Pràctica 1 (Civil II) (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología + Derecho - 2º curso
Asignatura Dret Civil II
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 19/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Pràctica sobre sentència (elements fonamentals del contracte, contracte formal, moment de perfecció del contracte. La senyora Mercedes (part venedora) ila senyora Estel·la i el senyor Pere (part compradora).

Vista previa del texto

Guillem Campillo Camps unybook.com Dret i criminologia 1.Determineu els elements essencials del contracte analitzant si en ells concorren els requisits corresponents.
Legal i històricament, es consideren que són tres els elements essencials i imprescindibles durant la formació d’un contracte: el consentiment, l’objecte i la causa.
Pel que fa el consentiment podríem dir que és la necessitat indispensable de l’existència d’acord mutu i total d’ambdues parts del contracte. En el cas que ens ocupa és ben obvi que el consentiment hi és present, ja que tan la senyora Mercedes (part venedora) com la senyora Estel·la i el senyor Pere (part compradora) accepten la totalitat del contracte.
Respecte l’objecte (l’objecte físic o condició sobre la qual gira tot el contracte, en aquest cas el pis que es ven) cal que compleixi una sèrie de requisits per poder ser objecte de contracte: • Existència: l’objecte ha de ser quelcom existent en el moment de celebració del contracte. En aquest cas, s’afirma que el pis existeix i que a més a més està en unes condicions físiques i legals que permeten la seva compravenda.
• Possibilitat: no poden ser objecte de contracte les coses o serveis impossibles, és a dir que siguin impossibles d’entregar o materialitzar. En el present cas, s’està venent una propietat real amb una sèrie de característiques que fan que sigui totalment possible la semava adquisició per part de la part compradora.
• Licitud: la cosa intercanviada ha d’entrar dintre de la legalitat, és a dir, ha de ser un bé comerciable ja que les coses que queden fora d’aquest àmbit mai podran constituir l’objecte de cap contracte. El pis de la senyora Mercedes si que compleix les condicions necessàries per ésser comercialitzat i per tant és lícit.
• Determinació: és necessària la identificació i individualització de l’objecte.
En el nostre cas si que trobem una identificació i individualització .
1 Guillem Campillo Camps unybook.com Dret i criminologia En últim lloc, cal tenir en compte la causa del contracte, que en aquest cas és onerosa, és a dir es busca un benefici econòmic per part de la part venedora. Com queda plasmat en el contracte el pagament (348.000 €) tindrà lloc i per tant la causa existirà. Cal tenir en compte que la causa és indispensable (la seva existència és necessària per constituir un contracte), ha de ser lícita (respectar les lleis i la bona fe) i verdadera (una causa falsa suposaria la nul·litat del contracte). En el nostre contracte tots aquests elements són respectats.
2) Tenint en compte allò que estableix l'article 1280,1 CC, estem davant d'un contracte formal? Raoneu la resposta.
Recordant que l’article en qüestió estableix: “Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles” serán contractes formals aquells que tinguin per objecte la creació, transmissió, modificació o extinció de drets reals sobre bens immobles. A més a més, serà indispensable que aquesta classe de contractes constin sempre en documents públics. El contracte que estem analitzant és en efecte un document públic que determina la transmissió de la propietat (dret real) sobre un pis (bé immoble), a través d’un pagament econòmic. En definitiva, el contracte compleix els requisits per ésser considerat formal.
3) Determineu, si és el cas, en quin moment s'ha produït la perfecció del contracte i quins efectes comporta.
Com diu l’article 1450 del CC “la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.” I conseqüentment, també tenint en compte el que determina l’article 1258, Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, el contracte 2 Guillem Campillo Camps unybook.com Dret i criminologia es considera perfeccionat quan s’aprecia la existència de consentiment, és a dir, quan les parts accepten les condicions i característiques del contracte que les vincula mútuament, fins i tot abans que hagi tingut lloc l’entrega de la cosa pactada. En el contracte que ens incumbeix les condicions a acceptar són tan el preu com l’objecte de contracte, que com s’aprecia si que accepten ambdues parts. Com senyala l’article anteriorment citat, els efectes que té el perfeccionament són la creació de responsabilitat i de l’obligació a complir amb el pactat, cosa que si s’incomplís generaria conseqüències negatives per l’incomplidor.
4) Després de la signatura del contracte, la senyora Estel·la i el senyor Pere, són propietaris del pis del c. Maragall, 1 de Tarragona? Recordant el que estableixen diferents articles del CC, la transmissió de la propietat es transmetrà per ocupació, prescripció i, en casos com aquest, per tradició (la traditio del dret romà), és a dir mitjançant l’entrega de la cosa pactada. En casos en que la cosa no es pot transmetre físicament de mà a mà, per raons com els seus atributs físics, es transmetrà un objecte simbòlic com per exemple unes claus, en aquest cas les claus del pis. En definitiva, malgrat que el contracte sigui vinculant i generi responsabilitat i obligacions, la transmissió de la propietat no tindrà lloc fins que la senyora Mercedes entregui les claus del pis venut al senyor Pere i a la senyora Estel·la ja que el contracte de compra-venta no transmet la propietat sinó que simplement genera la obligació de transmetrela. Tenint en compte això, podem afirmar que encara no són propietaris.
3 ...