Python-turtle (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 06/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Turtle importar tortuga import turtle crear finestra finestra = turtle.Screen() definir mida finestra finestra.setup(,) color finestra finestra.backgroundcolor("") finestra.bgcolor(“”) títol a la capçalera finestra.title("") crear tortuga tortuga = turtle.Turtle() en acabar fer servir turtle.mainloop() finestra.exitonclick() 1. Funcions de control de la posició de les tortugues turtle.funció • • • • • • • • • • • • • • • • • • forward() | fd(): Avançar el número d'unitats donat backward() | bk() | back(): Retrocedir el número d'unitats donat right() | rt(): Girar a la dreta l'angle donat (en graus) left() | lt(): Girar a l'esquerra l'angle donat (en graus) goto() | setpos() | setposition(): Moure la tortuga a les coordenades especificades setx(): Fixar la coordenada x de la tortuga sety(): Fixar la coordenada y de la tortuga setheading() | seth(): Fixar la orientació de la tortuga, angle respecte l'eix X home(): Moure la tortuga a l'origen de coordenades circle(): Dibuixar un cercle amb el radi donat Dibuixar un poligon regular: circle (r,360,n) r = radi; n = nombre de cares dot(): Dibuixar un punt en la posició actual de la tortuga stamp(): Dibuixar una tortuga en la posició actual («estampa» la figura de la tortuga) undo(): Desfer l'última acció speed(): Fixar la velocitat de moviment de la tortuga. El valor 0 indica no animació (les línies es dibuixen instantàniament), mentre que els valors de 1 a 10 indiquen velocitats de més lenta a més ràpida.
position(): Retorna les coordenades actuals de la tortuga (x,y) heading(): Retorna l'angle d'orientació de la tortuga, graus respecte l'eix X reset(): torna a la posició inicial amb els paràmetres inicials hideturtle(): amaga la tortuga 2. Funcions de control del color i la forma • color(“”): permet canviar el color de la tortuga i de les línies que traça color.
• shape(“”): canvia la forma de la tortuga. Les opcions són “arrow”, “turtle”, “circle”, “square”, “triangle”, “classic” 3. Funcions de control del traç • • • • • pendown() | pd() | down(): "Baixa" el llapis. Quan la tortuga es mou es dibuixa una línia.
penup() | pu() | up(): "Aixeca" el llapis. Quan la tortuga es mou no es dibuixa res.
pensize() | width(): Defineix el gruix del traç (en unitats de la finestra).
pen(): Retorna l'estat actual del llapis isdown(): Permet consultar si el llapis està baixat (retorna TRUE o FALSE) 4. Tortuges múltiples Nombrar les tortugues amb diferent nom 5. Números aleatoris import random • random.randint(min,max): genera un enter aleatori • random.random(): genera un número de coma flotant ...