Enunciat Exàmen de costos 2012 (2012)

Examen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias empresariales-Management - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de Costos I
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 34

Vista previa del texto

​ Universitat Pompeu Fabra Març 2012 ​ ​ ​ ​ ​ ​ EXAMEN DE COMPTABILITAT DE COSTOS I Grau Ciències Empresarials 1er Cognom:_________________________ 2on Cognom:____________________________ Nom:______________________________ Grup: ________ ​ ​ ​ ​NIA:_______________ ​ ​ ​ Pregunta 1: Cost de materials El comptable d’una empresa fabricant de bicicletes, disposa de la següent informació en relació a dues comandes de primeres matèries (components) que ha realitzat. En la primera ha adquirit 2.500 manillars a 8’5 €/unitat i ha obtingut un descompte del 3% per pagament avançat. En la segona ha adquirit 3.000 pedals a 5’5 €/unitat i 1.500 seients de plàstic a 10’75 €/unitat. En els pedals ha obtingut un descompte per volum del 10%. En els seients de plàstic, comprovem que han arribat 350 unitats en mal estat que no es poden retornar al proveïdor. L’empresa ho considera una pèrdua habitual (normal). S’han hagut de pagar uns costos de transport per tota la segona comanda de 3.000 € que decidirà imputar en funció del nombre d’unitats de cada material.
Es demana: a. Quin és el cost d’adquisició total de la comanda de manillars? b. Quin és el cost total de la segona comanda? c. Quin és el cost d’adquisició unitari d’un seient de plàstic? Pregunta 2: Cost de la mà d’obra L’empresa “Pinot noir” dedicada a la producció de vi, es planteja la contractació d’un nou operari per poder fer front a l’increment de comandes rebudes al llarg de l’últim exercici i que preveuen es mantingui al llarg del proper any. Es disposa de la següent informació: El sou net que es pensa pagar serà de 1.500 € mensuals amb una seguretat social a càrrec de l’empresa de 200 € i unes retencions per seguretat social i IRPF a càrrec de treballador de 250 €. També s’ha previst el pagament de 2 pagues extres brutes de 1.500 € així com, una aportació a un pla de pensions de 600€ l’any. Dels 365 dies l’any, els laborables a l’empresa són 300.
Es demana: a. Quin és el cost de la mà d’obra anual d’aquest nou operari? b. Quin és el cost de la mà d’obra diari d’aquest nou operari? Pregunta 3: Imputació de costos indirectes.
Una empresa fabrica els productes A i B. Se sap que els seus costos directes han estat de 20 i 40 €/unitat respectivament. Els costos indirectes de fabricació han estat de 40.000 € que han estat imputats en funció del número d’unitats produïdes. La producció ha estat 4.000 unitats de A i 6.000 de B. S’han venut 3.000 unitats de cadascun. Els costos del període han estat 50.000 €, i l’empresa acostuma a assignar-los als productes en funció del cost total de producció de cada producte. Els preus de venda de A i B han estat de 60 € i 150 € respectivament.
Es demana: a. Quin és el cost unitari complet dels productes A i B? imputats en funció del número d’unitats produïdes. La producció ha estat 4.000 unitats de A i 6.000 de B. S’han venut 3.000 unitats de cadascun. Els costos del període han estat 50.000 €, i l’empresa acostuma a assignar-los als productes en funció del cost total de producció de cada producte. Els preus de venda de A i B han estat de 60 € i 150 € respectivament.
Es demana: a. Quin és el cost unitari complet dels productes A i B? b. Quin és el resultat dels productes A i B obtingut durant el període? Pregunta 4: Cost per seccions.
L’empresa DESA és una empresa aeronàutica que es dedica, sota comanda, al desenvolupament i producció d’avions innovadors que redueixen el consum de carburants i milloren els efectes contaminants.
Dins la seva organització es distingeixen tres seccions de producció (principals): la Divisió Civil, la Divisió Comercial i la Divisió Militar. A més hi ha dues seccions auxiliars: Departament de Gestió del coneixement i de Gestió econòmica i administració.
Els costos indirectes els té separats en dos grups, uns els mesura directament en els cinc seccions de l'empresa (s'especifiquen a la taula) i uns altres d'estructura que ascendeixen a 37.500 € (que fan referència al conjunt de l'empresa: lloguer, telèfon, calefacció, materials diversos, etc.) els imputa en funció dels m2..
Els costos acumulats per les seccions auxiliars els reparteix a les principals, prenent com a base el número d'investigadors que treballen en cada secció (pel Dept. de Gestió del coneixement) i les hores de mà d'obra directa de cada secció (pel Dept. Gestió econòmica i administració).
L’empresa utilitza el mètode de repartiment recíproc o algebraic.
Costos indirectes de producció (en €) Civil Comercial Militar Coneixement Administració Total 71.250 54.750 30.450 13.125 17.625 187.200 Dades addicionals de l'empresa Civil Comercial Militar Coneixement Administració Total Nº 16 14 10 3 7 50 investigadors Espai (m2) 40% 30% 10% 5% 15% 100% Hores de 1.600 1.400 1.000 300 700 5.000 MOD ​ ​ ​ ​ ​ ​ Es demana: a. Quins és el cost primari total de cadascuna de les cinc seccions de l’empresa? b. Quin és el cost total de cadascuna de les tres seccions de producció (principals) després de realitzar el repartiment secundari? Pregunta 5: Cost per procés.
L’empresa OLEARUM SA, segueix un sistema de costos per procés. El procés productiu consta d’un sol departament (A), i fabrica un sol producte (X). La matèria prima s’incorpora al començament del procés de fabricació. Els costos de conversió s’incorporen proporcionalment a mesura que avança el procés de fabricació.
Les dades de la producció del producte (X) de l’any 2011 són les següents: - Existències inicials en curs de fabricació (1/ 1 /11): 150 unitats fetes al 85% - Unitats iniciades al 2011: 16.500 - Existències finals en curs de fabricació (31/ 12 /11): 1.500 unitats fetes al 50% El valor de les existències inicials de producte en curs de fabricació era el següent: Les dades de la producció del producte (X) de l’any 2011 són les següents: - Existències inicials en curs de fabricació (1/ 1 /11): 150 unitats fetes al 85% - Unitats iniciades al 2011: 16.500 - Existències finals en curs de fabricació (31/ 12 /11): 1.500 unitats fetes al 50% El valor de les existències inicials de producte en curs de fabricació era el següent: - Matèria primera: - Costos de conversió ​225.000 u.m.
​135.000 u.m.
Els costos de l’any 2011 han estat els següents: - Matèria primera: ​26.775.000 u.m.
- Costos de conversió: • amortització: • mà d’obra: • altres costos: ​9.000.000 u.m.
​ 8.250.000 u.m.
​15.915.000 u.m.
Es demana: a. Quin és el número d’unitats acabades durant l’any 2011? b. Quin és el cost unitari total de les unitats acabades (valorades a cost mig)? c. Quin és el valor de les existències finals de productes en curs (valorades a cost mig) al final del període? ...