% c. 9,6% d. 0.20 e. no vull contestar 24. Quan poso els meus diners en un dipòsit bancari estic fent un prèstec al banc Vertader Fals 25. Estalviaré en els próxims 4 anys 7.500€ anuals. TIN = 4%. Quant diner tindré al final? a. 28.313,18 b. 30.000 c. No vull contestar d. 27.224,21 e. 31.848,48 ...

Tags: